Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agriculture), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2556
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การตอบสนองทางด้านสรีรวิทยาและกระบวนการปรับตัวของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายต่อสภาวะแล้งและแนวทางการจัดการน้ำสำหรับการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ตัดดอก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 7 6 0 0
  2021 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้น้ำในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดการน้ำที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 1 0 0
  2021 การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การศึกษาการตอบสนองของสายพันธุ์อ้อยต่อสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงต้นของการเจริญเติบโต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 อิทธิพลของอุณหภูมิสูง สภาพแล้ง และความเค็ม ในระยะผสมเกสรและสร้างเมล็ดที่มีต่อการติดเมล็ด ปริมาณสารหอม (2AP) และคุณภาพเมล็ด ของพันธุ์ข้าวหอมไทย 10 พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนาการจัดการอ้อยอาหารสัตว์(Saccharum spp. Hybrid) ทดแทนการปลูกข้าวเพื่อผลิตอาหารหยาบหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการหายใจเชิงแสงของข้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ (โครงการเสริมสร้างงานด้านชีวฟิสิกและธาตุอาหารพืช) 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 14 11 0 0
  2023 การทดสอบประสิทธิภาพของดินภูเขาไฟในการเป็นสารเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด 0 0 0 0
  2019 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2018 โครงการการศึกษาปริมาณการใช้น้ำและผลกระทบของการขาดน้ำต่อ multispectrum reflectance ของพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
  2017 ไขปัญหาทางสรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ของพืชยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2017 ศึกษาบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารในแปลงอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกสายต้นอ้อยทนดินเค็มจากการก่อกลายพันธุ์ให้ทนดินเค็มโดยการฉายรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดน้ำและความเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตข้าวหอม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 0 0 0
  2016 ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของข้าว(C3)เทียบกับหญ้าข้าวนก(C4) หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชชีวมวลร่วมกับการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2016 การพัฒนา gene targeted marker เพื่อใช้คัดเลือกอ้อยทนดินเค็มน้อยและปานกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลชองหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 4 0 0
  2014 การบ่งชี้และแยกยีนที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มน้อยถึงปานกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2013 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 5 0 0
  2008 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0