Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Agriculture), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2556
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

Expertise Cloud

air pollutantCassavaCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersFertigationleaf water potentialOsmotic adjustmentozoneperoxidesphotosynthesisriceSalt toleranceSolute concentrationsoybeanstomatal conductanceSubsurface Drip IrrigationSurface Drip Irrigationsurface dripped-irrigationsSustainable energyThai jusmine ricetranspiration rateVisible leaf injurryการเขตกรรมการงอกการจัดการพืชการฉายรังสีการใช้ไนโตรเจนการปรับปรุงพันธุ์การวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การแสดงออกของยีนการหมักการให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชขาดน้ำข้าวข้าว พืชC3 พืชC4 เส้นตอบสนองต่อแสง จุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดหมักข้าวโพดหวานคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ความเค็มความชื้นในดินความทนเค็มความแปรปรวนทางพันธุกรรมความแล้งความหอมเครื่องหมายโมเลกุลชีวมวลเชื้อเพลิงชีวภาพซีดีเอ็นเอฐานข้อมูลดินเค็มทนเค็มทนแล้งธาตุอาหารพืชนาข้าว พืชชีวมวล พลังงานทดแทน ระบบการปลูกพืชน้ำมะพร้าวน้ำหมักปลานิเวศ-สรีรวิทยาพืชประสิทธิภาพการใช้แสงปรับปรุงพันธุ์อ้อยปริมาณการใช้น้ำผลกระทบของการขาดน้ำผลิตภาพมันสำปะหลังพลังงานไฟฟ้าพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจพันธุ์อ้อยพีซีอาร์พืชพลังงานพืชอาหารสัตว์โพรลีนมลพิษทางอากาศกับการผลิตพืชมวลชีวภาพมันสำประหลังมันสำปะหลังยาสูบเยื่อกระดาษระยะเก็บเกี่ยวสบู่ดำสภาวะของน้ำในใบสภาวะขาดน้ำสภาวะเครียดเกลือสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสรีรวิทยาของพืชสรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียดสายพันธุ์ต้นอ้อยสารละลายธาตุอาหารหญ้าเนเปียร์ห้องสมุดซีดีเอ็นเออ้อยอ้อยพันธุ์ดีอัตราปลูกอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สอัตราสังเคราะห์แสงอุณหภูมิสูงอุตุนิยมวิทยา

Interest

สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)