ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

16S rRNA geneactinomycetesAflatoxinanthracnoseantibodyBacillusBacillus megateriumbiocontrolbiological controlchilliColletotrichumColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum spp.Columnea latent viroidCorncucumbercucurbitdeployment of resistant genedetectionDiagnosisELISAfumigationfungal diseaseFusariumidentificationISSRLasiodiplodia theobromaemangomonoclonal antibodyPCRpepperPhytophthora capsiciphytoplasmapostharvest diseaseprediction modelPuccinia polysoraRalstonia solanacearumriceRice bacterial leaf blightrice diseasesroot-knot nematodeRT-PCRSolanaceaesouthern rustsugarcanetomatotomato viroidTrichodermaTrichoderma harzianumViroidviroidsZearalenoneการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการตรวจสอบการวินิจฉัยข้าวข้าวโพดจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีวภัณฑ์ชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อราเชื้อราไตรโคเดอร์มาแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาทุเรียนบาซิลลัสแบคทีเรียพริกพันธุ์ต้านทานไฟโตพลาสมามะเขือเทศมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังแมลงพาหะยีน 16S rRNAยูคาลิปตัสโรคข้าวโรคใบขาวโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวโรคพุ่มแจ้โรคเมล็ดด่างโรคไวรัสโรคหลังเก็บเกี่ยวโรคเหี่ยวโรคแอนแทรคโนสไวรอยด์ไวรัสอ้อยอะฟลาทอกซินแอนติบอดีแอนแทรคโนสไฮโดรโพนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นางสาว มัทนี เพิ่มผล

mutanee.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351890


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 116 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 185 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 112 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 125 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 256 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 188 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 134 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 761 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 412 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 349 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)
 • Unknown 80 เรื่อง (Unknown 80 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 384 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 351 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 83 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 26 รางวัล, ประชุมวิชาการ 46 รางวัล)