ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
pb-lab
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่

pb-lab

ไม่ระบุ

XXX

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ปิยะ กิตติภาดากุล

Email: agrpykd@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3130

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ภัศจี คงศีล

Email: fagrpjk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3130

รศ.เฉลิมพล ภูมิไชย์

Email: agrcpp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3130

พงษ์พิทักษ์ ยวนจิต