Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.ด.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  antagonistic microorganismsantagonistic yeastBacillusBioextract Biological controlbioproductcucumbercucurbitdirty paniclefungal diseaseGrapephylloplane yeastricerice brown leaf spotrice dirty paniclerice diseaserice diseasesrice pathogenic fungirice rown leaf streakrice seed productionrice sheath blightrice strawroot diseaseRoot rotRoot-knot nematoderoot-knot nematode (Meloidogyne incognita)secondary metaboliteSecondary methbolitesseedSeed ProductionSeed quality controlseed soakingserological techniquesheath blightsiliconTrichodermaTrichoderma aspereliumTrichoderma asperellumTrichoderma harzianumTrichoderma sp.กลไกการทำงานการควบคุมทางชีวภาพการควบคุมโรค ใบไม้ รากเน่าและโคนเน่าของพืชซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโดยใช้จุลินทรีย์การควบคุมโรคของพืชผักที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชการควบคุมโรคโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ไฮโดการแช่เมล็ดการตรวจวินิจฉัยการตรวจสอบการประเมินการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิควิธีการใช้รังสีอันตราไวโอเลทการผลิตพืชการรวบรวมโปรโตพลาสต์การจำแนกและการใช้เชื้อราการระบาดการวินิจฉัยเกษตรเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าว โพแทสเซียมซิลิเกต โรคใบจุดสีน้ำตาล ไตรโคเดอร์มาข้าวอินทรีย์คลินิกคลินิกพืชความมีชีวิตคุณภาพข้าวคูเบนซิสแคทีเรียบาซิลลัสแคนตาลูปจุลินทรีย์ปฎิปักษ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเชื้อราไตรโคเดอร์มาเชื้อราปฏิปักษ์แช่เมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลีแตงไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มา ฮาร์เซียนัมนวัตกรรมปุ๋ยเคมีผักกาดหอมพิเธียม อะฟานิเดอร์มาตัมพืชผักตระกูลแตงโพแทสเซียมซิลิเกตยีสต์รากเน่าราโรคพืชโรคกาบใบแห้งโรคข้าวโรคเน่าระดับดินโรคใบจุดโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคเมล็ดด่างลดต้นทุนสุขภาพพืชองุ่นไฮโดรโพนิกส์

  Interest

  การควบคุมโรค ใบไม้ รากเน่าและโคนเน่าของพืชซึ่งเกิดจากเชื้อราสาเหตุโดยใช้จุลินทรีย์, การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิควิธีการใช้รังสีอันตราไวโอเลท, การรวบรวมโปรโตพลาสต์การจำแนกและการใช้เชื้อรา, การควบคุมโรคของพืชผักที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2558 - ก.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2554 - ม.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืชฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • มิ.ย. 2550 - มิ.ย. 2554 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 83 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 69 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 107 เรื่อง (เชิงวิชาการ 107 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Yeast associated with rice phylloplane and their contribution to control of rice sheath blight diseaseInto P., Khunnamwong P., Jindamoragot S., Am‐in S., Intanoo W., Limtong S., Limtong S.2020Microorganisms
  8(3)
  16
  2The effects of vermicompost mixed with Trichoderma asperellum on the growth and pythium root rot of lettucesCharoenrak P., Chamswarng C., Intanoo W., Keawprasert N.2019International Journal of GEOMATE
  17(61),pp. 215-221
  8
  3Morphological and molecular based identification of Trichoderma CB-Pin-01 biological control agent of plant pathogenic fungi in ThailandUnartngam J., Unartngam J., Srithongkum B., Srithongkum B., Intanoo W., Charoenrak P., Chamswarng C.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(1),pp. 175-188
  4
  4Efficacy of Trichodermaasperellum CB-Pin-01 and potassiumdihydrogen phosphate to enhance growth and yield and reduce Pythium root rot of hydroponically grown lettuceChewapanich W., Chewapanich W., Chewapanich W., Charoenrak P., Intanoo W., Intanoo W., Intanoo W., Chamswarng C., Chamswarng C., Chamswarng C.2021Agriculture and Natural Resources
  55(4),pp. 601-610
  1
  5Efficacy of bacillus siamensis strain in managing sheath blight, enhancing grain yields and decomposing rice stubble and strawThampiban-udom P., Thampiban-udom P., Charoenrak P., Intanoo W., Intanoo W., Chamswarng C., Chamswarng C.2018Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  24(2),pp. 116-128
  1