รางวัลภาควิชาโรคพืช ปี 2023

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

4

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาโรคพืช

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์,"Control of Acidovorax citrulli on Melon and Watermelon Seed Using Inductively Coupled Plasma under Vacuum Condition", รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทโปสเตอร์, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, May 24 2023
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล,"HeatResistant Characteristic and Patulin Production Ability of HeatResistant Molds Isolated from Pineapple Field Soils", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น , สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2023
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์,"Effectiveness of nonthermal atmospheric pressure plasma on controlling Colletotrichum capsici causing anthracnose disease of chili fruit", รางวัลระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์, สาขาผักและนวัตกรรมพืชสวน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Nov 16 2023
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์,"Biological and Molecular Characteristics of Turnip Mosaic Virus Infecting Chrysanthemum", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย, สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 7 2023