Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • Ph.D (Agricultural Science), Kagoshima University, ญี่ปุ่น, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 10 3 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2019 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวัชพืชบางชนิดที่มีผลต่อการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยในแปลงฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 0 0 0
  2021 การคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2021 การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การศึกษากลไกทางชีวเคมีของถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาวะเครียดจากความร้อนและความเค็มในถั่วเขียวพันธุ์ป่า (Vigna radiata var. sublobata) หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 2 0 0 0
  2019 การศึกษากลไกทางชีวเคมีของถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาวะเครียดจากความร้อนและความเค็มในถั่วเขียวพันธุ์ป่า (Vigna radiata var. sublobata) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2016 ผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อรา Azoxystrobin 20% + Difnoconazole 12.5% SC ต่อการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตของข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2009 ผลของสารไทอะมีโทแซมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 ในสภาพดินกรดและดินเกลือ หัวหน้าโครงการ บริษัทซินเจนทา ครอป โปรดักชั่น จำกัด 0 0 0 0