Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Microbiology), Louisiana State University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Aflatoxinalkaline phosphataseantibodyBacillusbegomovirusBiological controlblack tiger shrimpcannaCanna yellow mottle virusCoat proteinCollaborative studycorncucumbercucumber green mottle mosaic virusCucumber mosaic viruscucurbitdetectiondiagnosisDNA-AELISAfungal diseasegenomeGMOIgYImmunoaffinity columnimmunochromatographic stripImmunochromatographyimmunofluorescenceImmunological Analytical Methodimmunostripimmunostrip testinclusion bodiesindirect ELISA infectious cloneIn-house methodlateral flow assayluminous diseaseMonoclonal antibodyMycotoxin detectionnucleotide sequenceochratoxin Aorchidpassive immunizationPCRpepper yellow leaf curl diseasePeptide synthesisphage displayrapid test kitrecombinant proteinresistanceRT-PCRscFvstripSugarcane streak mosaic virusTest kittomatotospovirusTrichodermaVibrio harveyiVirus detectionZearalenoneกระต่ายการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการตรวจสอบการตรวจสอบไวรัสการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญการวินิจฉัยการศึกษาร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนจุลินทรีย์ปฎิปักษ์ชุดตรวจสอบชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสเชื้อราไตรโคเดอร์มาซีราลีโนนแตงแตงกวาไตรโคเดอร์มาถั่วลิสงนวัตกรรมบาซิลลัสพืชผักตระกูลแตงโมโนโคลนอลแอนติบอดียาสูบโรคใบหงิกเหลืองพริกโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบวัสดุอ้างอิงวิธีอลิสาไวรัสพืชสุขภาพพืชหนูเม้าส์อะฟลาทอกซินอิมมูโนโครมาโตกราฟฟีอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์อิไลซ่าแอนติซีรัมแอนติบอดี

  Interest

  ซีรัมวิทยาทางด้านโรคพืช, การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสารพิษเชื้อรา, โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 72 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 47 เรื่อง (เชิงวิชาการ 36 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Biological and molecular characterization of tospoviruses in ThailandChiemsombat P., Gajanandana O., Warin N., Hongprayoon R., Bhunchoth A., Pongsapich P.2008Archives of Virology
  153(3),pp. 571-577
  49
  2Novel and highly specific monoclonal antibody to Acidovorax citrulli and development of ELISA-based detection in cucurbit leaves and seedHimananto O., Himananto O., Himananto O., Thummabenjapone P., Thummabenjapone P., Luxananil P., Kumpoosiri M., Hongprayoon R., Hongprayoon R., Kositratana W., Kositratana W., Gajanandana O.2011Plant Disease
  95(9),pp. 1172-1178
  15
  3Exposure assessment of aflatoxins in Thai peanut consumptionKooprasertying P., Maneeboon T., Hongprayoon R., Mahakarnchanakul W.2016Cogent Food and Agriculture
  2(1)
  9
  4The production of anti-Vibrio harveyi egg yolk immunoglobulin and evaluation of its stability and neutralisation efficacyPunyokun K., Punyokun K., Hongprayoon R., Srisapoome P., Sirinarumitr T.2013Food and Agricultural Immunology
  24(3),pp. 279-294
  5
  5Efficient amplification of light and heavy chain variable regions and construction of a non-immune phage scFv libraryKoohapitagtam M., Koohapitagtam M., Rungpragayphan S., Hongprayoon R., Kositratana W., Sirinarumitr T.2010Molecular Biology Reports
  37(4),pp. 1677-1683
  4
  6In Vitro expression of NSs protein of Melon yellow spot virus infecting melon in Thailand and serological activity of NSs antibody in virus diagnosisWiboonchotikorn N., Wiboonchotikorn N., Chiemsombat P., Hongprayoon R.2012Australasian Plant Pathology
  41(5),pp. 475-482
  4
  7Construction and characterization of single chain variable fragment-alkaline phosphatase for rapid detection of aflatoxin B1 in an elisa-based assayPhatsaman J., Phatsaman J., Hongprayoon R., Hongprayoon R., Mahakarnjanagul W.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(1),pp. 79-89
  2
  8Monoclonal antibody-based diagnostic assays for pepper mild mottle virusPhatsaman T., Phatsaman T., Phatsaman T., Hongprayoon R., Hongprayoon R., Hongprayoon R., Wasee S., Wasee S.2020Journal of Plant Pathology
  102(2),pp. 327-333
  1
  9Construction of single-chain variable fragment (scFv) specific to cucumber mosaic virus by phage display technologyKoohapitagtam M., Rungpragayphan S., Hongprayoon R.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 330-338
  0
  10Cloning, expression, purification and biological activities of recombinant mouse interleukin-2 in E. coli M15Chantajorn S., Hongprayoon R., Songserm T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 335-345
  0
  11Development of one-step immunochromatographic strip for the detection of total aflatoxin in corn sample based on monoclonal antibody clone 4G6Khapanya W., Hongprayoon R., Hongprayoon R., Chinaphuti A.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(1),pp. 24-32
  0
  12Genetic diversity and recombination event of begomoviruses infecting pumpkin in thailandPiyatassee W., Piyatassee W., Hongprayoon R., Hongprayoon R.2021Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  27(1),pp. 56-68
  0
  13Epitope-based peptide antigen of pepper yellow leaf curl Thailand virus for specific antibody productionPumrachat S., Pumrachat S., Hongprayoon R., Hongprayoon R.2021International Journal of Agricultural Technology
  17(2),pp. 661-672
  0
  14Optimization and efficiency improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detectionKooprasertying P., Maneeboon T., Iamtaweejaroen P., Hongprayoon R., Mahakarnchanakul W.2017Biotropia
  24(2),pp. 114-126
  0