Person Image

  Education

  • D.Agr.(Tropical Agriculture), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2534
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  Expertise Cloud

  " somaclone""พืช""อ้อย"AFLPAgronomic charactersAMMIColletotrichum falcatumFiber contentred rot diseaseSugarcanesugarcane drought proline antioxidantSugarcane mosaic virusSugarcane white leafSugarcane white leaf diseasesugarcane,the northeasttissue culture,tissue culture, sugarcane, droการเก็บเกี่ยวการขนส่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ อ้อยพันธุ์กำแพงแสน ผลผลิตอ้อย ซีซีเอสการวินิจฉัยการวินิจฉัยโรคการศึกษาตัวแปรเวลาการสุกแก่การให้น้าหยดการให้นํ้าหยดการอบรมเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)ไกลซีนบีเทนความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก (Herbความทนทานต่อโรคใบขาวความทนทานต่อโรคใบขาว (White leaf diseaseความหวานสูงคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับเวลาปลูกที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดนครราชสีมาค่าซีซ๊เอสค่าบริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คุณสมบัติทางเชิงกล (Mechanical proppertiเครือข่ายองค์กรเครื่องจักรการผลิตอ้อยเครื่องมือการผลิตอ้อยเครื่องมือการผลิตอ้อย ระบบโลจิเครื่องใส่ปุ๋ย (Variculture Rate Fertiliแคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชงานหัตถกรรม (handicraft)ชนิดของดินชนิดและอัตราปุ๋ยชานอ้อย (bagasse)เชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)เชื้อราซีซีเอสซีซีเอส ลักษณะทางคุณภาพ อ้อยพันธุ์กำแพงแสนดีเอ็นเอทดสอบอ้อยทดสอบอ้อยตอเทคนิคพีซีอาร์เทคโนโลยีการผลิต(Technology of Productioน้ำทิ้งจากเอทานอลไนโตรเจนแบคทีเรียที่ครอบครองรากพืชแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียภายในพืชแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใบอ่อนใบอ้อยประเมินผลผลิตปรับปรุงพันธ์พืชปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvement)ปริมาณโพรลีนปริมาณและการกระจายของฝนปัจจัยสภาพแวดล้อมปุ๋ยไนโตรเจนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(Procressing Agriแปลงผลิตโปรตีน secAผลผลิต ซีซีเอส ผลผลิตน้ำตาล คู่ผสม ปุ๋ยไนโตรเจนผลผลิตและคุณภาพผลผลิตอ้อยพันธุ์อ้อยพันธุ์อ้อยกำแพงแสนแพทโคเอฟฟิเชียนท์โรคเน่าแดงโลจิสติกส์สถานีวิจัยลพบุรีเสถียรภาพองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอ้อย พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอ้อย(sugarcane)อ้อยตออ้อยทนแล้งอ้อยพันธุ์กาแพงแสนอ้อยพันธุ์กำแพงแสน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาเลย์เพื่อคุณภาพมอลท์, การปรับปรุงพันธุ์ละหุ่ง, การผลิตมันฝรั่ง, การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและCryopreservation

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2557 - เม.ย. 2559 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เม.ย. 2550 - เม.ย. 2557 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
  • ต.ค. 2548 - เม.ย. 2550 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2547 - ต.ค. 2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2541 - มิ.ย. 2545 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 6 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 44 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cloning and sequence analysis of coat protein gene for characterization of sugarcane mosaic virus isolated from sugarcane and maize in ThailandGemechu A., Chiemsombat P., Attathom S., Reanwarakorn K., Lersrutaiyotin R.2006Archives of Virology
  151(1),pp. 167-172
  19
  2Malting Quality of Hexaploid Triticale in Comparison with That of Barley, Wheat and RyeLersrutaiyotin R., Shigenaga S., Utsunomiya N.1991Japanese Journal of Crop Science
  60(2),pp. 291-297
  5
  3Identifying QTLs for fiber content and agronomic characters in sugarcane using AFLP markersAnusonpornpurm S., Lersrutaiyotin R., Rattanakreetakul C., Thamchaipenet A., Weerathaworn P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 668-675
  2
  4Identifying quantitative trait loci for fiber content and fiber components in sugarcane using amplified fragment length polymorphism markersWenworn W., Lersrutaiyotin R., Rattanakreetakul C., Sreewongchai T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 416-423
  1
  5Identification of sugarcane somaclones derived from callus culture by SSR and RAPD markers analysisThumjamras S., Thumjamras S., Iamtham S., Lersrutaiyotin R., Prammanee S., Prammanee S.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(5),pp. 71-76
  1