ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

16S rRNA geneActinomycetesaflatoxinanthracnoseantibodyBacillusBacillus cereusBacillus megateriumbiocontrolbiological controlchilliColletotrichumColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum spp.Columnea latent viroidCorncucumbercucurbitdeployment of resistant genedetectionDiagnosisdisease resistanceELISAeucalyptusFumigationfungal diseaseFusariumidentificationISSRLasiodiplodia theobromaemonoclonal antibodyPCRpepperPhytophthora capsiciphytoplasmapostharvest diseaseprediction modelPuccinia polysoraRalstonia solanacearumriceRice bacterial leaf blightrice diseasesroot-knot nematodeRT-PCRsolanaceaesouthern rustsugarcaneTomatoTomato viroidTrichodermatrichoderma harzianumviroidviroidszearalenoneการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการตรวจสอบการวินิจฉัยข้าวข้าวโพดจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีวภัณฑ์ชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อราเชื้อราไตรโคเดอร์มาแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาบาซิลลัสแบคทีเรียพริกพันธุ์ต้านทานไฟโตพลาสมามะเขือเทศมะม่วงมันสำปะหลังแมลงพาหะยีน 16S rRNAยูคาลิปตัสโรคข้าวโรคใบขาวโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวโรคพุ่มแจ้โรคเมล็ดด่างโรคไวรัสโรคหลังเก็บเกี่ยวโรคเหี่ยวโรคแอนแทรคโนสไวรอยด์ไวรัสอ้อยอะฟลาทอกซินแอนติบอดีแอนแทรคโนสไฮโดรโพนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. อมรศรี ขุนอินทร์, อาจารย์

E-Mail: agramsk@ku.ac.th Tel.034-351890 ต่อ 3404


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 148 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 163 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 246 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 181 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 131 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 644 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 320 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 324 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 355 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 329 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 69 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 41 รางวัล)