Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agriculture), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2556
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  air pollutantbiomassCassavaCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersdroughtDrought stressFertigationleaf water potentialOsmotic adjustmentozoneperoxidesphotosynthesisricesalt tolerancesolute concentrationSoybeanstomatal conductanceSubsurface Drip IrrigationSurface Drip IrrigationSustainable energyThai jasmine riceThai jusmine ricetranspiration rateVisible Foliar InjuryVisible leaf injurryVisible leaf injurywater deficitWater deficit stresswater dificitwater potentialwater stressWUEกล้วยไม้สกุลหวายการก่อกลายพันธ์ุการก่อกลายพันธุ์การเขตกรรมการงอกการจัดการพืชการติดเมล็ดการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การไว้ตอการสังเคราะห์แสง กล้วยไม้สกุลหวาย สภาวะแล้ง การใช้น้ำการแสดงออกของยีนการหมักการให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยขาดน้ำข้าวข้าว พืชC3 พืชC4 เส้นตอบสนองต่อแสง จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดหมักข้าวโพดหวานคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ความเค็มความเครียดจากการถูกน้ำท่วมขังความชื้นในดินความทนเค็มความทนทานต่อน้ำท่วมขังความแปรปรวนทางพันธุกรรมความแล้งความหอมคุณภาพดอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายโมเลกุลแคโรทีนอยดชีวมวลเชื้อเพลิงชีวภาพซีดีเอ็นเอฐานข้อมูลดัชนีความทนทานดินเค็มทนเค็มทนแล้งธาตุอาหารพืชนาข้าว พืชชีวมวล พลังงานทดแทน ระบบการปลูกพืชน้ำมะพร้าวน้ำหนักแห้งรวมน้ำหมักปลานิเวศ-สรีรวิทยาพืชประสิทธิภาพการใช้แสงปรับปรุงพันธุ์อ้อยปริมาณการใช้น้ำปริมาณน้ำสัมพัทธ์ผลกระทบของการขาดน้ำผลผลิตอ้อยผลิตภาพมันสำปะหลังพันธุ์อ้อยพืชอาหารสัตว์ระยะเจริญพันธุ์สรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังหญ้าเนเปียร์อ้อยอุณหภูมิสูง

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องแลบสรีรวิทยาพืช ชั้น 2 อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)