Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ด.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  bacterial wilt diseaseBiocontrolPhagePhytophthora capsiciplant extractRalstonia solanacearumTomatoขมิ้นชันเชื้อราเชื้อรา ustilago scitamineaเชื้อราColletitrichum falcatumเชื้อราColletotrichum falcatumเชื้อสาเหตุโรคพืชเซลลูโลสด้วงหมัดผักแถบลายดีเอ็นเอต้นพืชหูกวางต้านทานโรคน้ำมันหอมระเหยน้ำส้มสายชูเนระพูสีไทยแบคทีเรียที่ครอบครองรากพืชแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียภายในพืชแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใบอ้อยประสิทธิภาพปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvement)ปาหมีปุดสิงห์พริกพลูพันธุ์ต้านทานโรคพันธุ์อ้อยพันธุ์อ้อยกำแพงแสนพีซีอาร์พืชสกุล Amomumพืชสมุนไพร สารทุติยภูมิ โรคแอนแทรกไพรเมอร์ไพลมะเขือเทศมะเขือม่วงมะนาวมูลสัตว์ยีน acetolactate synthase (ALS gene)ยีนเรพลิเคส (replicase gene)ยีนห่อหุ้ม (coat protein gene)ยูคาลิปตัสเยื่อ (Pulp)เร่วโรคแคงเเกอร์โรคแคงเกอร์โรคเน่าแดงโรคใบขาวโรคใบขาวของอ้อย (Sugarcane white leaf diโรคใบด่างแถบขาวของอ้อย (Sugarcane whiteโรคใบหงิกเหลืองโรครากเน่าโรคลำต้นไหม้โรคแส้ดำโรคเหี่ยวโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเน่าแดงโรคเหี่ยวแบคทีเรียโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโรคอ้อยโรคแอนแทรคโนสไรโซแบคทีเรียลายพิมพ์ดีเอ็นเอวัสดุปลูกวิทยาศาสตร์เกษตรไวรัสใบด่างของอ้อย (SCMV)ไวรัสใบด่างแถบขาว (Brome mosaic virus)สภาพปลอดเชื้อส้มส้มโอสมุนไพรสังกะสีสารกำจัดแมลงสารสกัดจากพืชสารสกัดพืชสารอิมาซาเพอร์ (imazapyr)สิ่งมีชีวิตคล้ายราหูกวางองค์ประกอบทางเคมีออนไลน์อ้อยอ้อย (sugarcane)อ้อย(sugarcane)อ้อย(sugarcane) ปรับปรุงพันธุ์อ้อย,ปรับปรุงพันธุ์พืชอ้อยคั้นน้ำ (Juice Cane)อ้อยพันธุ์กำแพงแสนอังกฤษ : Phytopathogenic Bacteria, plaอาหารแข็ง carboxymethycelluloseอินทรียวัตถุฯ†KZ-like phages

  Interest

  Plant Disease Control by Medicinal Plant Extract, Identification and Deteection of Plant Pathogenic bacteria, Biological Control of Plant Pathogenic bacterial

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้องผลิตสื่อการสอน ชั้น 1 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • -
   • แปลงทดลองภาควิชาต่างๆ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Isolation of Ralstonia solanacearum-infecting bacteriophages from tomato fields in Chiang Mai, Thailand, and their experimental use as biocontrol agentsBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Phironrit N., Leksomboon C., Chatchawankanphanich O., Kotera S., Narulita E., Kawasaki T., Fujie M., Yamada T.2015Journal of Applied Microbiology
  118(4),pp. 1023-1033
  36
  2Two asian jumbo phages, φRSL2 and φRSF1, infect Ralstonia solanacearum and show common features of φKZ-related phagesBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Blanc-Mathieu R., Mihara T., Nishimura Y., Askora A., Phironrit N., Leksomboon C., Chatchawankanphanich O., Kawasaki T., Nakano M., Fujie M., Ogata H., Yamada T.2016Virology
  494,pp. 56-66
  23
  3First report of Colletotrichum aenigma and C. siamense, the causal agents of anthracnose disease of dragon fruit in ThailandMeetum P., Leksomboon C., Kanjanamaneesathian M.2015Journal of Plant Pathology
  97(2),pp. 402
  15
  4Cultural, morphological and pathological characterization of colletotrichum falcatum causing red rot disease of sugarcane in thailandSangdit P., Leksomboon C., Lertsrutaiyotin R.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 880-892
  2
  5Isolation and characterization of bacteriophages that infect Ralstonia solanacearum in ThailandBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Phironrit N., Leksomboon C., Kawasaki T., Yamada T., Chatchawankanphanich O.2018Acta Horticulturae
  1207,pp. 155-161
  2
  6Potential of Bacillus spp. as biological control agents to suppress anthracnose disease of dragon fruit (Hylocereus undatus)Meetum P., Leksomboon C., Kanjanamaneesathian M.2017Acta Horticulturae
  1186,pp. 135-141
  1
  7Evaluation of azadirachta indica as a soil amendment for controlling bacterial wilt of tomatoLeksomboon C.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 239-244
  0
  8Interactive effect of Ralstonia solanacearum on lethal wilt of Chili caused by Phytophthora capsiciLeksomboon C., Chatchawankanphanich O., Suwanwongse S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 894-903
  0