Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ด.(สัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  animal farm wasteanimal manureAntifungalAntioxidantaquatic plantAtherosclerosisBidens pilosabioenergybiomassbiomass yieldco-digestioncutting regimesDairy cattle managementdeisopropylatrazinediscarded cow milkEarthwormentrepreneur prototypeeucalyptusEuphorbia hirtaevaporative cooling systemfertilizerGoatgood practicesheating valueIoT technologyLogisticslow-rate ventilationmicro wind turbinemicro-climate sensingNapier grassorganic fertilizerparticipationpepperphytochemicalpiperineplant containersPlant hormone regulatorSeed vigorself sufficient economicsoil conditionersubstrate cultureSufficiency economySuphan Buri provinceSupply Chainsustainable agriculture swiftletswiftlet houseswine manurevegetable productionVermicompostwaste materialsWeather stationWeedกระถางอัดกังหันลมขนาดเล็กก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพ การหมักย่อยร่วม ผักตบชวา มูลนกแอ่นกินรัง แหนแดงการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การจัดการฟาร์มการใช้ประโยชน์มูลสุกรการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาชุมชนการพัฒนาอาชีพการมีส่วนร่วมการหมักย่อยร่วมเกษตรยั่งยืนของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเสียภาคเกษตรกรรมโคนมโคเนื้อจังหวัดนครปฐมจุลินทรีย์แจ้งเตือนโรคเบื้องต้นชานอ้อยแซนโทฟิลล์ดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดีไอโซโพรพิลอาทราซีนต้านอนุมูลอิสระ Weedต้านอนุมูลอิสระ weedถั่วเขียวเทคโนโลยีที่เหมาะสมนกแอ่นนกแอ่นกินรังน้ำนมโคเสียปุ๋ยอินทรีย์พฤกษเคมีแพะภาชนะปลูกพืชมูลนกแอ่นกินรังมูลสุกรมูลไส้เดือนดินวัชพืชเศรษฐกิจพอเพียงไส้เดือนหญ้าเนเปียร์ห่วงโซ่อุปทานอาทราซีนอินเตอร์เน็ตออฟติงส์

  Interest

  การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ , พลังงานทดแทน (biogas)

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ต.ค. 2565 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 0001 ชั้น 1 อาคารโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ และโรงเรือนคลอด
   • ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้อง 8101 ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ภาควิชาสัตวบาล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Performance of some thai weed extracts on antioxidants and atherosclerosis-related enzymesU-Yatung S., Suebsaiprom W., Pornprom T., Chompoo J.2020Agrivita
  42(2),pp. 243-254
  0
  2Possibility of dairy cattle management toward sufficiency economy concept by dairy cattle farmers in suphan Buri provinceNetnoi K., Aungsuratana A., Boon-Ek L., Suebsaiprom W.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 271-282
  0
  3Effect of seed treatment with coelomic fluid secreted by Perionyx excavatus on corn seedling and control of Aspergillus flavusSuksomphap S., Rattanapoom K., Buddee P., Suebsaiprom W., Chunhachart O., Amnuaycheewa P., Teingtham K.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 105-112
  0