Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • Ph.D (Agricultural Science), Kagoshima University, ญี่ปุ่น, 2556

  Expertise Cloud

  cross-resistancedirect-seeded riceDPPHflavonoidsguavaitchgrassmultiple-resistancepenoxsulamPhenolicphytochemicalpyribenzoximroot-knot nematodewater extractกกหนวดปลาดุกความต้านทานข้ามความต้านทานสารหลายกลุ่มจุลินทรีย์ดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดินเนื้อหยาบดีไอโซโพรพิลอาทราซีนต้นกล้าต้านการเสื่อมสภาพของผิวหนังต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระ Weedต้านอนุมูลอิสระ weedตำลึงถั่วถั่วเขียวทนเค็มทนดินด่างทนน้ำท่วมทนร้อนไทอะมีโทแซมนา?้คั้นจากต้นกล้านาหว่านข้าวแห้งนาหว่านน้ํ าตมน้ำคั้นจากต้นกล้าประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระปุ๋ยโพแทสเซียมผงบดดาวเรืองคลุกดินผักแครด Phytochemicalsฝรั่งพฤกษเคมีพันธุ์พืชน้ า biogasพืชน้ำ biogasโพรลีน ็Heat toleranceฟลาโวนอยด์ฟีนอลิกฟีนิลอลานีนแอมโมเนียไลเอสมะระขี้นก Passiflora foetidaมูลนกแอ่นกินรังมูลม้ามูลสัตว์ atrazineวัชพืชวัชพืช Biological controlวัชพืชต้านทานสารกาจัดวัชพืช Bispyribac-sodiumวัชพืชอาศัยเวลาใส่ปุ๋ยสภาวะเครียดจากดินเค็มสภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูงสังกะสีสาบแร้งสาบกาสาร pendimethalinสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารกำจัดวัชพืชแบบผสม dry direct-seeded riceสารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกสารไซแฮโลฟอพ-บิวทิลสารต้านอนุมูลอิสระสารที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ALSสารที่ยับยั้งการทำงานเอนไซม์ ACCaseสารที่ยับยั้งการทำงานเอนไซม์ ALSสารพฤกษเคมีสารไพริเบนโซซิมสารสกัดด้วยน้าสารสกัดด้วยน้ำสารสกัดด้วยน้ำ allelopathyสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสารสกัดด้วยเอทานอล French marigoldสารสกัดธรรมชาติสารอาลีโลพาธิคไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยรากปมหญ้าข้าวนกหญ้าข้าวนก ALS-Inhibitorsหญ้าข้าวนก allelopathyหญ้าข้าวนกต้านทานสารบิสไพรีแบค-โซเดียมหญ้าโขย่งหญ้าดอกขาวหญ้าแดงหญ้าแดง ALS-inhibitorsอนุมูลอิสระออกซิเจนอ้อยตออ้อยปลูกอัลลิโลพาธีอัลลีโลพาทีอัลลีโลพาธีอาทราซีน

  Interest

  การจัดการวัชพืช

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา
  • มิ.ย. 2560 - มิ.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษา ประกันคุณภาพ และวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of Alpinia zerumbet components on antioxidant and skin diseases-related enzymesChompoo J., Upadhyay A., Fukuta M., Tawata S.2012BMC Complementary and Alternative Medicine
  12
  70
  2Advanced glycation end products inhibitors from Alpinia zerumbet rhizomesChompoo J., Upadhyay A., Kishimoto W., Makise T., Tawata S.2011Food Chemistry
  129(3),pp. 709-715
  62
  3HIV-1 integrase and neuraminidase inhibitors from alpinia zerumbetUpadhyay A., Chompoo J., Kishimoto W., Makise T., Tawata S.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
  59(7),pp. 2857-2862
  49
  4Significant longevity-extending effects of Alpinia zerumbet leaf extract on the life span of Caenorhabditis elegansUpadhyay A., Chompoo J., Taira N., Fukuta M., Tawata S.2013Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  77(2),pp. 217-223
  37
  5Insecticidal and nematicidal activities of novel mimosine derivativesNguyen B., Chompoo J., Tawata S.2015Molecules
  20(9),pp. 16741-16756
  28
  6Solid-phase synthesis of mimosine tetrapeptides and their inhibitory activities on neuraminidase and tyrosinaseUpadhyay A., Chompoo J., Taira N., Fukuta M., Gima S., Tawata S.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
  59(24),pp. 12858-12863
  24
  7Antiatherogenic properties of acetone extract of Alpinia zerumbet seedsChompoo J., Upadhyay A., Gima S., Fukuta M., Tawata S.2012Molecules
  17(6),pp. 6237-6248
  24
  8Antioxidant, antimicrobial, 15-LOX, and AGEs inhibitions by pineapple stem wasteUpadhyay A., Chompoo J., Araki N., Tawata S.2012Journal of Food Science
  77(1)
  23
  9Hispidin and related herbal compounds from Alpinia zerumbet inhibit both PAK1-dependent melanogenesis in melanocytes and reactive oxygen species (ROS) production in adipocytesBe Tu P., Chompoo J., Tawata S.2015Drug discoveries & therapeutics
  9(3),pp. 197-204
  23
  10Glufosinate tolerance in hybrid corn varieties based on decreasing ammonia accumulationPornprom T., Chompoo J., Grace B.2003Weed Biology and Management
  3(1),pp. 41-45
  13
  11RT-PCR based detection of resistance conferred by an insensitive GS in glufosinate-resistant maize cell linesChompoo J., Pornprom T.2008Pesticide Biochemistry and Physiology
  90(3),pp. 189-195
  10
  12Factors influencing the practice of commercial rice production for food security in Vientiane capital, LaosSaokhamkeo P., Dokmaithes R., Chompoo J., Kheerajitt C.2023Asian Journal of Agriculture and Rural Development
  13(2),pp. 113-119
  1
  13Exogenous L-Arginine and light-emitting diode light supplementation to enhance growth, quality and antioxidant activity in green perilla microgreensPatsadu N., Saradhuldhat P., Chompoo J., Budiarto R., Abdullakasim S.2023Agriculture and Natural Resources
  57(5),pp. 817-826
  0
  14Performance of some thai weed extracts on antioxidants and atherosclerosis-related enzymesU-Yatung S., Suebsaiprom W., Pornprom T., Chompoo J.2020Agrivita
  42(2),pp. 243-254
  0