Person Image

  Education

  • Ph.D.( Plant and Crop Sciences), University of Nottingham , U.S.A.
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  Abiotic stressAgronomic traitsBreedingHeat shock transcription factorheat stressheat tolerancehigh temperaturemalondialdehydeQTL-seqreproductive stagericeการกระจายตัวทางพันธุกรรมการก่อกลายพันธุ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การงอกของท่อนำละอองเกสรการติดเมล็ดการทนเค็มการทนทานต่อความร้อนการทนร้อนการปฏิสนธิการปรับปรุงแบบผสมกลับการปรับปรุงประชากรการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำการผสมกลับการผสมกับ QTL-seq เครื่องหมายโมเลกุลสำหรการเสื่อมคุณภาพการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดข้าวข้าว โลกร้อน ปรับปรุงพันธุ์ข้าว อุณหภูมิสูง การติดเมล็ด ผลผลิต คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจาปอนิกาข้าวญี่ปุ่นข้าวทนร้อนข้าวนาสวนข้าวพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวพันธุ์ปนข้าวพันธุุ์ที่ไวต่อช่วงแสงข้าวพื้นเมืองข้าวโพดข้าวโพดคั่วข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน ความแข็งแรง ความสามารถในการเก็บรักษาข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวไร่ข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวสินเหล็กข้าวอินดิกาเขตชลประทานความแข็งแรงความเค็มความต้านทาน โรค-แมลง-สิ่งแวดล้อมจำกัดความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมความเป็นหมันในเพศผู้ (cms)ความมีชีวิตของละอองเกสรความแล้งความสามารถในการเก็บรักษาความหวานสูงความหอมคุณภาพการคั่วคุณภาพการหุงต้มคุณภาพข้าวคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์จีโนไทป์เชิงพาณิชย์เชื้อพันธุกรรมข้าวทนเค็มทนร้อนทนแล้งท้องไข่ธัญโอสถนาข้าวน้ำอ้อยเข้มข้นบันทึกลักษณะปรากฎบันทึกลักษณะพันธุกรรมประชากรสายพันธุ์กลายปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด ปรับปรุงพันธุ์พืชปริมาณการใช้น้ำผลกระทบของการขาดน้ำผักพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจพันธุ์เจ้าหอมนิลพันธุ์พืชพันธุ์อ้อยกำแพงแสนพืชไร่พืชสวนฟีโนไทป์ภาคกลางมะเขือระยะเจริญพันธุ์ลักษณะทางการเกษตรสภาพเครียดจากความร้อน

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด , Molecular Genetics

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stages on Spikelet FertilityCheabu S., Moung-Ngam P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2018Rice Science
  25(4),pp. 218-226
  13
  2Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant PopulationCheabu S., Panichawong N., Rattanametta P., Wasuri B., Kasemsap P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2019Rice Science
  26(4),pp. 229-238
  10
  3QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)Nubankoh P., Wanchana S., Saensuk C., Ruanjaichon V., Cheabu S., Vanavichit A., Toojinda T., Malumpong C., Arikit S.2020Plant Cell Reports
  39(1),pp. 149-162
  3
  4Spikelet fertility and heat shock transcription factor (Hsf) gene responses to heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypesMalumpong C., Cheabu S., Cheabu S., Mongkolsiriwatana C., Detpittayanan W., Vanavichit A.2019Journal of Agricultural Science
  157(4),pp. 283-299
  3
  5Characterization of Myanmar Paw San Hmwe Accessions Using Functional Genetic MarkersOo K., Kongjaimun A., Khanthong S., Yi M., Myint T., Korinsak S., Siangliw J., Myint K., Vanavichit A., Malumpong C., Toojinda T.2015Rice Science
  22(2),pp. 53-64
  2
  6Alternate Wetting and Drying (AWD) in Broadcast rice (Oryza sativa L.) Management to Maintain Yield, Conserve Water, and Reduce Gas Emissions in ThailandMalumpong C., Ruensuk N., Rossopa B., Channu C., Intarasathit W., Wongboon W., Poathong K., Kunket K.2020Agricultural Research
  1
  7Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(6),pp. 1425-1444
  0
  8Variation in tolerance to salinity stress at the reproductive stage in a large fast neutron mutant rice (oryza sativa l.) populationMalumpong C., Youngkom P., Vanavichit A., Siang-Liw M.2019International Journal of Agricultural Technology
  15(3),pp. 445-464
  0
  9Evaluation of japonica rice (Oryza sativa L.) varieties and their improvement in terms of stability, yield and cooking quality by pure-line selection in ThailandNakwilai P., Cheabu S., Narumon P., Saensuk C., Arikit S., Malumpong C.2020ScienceAsia
  46(2),pp. 157-168
  0
  10Backcross breeding for improvement of heat tolerance at reproductive phase in Thai rice (Oryza sativa L.) varietiesMalumpong C., Buadchee R., Thammasamisorn B., Moung-Ngam P., Wasuri B., Saensuk C., Arikit S., Vannavichit A., Cheabu S.2020Journal of Agricultural Science
  0