Person Image

  Education

  • Ph.D.(Environmental Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  CorndroughtEddy covariance techniqueFirst Ratoon CanefloweringFootprint analysisGas FluxesHydrogen Peroxidemaizemeteorological factorsMeteorological parametersMethaneorganic mixture material (OMM)Oxide of nitrogenOxides of nitrogen, sulfur dioxide, pollOzonepaddy rice fieldPara Rubberpara rubber treePeroxideRice paddyRice Paddy Fieldroot anatomical traitroot growth and developmentRQflex 10Salinityseed germinationSelectionslow release nitrogen fertilizer (SRNF)Sorghumsoy beanSoybeanStarch contentstomatal conductancesulfur dioxideT-400Torrefactionupland riceureavapour pressure deficitvinasses effluentVisible Foliar InjuryVisible leaf injurryVisible leaf injuryVolatile organic compoundsWater and Nutrient Stressedwater budgetwater pathwayWater useWater Use Efficiencywater vapour fluxweather datayeast cakeyieldกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีการคัดเลือกการจัดการทางพืชไร่การจัดการน้ำการจัดการแบบ SRIการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนการเจริญเติบโตของรากการเจริญเติบโตและการพัฒนาของรากการใช้น้ำของอ้อย ปุ๋ยอ้อยการบูรณาการการปลูกข้าวแบบ SRIการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตพืชการหายใจของดินและรากเกษตรกรรมครบวงจรข้าวข้าว โลกร้อน ปรับปรุงพันธุ์ข้าวจาปอนิกาข้าวนาสวนข้าวพลังงานข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1ข้าวโพดจุลภูมิอากาศดินดานเทคนิคไรโซตรอนนาข้าวปรับปรุงพันธุ์ปริมาณความต้องการใช้น้ำปริมาณแป้งปลอดภัยปุ๋ยผลผลิตข้าวผลิตผลเกษตรปลอดภัยผลิตภาพพลังงานทดแทนพันธุ์ข้าวพืชพลังงานเพิ่มอัตราปุ๋ย top dress เอธิฟอน ขาดน้ำภาคกลางมันสำปะหลังมีเทนไม้โตเร็วยางพารายุทธศาสตร์สบู่ดำ

  Interest

  สรีรวิทยาผลิตพืช, การผลิตพืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • แปลงปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องมือจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of peroxides and ozone on visible foliar injury and physiological responses of two Thai and two Japanese rice cultivarsNa-Ngern P., Chutteang C., Chutteang C., Aoki M., Takemasa F., Zhenrui G., Chaichana N., Pakoktom T.2014Journal of Agricultural Meteorology
  70(4),pp. 213-222
  3
  2A comparison of physiological responses among four cultivars of soybean (Glycine max(L.) Merr.) to single and combined exposure of ozone and peroxidesChutteang C., Na-ngern P., Aoki M., Hatakeyama S., Nongpat C., Juwattanasamran R., Pakoktom T.2013Journal of Agricultural Meteorology
  69(3),pp. 135-145
  2
  3Estimation of Crop Coefficients and Evapotranspiration by Meteorological Parameters in a Rain-Fed Paddy Rice Field, Cassava and Teak Plantations in ThailandAttarod P., Yokoya M., Pakoktom T., Aoki M., Komori D., Ishida T., Fukumura K., Boonyawat S., Tongdeenok P., Punkngum S.2006Journal of Agricultural Meteorology
  62(3),pp. 93-102
  16
  4Comparison of closed chamber and eddy covariance methods to improve the understanding of methane fluxes from rice paddy fields in JapanChaichana N., Bellingrath-Kimura S.D., Bellingrath-Kimura S.D., Komiya S., Fujii Y., Noborio K., Dietrich O., Pakoktom T.2018Atmosphere
  9(9)
  10
  5Stable Carbon Isotope Studies of CH4 Dynamics Via Water and Plant Pathways in a Tropical Thai Paddy: Insights Into Diel CH4 TransportationKomiya S., Yazaki T., Kondo F., Katano K., Katano K., Lavric J.V., McTaggart I., Pakoktom T., Siangliw M., Toojinda T., Noborio K.2020Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
  125(9)
  3
  6Measurements of Hydrogen Peroxide Concentrations In Tokyo And ThailandChutteang C., Na-Ngern P., Marushima R., Aoki M., Chaichana N., Pakoktom T.2012Journal of Agricultural Meteorology
  68(1),pp. 45-53
  6
  7Impacts of a strong El Niño event on leaf phenology and carbon dioxide exchange in a secondary dry dipterocarp forestKaewthongrach R., Chidthaisong A., Charuchittipan D., Vitasse Y., Sanwangsri M., Varnakovida P., Diloksumpun S., Panuthai S., Pakoktom T., Suepa T., LeClerc M.Y.2020Agricultural and Forest Meteorology
  287
  5