Person Image

  Education

  • D.Ing. (Biologie del Evolution et Ecologie) , Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier , ฝรั่งเศส
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของโสภณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของโสภณ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 33
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่,15 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026312 ชื่อวิชา Economic Entomology,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,10 ก.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 026471 ชื่อวิชา Principles of Insect Pest Management,8 ก.ย. 2008 - 7 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NATDA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริหารจัดการแปลงเพื่อชะลอการต้านทานต่อสารป้องกันกำจั,10 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 026312 ชื่อวิชา Economic Entomology,22 ส.ค. 2008 - 14 ส.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,12 ส.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026312 ชื่อวิชา Economic Entomology,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :JIRCAS และ Nong Lam University, Vietnam ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :International workshop on coconut hispine beetle,25 มิ.ย. 2008 - 28 มิ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026471 ชื่อวิชา Principles of Insect Pest Management,13 ก.ค. 2009 - 13 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,10 ก.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,10 ก.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026312 ชื่อวิชา Economic Entomology,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,10 ก.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026312 ชื่อวิชา Economic Entomology,21 ส.ค. 2009 - 21 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,10 ก.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,27 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,27 ส.ค. 2009 - 10 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพื,13 ส.ค. 2009 - 15 ส.ค. 2009
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026475 ชื่อวิชา Natural Enemy Insects of Insect Pests & Weeds,10 พ.ย. 2014 - 21 ก.พ. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026498 ชื่อวิชา Special Problems,4 ส.ค. 2014 - 30 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026475 ชื่อวิชา Natural Enemy Insects of Insect Pests & Weeds,26 ม.ค. 2015 - 18 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026335 ชื่อวิชา Insect Pests of Forest,Shade Tree & Prod.,1 ก.ย. 2015 - 31 ต.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026471 ชื่อวิชา Principles of Insect Pest Management,17 ส.ค. 2015 - 16 พ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026471 ชื่อวิชา Principles of Insect Pest Management,17 ส.ค. 2015 - 28 พ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026475 ชื่อวิชา Natural Enemy Insects of Insect Pests & Weeds,26 ม.ค. 2015 - 1 เม.ย. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของโสภณ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 5
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-12,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอสนับสนุนพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก การใช้ประโยชน์ :นำไปขยายพันธุ์,29 มิ.ย. 2010 - 29 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ : การสร้างชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี,1 ม.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของโสภณ 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 4
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-148,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนยฺวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010