โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2024

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 0 0 0
2024 การศึกษาชีวนิเวศแบคทีเรียและการแยกแอคติโนแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกจากดินตะกอนป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยข้าวของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การสำรวจโรคมันฝรั่งและติดตามการเปลี่ยนแปลงของชีวนิเวศของเชื้อสาเหตุโรคพืชในพื้นที่และฤดูปลูกที่แตกต่างกันเพื่อการจัดการโรคและประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การทดสอบพันธุ์ต้านทานและทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง และขยายพันธุ์แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ระบาดของโรค ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาพริกสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคแอนแทรคโนสเพื่อการผลิตพริกอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ประสิทธิภาพการใช้แอคติโนมัยซีทเพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพริกของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังต่อการต้านทานโรคอุบัติใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2024 โครงการวิจัยการควบคุมการระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพาราด้วยชีววิธีและการคัดแยกสายพันธุ์ยางพาราที่มีลักษณะต้านทานต่อเชื้อราก่อโรคหลากหลายสายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารยับยั้งเชื้อราจากการเพาะเลี้ยงเห็ดพายทอง (Dacryopinax spathularia) เพื่อการควบคุมโรคในกล้วยไม้ระดับภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2024 การสร้างกลุ่มแบคทีเรียที่มีหน้าที่หลากหลายสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายพลาสติไซเซอร์และไมโครพลาสติกและส่งเสริมการเจริญของพืช ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0