Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ไทย
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ด.(สัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  animal manureantioxidantaquatic plantAtherosclerosisbiomassbiomass yieldco-digestioncutting regimesDairy cattle managementdeisopropylatrazineentrepreneur prototypeeucalyptusEuphorbia hirtaevaporative cooling systemfertilizerGoatgood practicesheating valueIoT technologyLogisticslow-rate ventilationmicro wind turbinemicro-climate sensingorganic fertilizerparticipationpepperphytochemicalpiperineself sufficient economicsoil conditionersubstrate cultureSufficiency economySuphan Buri provinceSupply Chainsustainable agriculture swiftletswiftlet houseswine manurevegetable productionVermicompostwaste materialsWeather stationWeedกระถางอัดกังหันลมขนาดเล็กก๊าซชีวภาพการมีส่วนร่วมการหมักย่อยร่วมเกษตรยั่งยืนโคนมชานอ้อยปุ๋ยอินทรีย์ผู้ประกอบการต้นแบบพฤกษเคมีพลังงานทดแทน (biogas)พัฒนาชุมชนพืชน้ า biogasพืชน้ำ biogasพืชผักพื้นที่ชายขอบเมืองแพะฟาร์มอัจฉริยะภาชนะปลูกมาตรฐานสินค้ามาตรบานสินค้าอาหารมีเทนมูลโคมูลนกมูลนกแอ่นกินรังมูลวัว มูลแพะ เศษพืชสด ปุ๋ยไส้เดือนมูลสัตว์ atrazineมูลสุกรมูลไส้เดือนดินยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง: ไทอาซีนระบบการปรับปรุงพันธุ์ระบบตลาดค้ามูลสุกรระบบทำความเย็นระเหยน้ำระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคโรคเต้านมอักเสบลักษณะสมรรถภาพการผลิตลูทีนโลจิสติกส์วัชพืชวัสดุอินทรีย์เศรษฐกิจพอพียงเศรษฐกิจพอเพียงสภาพความเร็วลมต่ำสารเร่งเนื้อแดงสุกรสุพรรณบุรีใส้เดือนดินไส้เดือนไส้เดือนดินไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniaeหญ้าเนเปียร์ห่วงโซ่อุปทานอาชีพเสริมอาทราซีนอินเตอร์เน็ตออฟติงส์เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

  Interest

  การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ , พลังงานทดแทน (biogas)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 0001 ชั้น 1 อาคารโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ และโรงเรือนคลอด
    • ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
    • ห้อง 8101 ชั้น ล่าง อาคารตึก8
    • ภาควิชาสัตวบาล

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Performance of some thai weed extracts on antioxidants and atherosclerosis-related enzymesU-Yatung S., Suebsaiprom W., Pornprom T., Chompoo J.2020Agrivita
   42(2),pp. 243-254
   0
   2Possibility of dairy cattle management toward sufficiency economy concept by dairy cattle farmers in suphan Buri provinceNetnoi K., Aungsuratana A., Boon-Ek L., Suebsaiprom W.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
   36(2),pp. 271-282
   0