Search Result of "strip"

About 73 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Central Composite Design within Strip-Strip-Plot Structure for Three-Stage Industrial Processes

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

D-Optimal Equivalent-Estimation Second-Order Strip-Strip-Plot Designs for Three Multi-Stage Processes

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Zeralenone-Specific Immunochromatographic Strip for On-Site Screening

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างกุ้งเส้น (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิชานุช ไทยานันท์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผง “Super Healthy powder” เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในผลผลิตเกษตร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรลักษณ์ ฆะปัญญา

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluation of the transverse shear stiffness of a steel bi-directional corrugated-strip-core sandwich beam

ผู้แต่ง:ImgDr.Manit Leekitwattana, Assistant Professor, ImgBoyd, SW, ImgShenoi, RA,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Rubpy Dye-Doped Silica Nanoparticles as Signal Reporter in a Dot Fluorescence Immunoassay Strip

ผู้แต่ง:ImgThepwiwatjit, N, ImgThattiyaphong, A, ImgLimsuwan, P, ImgDr.Kooranee Tuitemwong, Associate Professor, ImgTuitemwong, P,

วารสาร:

Img

Img
1234