การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2023

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

4

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด