Person Image

  Education

  • D.Agr.(Tropical Agriculture), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2534
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  Expertise Cloud

  " somaclone""พืช""อ้อย"AFLPAgronomic charactersAMMIColletotrichum falcatumFiber contentred rot diseaseSugarcanesugarcane drought proline antioxidantSugarcane mosaic virusSugarcane white leafSugarcane white leaf diseasesugarcane,the northeasttissue culture,tissue culture, sugarcane, droการเก็บเกี่ยวการขนส่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิเคราะห์การถดถอยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ อ้อยพันธุ์กำแพงแสน ผลผลิตอ้อย ซีซีเอสการวินิจฉัยการวินิจฉัยโรคการศึกษาตัวแปรเวลาการสุกแก่การให้น้าหยดการให้นํ้าหยดการอบรมเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)ไกลซีนบีเทนความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก (Herbความทนทานต่อโรคใบขาวความทนทานต่อโรคใบขาว (White leaf diseaseความหวานสูงคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับเวลาปลูกที่แตกต่างกันในเขตจังหวัดนครราชสีมาค่าซีซ๊เอสค่าบริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คุณสมบัติทางเชิงกล (Mechanical proppertiเครือข่ายองค์กรเครื่องจักรการผลิตอ้อยเครื่องมือการผลิตอ้อยเครื่องมือการผลิตอ้อย ระบบโลจิเครื่องใส่ปุ๋ย (Variculture Rate Fertiliแคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชงานหัตถกรรม (handicraft)ชนิดของดินชนิดและอัตราปุ๋ยชานอ้อย (bagasse)เชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)เชื้อราซีซีเอสซีซีเอส ลักษณะทางคุณภาพ อ้อยพันธุ์กำแพงแสนดีเอ็นเอทดสอบอ้อยทดสอบอ้อยตอเทคนิคพีซีอาร์เทคโนโลยีการผลิต(Technology of Productioน้ำทิ้งจากเอทานอลไนโตรเจนแบคทีเรียที่ครอบครองรากพืชแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียภายในพืชแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใบอ่อนใบอ้อยประเมินผลผลิตปรับปรุงพันธ์พืชปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvement)ปริมาณโพรลีนปริมาณและการกระจายของฝนปัจจัยสภาพแวดล้อมปุ๋ยไนโตรเจนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(Procressing Agriแปลงผลิตโปรตีน secAผลผลิต ซีซีเอส ผลผลิตน้ำตาล คู่ผสม ปุ๋ยไนโตรเจนผลผลิตและคุณภาพผลผลิตอ้อยพันธุ์อ้อยพันธุ์อ้อยกำแพงแสนแพทโคเอฟฟิเชียนท์โรคเน่าแดงโลจิสติกส์สถานีวิจัยลพบุรีเสถียรภาพองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอ้อย พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอ้อย(sugarcane)อ้อยตออ้อยทนแล้งอ้อยพันธุ์กาแพงแสนอ้อยพันธุ์กำแพงแสน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาเลย์เพื่อคุณภาพมอลท์, การปรับปรุงพันธุ์ละหุ่ง, การผลิตมันฝรั่ง, การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและCryopreservation


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 44 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก