Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agriculture), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2556
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  air pollutantbiomassCassavaCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityChlorophyll contentCoffea canephoraCrop Growth AnalysisCrop Physiological Parametersdroughtdrought stressFertigationFlooding stressLeaf gas exchangeleaf water potentialosmotic adjustmentOzonePeroxidesphotosynthesisriceSalt toleranceSolute concentrationSoybeanSPADSPAD indexStomatal conductanceSubsurface Drip Irrigationsubsurface dripped-irrigationsSurface Drip Irrigationsurface dripped-irrigationssustainable energySustainable rice productionThai jasmine riceThai jusmine ricetolerance indextranspiration ratevase lifeVisible Foliar InjuryVisible leaf injurryVisible leaf injuryWater deficitWater deficit stresswater dificitwater potentialwater stresswater useWUEกล้วยไม้สกุลหวายการก่อกลายพันธ์ุการก่อกลายพันธุ์การขาดน้ำการเขตกรรมการงอกการจัดการพืชการฉายรังสีการใช้ไนโตรเจนการติดเมล็ดการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การไว้ตอการสังเคราะห์แสง กล้วยไม้สกุลหวาย สภาวะแล้ง การใช้น้ำการแสดงออกของยีนการหมักการให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชขาดน้ำข้าวข้าว พืชC3 พืชC4 เส้นตอบสนองต่อแสง จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวโพดหมักข้าวโพดหวานคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ความเค็มความเครียดจากการถูกน้ำท่วมขังความชื้นในดินความทนเค็มความทนทานต่อน้ำท่วมขังความแปรปรวนทางพันธุกรรมความแล้งความหอมคะน้าคุณภาพดอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายโมเลกุลแคโรทีนอยดชีวมวลเชื้อเพลิงชีวภาพดินเค็มผลิตภาพมันสำปะหลังพันธุ์อ้อยพืชอาหารสัตว์มวลชีวภาพระยะเจริญพันธุ์สรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังหญ้าเนเปียร์อ้อยอุณหภูมิสูง

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องแลบสรีรวิทยาพืช ชั้น 2 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ศูนย์พืชผักเขตร้อน และแปลงทดลองพืชไร่ ภาควิชาพืชไร่นา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)