Person Image

  Education

  • Ph.D.( Plant and Crop Sciences), University of Nottingham , U.S.A.
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  Agronomic traitsgenetic diversityHeat shock transcription factorheat stressheat tolerancemalondialdehydeQTL-seqricerice (Oryza sativa L.)Root angleSpikelet fertilityYieldyield componentsการกระจายตัวทางพันธุกรรมการติดเมล็ดการทนเค็มการทนทานต่อความร้อนการทนร้อนการปฏิสนธิการปรับปรุงแบบผสมกลับการปรับปรุงประชากรการปรับปรุงพันธุ์การผสมกลับการผสมกับ QTL-seq เครื่องหมายโมเลกุลสำหรการเสื่อมคุณภาพการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดข้าวข้าว โลกร้อน ปรับปรุงพันธุ์ข้าว อุณหภูมิสูง การติดเมล็ด ผลผลิต คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจาปอนิกาข้าวญี่ปุ่นข้าวทนร้อนข้าวนาสวนข้าวพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวพันธุ์ปนข้าวพันธุุ์ที่ไวต่อช่วงแสงข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นเมืองข้าวโพดข้าวโพดคั่วข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน ความแข็งแรง ความสามารถในการเก็บรักษาข้าวเมล็ดสั้นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวไร่ข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวสินเหล็กข้าวหอมข้าวเหนียวข้าวอินดิกาเขตชลประทานความแข็งแรงความเค็มความต้านทานโรคใบไหม้ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมความเป็นหมันในเพศผู้ (cms)ความมีชีวิตของละอองเกสรความแล้งความสามารถในการเก็บรักษาความหวานสูงความหอมคุณภาพการคั่วคุณภาพการหุงต้มคุณภาพข้าวคุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์จีโนไทป์ชีวมวลเชิงพาณิชย์เชื้อพันธุกรรมข้าวเชื้อพันธุกรรมข้าวป่าแช่แข็งดัชนีความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงดัชนีความอ่อนแอต่อสภาพอุณหภูมิสูงดินนาถั่วเขียวทนเค็มทนร้อนทนแล้งท้องไข่ธัญโอสถนาข้าวน้ำอ้อยเข้มข้นบันทึกลักษณะปรากฎบันทึกลักษณะพันธุกรรมประชากรสายพันธุ์กลายปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด มะเขือระยะเจริญพันธุ์ลักษณะทางการเกษตรสภาพเครียดจากความร้อนสภาพเครียดร้อน

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด , Molecular Genetics

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะเกษตร กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  • มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการประจำคณะ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • มิ.ย. 2556 - มิ.ย. 2560 หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ย. 2554 - มิ.ย. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถานที่ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stages on Spikelet FertilityCheabu S., Moung-Ngam P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2018Rice Science
  25(4),pp. 218-226
  46
  2QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)Nubankoh P., Wanchana S., Saensuk C., Ruanjaichon V., Cheabu S., Vanavichit A., Toojinda T., Malumpong C., Arikit S.2020Plant Cell Reports
  39(1),pp. 149-162
  28
  3Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant PopulationCheabu S., Panichawong N., Rattanametta P., Wasuri B., Kasemsap P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2019Rice Science
  26(4),pp. 229-238
  16
  4Estimation of the genetic diversity and population structure of thailand’s rice landraces using snp markersAesomnuk W., Aesomnuk W., Ruengphayak S., Ruanjaichon V., Sreewongchai T., Malumpong C., Vanavichit A., Toojinda T., Wanchana S., Arikit S.2021Agronomy
  11(5)
  14
  5Alternate Wetting and Drying (AWD) in Broadcast rice (Oryza sativa L.) Management to Maintain Yield, Conserve Water, and Reduce Gas Emissions in ThailandMalumpong C., Ruensuk N., Rossopa B., Channu C., Intarasathit W., Wongboon W., Poathong K., Kunket K.2020Agricultural Research
  9
  6Spikelet fertility and heat shock transcription factor (Hsf) gene responses to heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypesMalumpong C., Cheabu S., Cheabu S., Mongkolsiriwatana C., Detpittayanan W., Vanavichit A.2019Journal of Agricultural Science
  157(4),pp. 283-299
  8
  7Improving water use efficiency and productivity in rice crops by applying alternate wetting and drying with pregerminated broadcasting in farmers' fieldsRuensuk N., Rossopa B., Channu C., Paothong K., Prayoonsuk N., Rakchum P., Malumpong C.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 119-130
  8
  8Evaluation of japonica rice (Oryza sativa L.) varieties and their improvement in terms of stability, yield and cooking quality by pure-line selection in ThailandNakwilai P., Cheabu S., Narumon P., Saensuk C., Arikit S., Malumpong C.2020ScienceAsia
  46(2),pp. 157-168
  7
  9Backcross breeding for improvement of heat tolerance at reproductive phase in Thai rice (Oryza sativa L.) varietiesMalumpong C., Buadchee R., Thammasamisorn B., Moung-Ngam P., Wasuri B., Saensuk C., Arikit S., Vannavichit A., Cheabu S.2020Journal of Agricultural Science
  5
  10Characterization of Myanmar Paw San Hmwe Accessions Using Functional Genetic MarkersOo K., Kongjaimun A., Khanthong S., Yi M., Myint T., Korinsak S., Siangliw J., Myint K., Vanavichit A., Malumpong C., Toojinda T.2015Rice Science
  22(2),pp. 53-64
  4
  11Breeding Novel Short Grain Rice for Tropical Region to Combine Important Agronomical Traits, Biotic Stress Resistance and Cooking Quality in Koshihikari BackgroundSaichompoo U., Narumol P., Nakwilai P., Thongyos P., Nanta A., Tippunya P., Ruengphayak S., Itthisoponkul T., Bueraheng N., Cheabu S., Malumpong C.2021Rice Science
  28(5),pp. 479-492
  4
  12Abiotic Stress at the Early Grain Filling Stage Affects Aromatics, Grain Quality and Grain Yield in Thai Fragrant Rice (Oryza sativa) CultivarsDangthaisong P., Dangthaisong P., Sookgul P., Wanchana S., Arikit S., Malumpong C.2023Agricultural Research
  4
  13Response and acclimatization of a CAM orchid, Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ to drought, heat, and combined drought and heat stressTaticharoen T., Matsumoto S., Chutteang C., Srion K., Malumpong C., Abdullakasim S.2023Scientia Horticulturae
  309
  2
  14Variation in tolerance to salinity stress at the reproductive stage in a large fast neutron mutant rice (oryza sativa l.) populationMalumpong C., Youngkom P., Vanavichit A., Siang-Liw M.2019International Journal of Agricultural Technology
  15(3),pp. 445-464
  2
  15Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(6),pp. 1425-1444
  0
  16The boosting of anthocyanin accumulation in black rice cv. Riceberry by spraying MgSO4at two different altitudes under field conditionsKeosonthi C., Ingsuraruk P., Dangprapun S., Sookgul P., Narumol P., Saichompoo U., Malumpong C.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(4),pp. 1551-1566
  0
  17Efficiency of short-grain rice breeding program between pedigree and single seed descent methods for yield, biotic resistance and cooking quality derived from indica × japonicaThongyos P., Narumol P., Saichompoo U., Cheabu S., Ittisoponkul T., Pornprom T., Chai-Arree W., Malumpong C.2023Agriculture and Natural Resources
  57(2),pp. 233-248
  0
  18Evaluation of the agronomic and genotypic diversity of Thailand local rice (Oryza sativa L.) varieties under lowland conditionsNarumol P., Phormmard W., Aesomnuk W., Sreewongchai T., Arikit S., Malumpong C.2023ScienceAsia
  49(5),pp. 744-753
  0
  19Rice (Oryza sativa L.) breeding for a combination of shallow and deep root traits derived from lowland × upland for alternate wetting and drying systemsPhormmard W., Nwe Z.M., Sookgul P., Arikit S., Sreewongchai T., Malumpong C.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 180-192
  0
  20Combining high-throughput phenotyping with overall growth measurements of indica rice (Oryza sativa L spp. indica) cultivars over the whole life cycleTheerawitaya C., Chutteang C., Arunyanark A., Malumpong C., Kwangern N., Rachsapa N., Pipatsitee P., Prasertkul P., Cha-Um S., Toojinda T.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 713-724
  0