Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ด.(สัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  animal manureantioxidantaquatic plantbiomassbiomass yieldco-digestioncutting regimesDairy cattle managementdeisopropylatrazineEarthwormentrepreneur prototypeeucalyptusEuphorbia hirtaevaporative cooling systemfertilizerGoatgood practicesheating valueIoT technologyLogisticslow-rate ventilationmicro wind turbinemicro-climate sensingorganic fertilizerparticipationpepperphytochemicalpiperinePlant hormone regulatorSeed vigorself sufficient economicsoil conditionersubstrate cultureSufficiency economySuphan Buri provinceSupply Chainsustainable agriculture swiftletswiftlet houseswine manurevegetable productionVermicompostwaste materialsก๊าซชีวภาพการมีส่วนร่วมการหมักย่อยร่วมเกษตรยั่งยืนโคนมชานอ้อยดีไอโซโพรพิลอาทราซีนปุ๋ยอินทรีย์ผู้ประกอบการต้นแบบพฤกษเคมีพลังงานทดแทน (biogas)พัฒนาชุมชนพืชน้ า biogasพืชน้ำ biogasพืชผักพื้นที่ชายขอบเมืองแพะฟาร์มอัจฉริยะภาชนะปลูกมาตรฐานสินค้ามาตรบานสินค้าอาหารมีเทนมูลโคมูลนกมูลนกแอ่นกินรังมูลม้ามูลวัว มูลแพะ เศษพืชสด ปุ๋ยไส้เดือนมูลสัตว์ atrazineมูลสุกรมูลไส้เดือนดินยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง: ไทอาซีนระบบการปรับปรุงพันธุ์ระบบตลาดค้ามูลสุกรระบบทำความเย็นระเหยน้ำระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคโรคเต้านมอักเสบลักษณะสมรรถภาพการผลิตลูทีนโลจิสติกส์วัชพืชวัสดุอินทรีย์เศรษฐกิจพอพียงเศรษฐกิจพอเพียงสภาพความเร็วลมต่ำสารเร่งเนื้อแดงสุกรสุพรรณบุรีใส้เดือนดินไส้เดือนไส้เดือนดินไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniaeหญ้าเนเปียร์ห่วงโซ่อุปทานอาชีพเสริมอาทราซีนอินเตอร์เน็ตออฟติงส์เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

  Interest

  การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ , พลังงานทดแทน (biogas)

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 0001 ชั้น 1 อาคารโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ และโรงเรือนคลอด
   • ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้อง 8101 ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ภาควิชาสัตวบาล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Performance of some thai weed extracts on antioxidants and atherosclerosis-related enzymesU-Yatung S., Suebsaiprom W., Pornprom T., Chompoo J.2020Agrivita
  42(2),pp. 243-254
  0
  2Effect of seed treatment with coelomic fluid secreted by Perionyx excavatus on corn seedling and control of Aspergillus flavusSuksomphap S., Rattanapoom K., Buddee P., Suebsaiprom W., Chunhachart O., Amnuaycheewa P., Teingtham K.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 105-112
  0
  3Possibility of dairy cattle management toward sufficiency economy concept by dairy cattle farmers in suphan Buri provinceNetnoi K., Aungsuratana A., Boon-Ek L., Suebsaiprom W.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 271-282
  0