Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. ( Plant Breeding ), Iowa State University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  chlorophyll fluorescenceEnshi solutionF1 hybrid sunflowerfloweringfoliar nutritionfruit setfruit yieldhydroponiciodinejatrophaJatropha curcas L.near-infrared spectroscopyNIRsSPADSRISSRsunflowersurvival ratetocopherolTolerabilityvegetative growthVigna radiatawater stresswaxy corn, pumpkinweather datawild orchidyield กล้วยไม้สกุลหวายการงอกของเรณูการจัดกลุ่มการเจริญเติบโตการประมวลผลด้วยภาพถ่ายการประเมินการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพการย่อยกลุ่มเรณูการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการสะสมการเสียบยอด สบู่ดำ อัตรารอด การเจริญเติบโต การติดผลการให้น้ำการให้น้ำพืชข้าวข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดหวานข้าวไร่ความทนเค็ม (salt tolerance)ความทนแล้ง (drought tolerance)ความมีชีวิตของเรณูความหลากหลายทางพันธุกรรมเครื่องกะเทาะเครื่องนวดเครื่องหมายดีเอ็นเอถั่วเขียวถั่วเหลืองทดสอบผลผลิตทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งทานตะวันทานตะวัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์แพทโคเอฟฟิเชียนท์ ผลผลิตเมล็ด ผลผลิตน้ำมันทานตะวัน (sunflower), ผลผลิตเมล็ด (grainทานตะวัน, เครื่องหมายโมเลกุล, น้ำมันสูงทานตะวันงอกทานตะวันบริโภคเมล็ดโทโคฟีรอลไทยน้ำหยดเนียร์อินฟราเรดรีเฟลคแตนสเปคโตรสโคปีเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีไนโตรเจนบุกเนื้อทราย บุกคางคก การจัดกลุ่ม องค์ประกอบหลัก ลักษณะสัณฐานปริมาณธาตุอาหารในใบปริมาณน้ำตาลปริมาณน้ำมันในเมล็ดปุ๋ยทางใบปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกโปรตีนผลผลิตเมล็ดพม่าพันธุ์พืชพันธุ์อ้อยกำแพงแสนพืชพลังงานพืชพันธุ์ดีพืชพันธุ์ใหม่พืชไร่พืชสวนพืชอาหารฟักทองมะเขือไม้ผลวิตามินอีสบู่ดำสบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์ สปริงเกลอร์สมาร์ทโฟนสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางฟี โนไทป์สัณฐานวิทยาอ้อยไอโอดีน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก