คณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
108 304 19.378 500.648
412 520.026
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 11 7 4 3 ---
26 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
142 217 102 228 0 4 0 7 0 4 96 1 3
800 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
42
+ Univ. Project
18
- Leader
11
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
18
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.323
+ Univ. Project
2.750
- Leader
1.490
- Co-
1.260
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.573
- Leader
12.255
- Co-
5.047
- Ads.
0.271
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
25
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
25
- Leader
9
- Co-
13
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.695
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.695
- Leader
12.572
- Co-
7.493
- Ads.
0.630
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.684
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.684
- Leader
2.925
- Co-
1.759
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
17
- Leader
8
- Co-
6
- Ads.
3
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.709
+ Univ. Project
4.134
- Leader
1.682
- Co-
1.502
- Ads.
0.950
+ Ext. Project
0.575
- Leader
0.125
- Co-
0.300
- Ads.
0.150
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.660
+ Univ. Project
0.360
- Leader
0.360
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.300
- Leader
0.000
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.359
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
11.909
- Leader
0.160
- Co-
11.749
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.300
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.300
- Leader
0.000
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
52
+ Univ. Project
11
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
41
- Leader
19
- Co-
22
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
54.050
+ Univ. Project
1.960
- Leader
1.080
- Co-
0.880
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
52.090
- Leader
27.599
- Co-
24.491
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
28
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
14
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
237.156
+ Univ. Project
0.200
- Leader
0.200
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
236.956
- Leader
11.178
- Co-
225.778
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
23
- International
23
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
10
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
3
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.540
+ Univ. Project
3.570
- Leader
1.410
- Co-
1.260
- Ads.
0.900
+ Ext. Project
1.970
- Leader
1.070
- Co-
0.900
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรทิพย์ เรือนปานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
2
+ Ext. Project
7
- Leader
6
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.523
+ Univ. Project
1.340
- Leader
0.670
- Co-
0.400
- Ads.
0.270
+ Ext. Project
3.183
- Leader
2.483
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
17
- Leader
8
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
229.209
+ Univ. Project
0.460
- Leader
0.460
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
228.749
- Leader
21.476
- Co-
207.273
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย สมนึก เชื้อวงศ์สกุล, นักวิชาการเกษตร
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.850
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.850
- Leader
0.000
- Co-
0.850
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
32
- Leader
9
- Co-
22
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.867
+ Univ. Project
1.300
- Leader
0.650
- Co-
0.650
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
18.567
- Leader
2.468
- Co-
15.999
- Ads.
0.100
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
68
+ Univ. Project
34
- Leader
14
- Co-
14
- Ads.
6
+ Ext. Project
34
- Leader
26
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
34.661
+ Univ. Project
8.520
- Leader
3.840
- Co-
3.840
- Ads.
0.840
+ Ext. Project
26.141
- Leader
18.435
- Co-
7.236
- Ads.
0.470
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
16
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.615
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.615
- Leader
8.855
- Co-
2.760
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว พัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.541
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.541
- Leader
1.541
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
79
+ Univ. Project
32
- Leader
18
- Co-
14
- Ads.
0
+ Ext. Project
47
- Leader
29
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.994
+ Univ. Project
5.940
- Leader
3.200
- Co-
2.740
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
39.054
- Leader
14.821
- Co-
24.233
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
23
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
37
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
30
- Leader
20
- Co-
7
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
112.662
+ Univ. Project
1.060
- Leader
0.480
- Co-
0.480
- Ads.
0.100
+ Ext. Project
111.602
- Leader
16.329
- Co-
95.120
- Ads.
0.153
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
9
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
2
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.969
+ Univ. Project
0.908
- Leader
0.429
- Co-
0.429
- Ads.
0.050
+ Ext. Project
11.061
- Leader
0.244
- Co-
10.817
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย รณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
1
- Co-
11
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.479
+ Univ. Project
0.920
- Leader
0.460
- Co-
0.460
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
22.559
- Leader
4.895
- Co-
17.664
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
67
+ Univ. Project
25
- Leader
13
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Project
42
- Leader
23
- Co-
19
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
48.410
+ Univ. Project
3.310
- Leader
1.780
- Co-
1.530
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
45.100
- Leader
28.696
- Co-
16.404
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
50
+ Univ. Project
26
- Leader
14
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Project
24
- Leader
6
- Co-
18
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.366
+ Univ. Project
1.272
- Leader
0.636
- Co-
0.636
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
15.094
- Leader
2.897
- Co-
12.197
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
23
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาโรคพืช
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
65
+ Univ. Project
44
- Leader
23
- Co-
19
- Ads.
2
+ Ext. Project
21
- Leader
11
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.600
+ Univ. Project
5.951
- Leader
3.046
- Co-
2.636
- Ads.
0.270
+ Ext. Project
33.649
- Leader
6.255
- Co-
27.394
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0