Person Image

  Education

  • D.Ing. (Biologie del Evolution et Ecologie) , Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier , ฝรั่งเศส
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Allotropa suasaardi Sarkar & PolaszekAmrasca biguttulaAschersonia placentabiocontrolbiological AgentBiological controlbiologycolony radial growthconidial suspensioncontrollingCotesia flavipesCottonDiscolorationeconomic impactfall armywormgreen lacewingshabitat managementhermetic storagehost preferenceHost speciies selectionhost stage selectioninsect mass rearingJapanese oak wiltJassidlarval parasitoidleafhopperslettuceLinostroma wallichiiLithocarpus glaberlow pressure storagemadeira mealybugMallada basalisMallada basalis (Walker)Odoiporus longicollis OlivierOpisina arenosella WalkerPackagespackagingparasiteparasitoidParasitoidsParlatoria ziziphiperoxidasePest resistancePest risk analysispests of cassavaPhenacoccus madeirensisPhenacoccus manihotiPhenacoccus manihoti Matile-FerreroPhylogenyphysical controlpisina arenosella WalkerPlant resistancePlatypodiniPlatypus quercivorusPlesiochrysa ramburiPlesiochrysa ramburi (Schneider)population dynamicpopulation dynamicspopulation suppressionpostharvest technologypredatorpredatorsPrey suitabilityproduction potentialPseudococcus jackbeardsleyiPseudococcus nipaePsidium guajavapupal parasitoidQuercus serrataRaffaelea quercivoraRaffaelea quercivora isolatessporulationSugarcane insect pestSugarcane moth borerssugarcane pestssynthetic mediaTechnology TransfertraitgramvermiculiteWollastoniella rotundaกล้วยไม้การควบคุมโดยชีววิธีการจัดการศัตรูพืชการเพาะเลี้ยงข้าวชีววิธีเชื้อราเขียวด้วงเจาะลำต้นกล้วยน้ำหยดปรับปรุงพันธุ์พืชฝ้ายเพลี้ยจักจั่นฝ้ายเพลี้ยไฟแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูมะพร้าวแมลงศัตรูอ้อยศัตรูธรรมชาติศัตรูมันสำปะหลังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

  Interest

  การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2546 - ม.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison of sapwood discoloration in fagaceae trees after inoculation with isolates of raffaelea quercivora, Cause of mass mortality of japanese oak treesKusumoto D., Masuya H., Hirao T., Goto H., Hamaguchi K., Chou W., Suasa-Ard W., Buranapanichpan S., Uraichuen S., Kern-Asa O., Sanguansub S., Panmongkol A., Pham Q., Kahono S., Sudiana I., Kamata N.2015Plant Disease
  99(2),pp. 225-230
  9
  2Larval preference and performance of the green lacewing, Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) on three species of cassava mealybugs (Hemiptera: Pseudococcidae)Sattayawong C., Uraichuen S., Suasa-ard W.2016Agriculture and Natural Resources
  50(6),pp. 460-464
  9
  3Existence of two strains of habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae): A complex in thailand and JapanChomphukhiao N., Takano S., Takasu K., Uraichuen S.2018Applied Entomology and Zoology
  53(3),pp. 373-380
  7
  4Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: A comparison among isolates with and without the Japanese oak wilt incidence including outside of JapanKusumoto D., Masuya H., Hirao T., Goto H., Hamaguchi K., Chou W., Suasa-ard W., Buranapanichpan S., Uraichuen S., Kern-asa O., Sanguansub S., Panmongkol A., Quang T., Kahono S., Julistiono H., Kamata N.2014Journal of Forest Research
  19(4),pp. 404-410
  6
  5Host stage preference and suitability of Allotropa suasaardi Sarkar & Polaszek (Hymenoptera: Platygasteridae), a newly identified parasitoid of pink cassava mealybug, Phenacoccus manihoti (Homoptera: Pseudococcidae)Sarkar M.A., Suasa-Ard W., Uraichuen S.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(4),pp. 381-387
  5
  6Artificial diets for rearing the coconut hispine beetle, Brontispa longissima (Coleoptera: Chrysomelidae), and their suitability to two specialist parasitoidsIchiki R.T., Ichiki R.T., Murata M., Takano S., Takano S., Oo T.T., Nguyen H.T., Suasa-ard W., Uraichuen S., Nakamura S.2011Biocontrol Science and Technology
  21(12),pp. 1423-1435
  4
  7Suitability of different mealybug species (Hemiptera: Pseudococcidae) as hosts for the newly identified parasitoid Allotropa suasaardi Sarkar & Polaszek (Hymenoptera: Platygasteridae)Sarka M., Suasa-Ard W., Uraichuen S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 17-27
  3
  8Cultivation of Aschersonia placenta Berkeley and Broom and its efficacy for controlling Parlatoria ziziphi (Lucas) (Hemiptera: Diaspididae)Homrahud D., Uraichuen S., Attathom T.2016Agriculture and Natural Resources
  50(3),pp. 179-185
  3
  9Economic Impact of Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera: Braconidae) for Controlling Sugarcane Moth Borers in ThailandManeerat T., Uraichuen S., Suasa-ard W.2017Sugar Tech
  19(6),pp. 616-622
  2
  10Phylogenetic variation of the green muscadine fungus, Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin, and its virulence to larvae of the sugarcane longhorn stem borer, Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera: Cerambycidae)Kernasa N., Uraichuen S., Kamata N., Kamata N.2016Agriculture and Natural Resources
  50(6),pp. 427-431
  1
  11Population dynamics and dispersion of Frankliniella schultzei (Trybom) (thysanoptera: Thripidae) on lettuce under hydroponic cultivation in greenhouseSubmok R., Uraichuen S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(3),pp. 390-402
  0