ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2024

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2024

Publish Year International Journal 9
2024 exPhonlamai, A., exKingkaew, T., exPrajanket, P., inดร.ฉัตรสุดา ศักดาเพชรศิริ, อาจารย์, exKrajangsang, S., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exLomthong, T., "Raw starch degrading alkaline alpha-amylase from Geobacillus kaustophilus TSCCA02: Production, characterization, and its potential for application as a detergent additive", Journal of Basic Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024
2024 exNamisy, A., exChen, S.-Y., exHuang, J.-H., inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exThanarut, C., exChung, W.-H., "Histopathology and quantification of green fluorescent protein-tagged Fusarium oxysporum f. sp. luffae isolate in resistant and susceptible Luffa germplasm", Microbiology Spectrum, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024
2024 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Growth kinetics and patulin production by Penicillium setosum in pineapple juice under different temperatures and initial pH values", Journal of Agriculture and Food Research, ปีที่ 15, มีนาคม 2024
2024 exManeechoat, P., inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLopez, S., exAdkins, S., "The complete genome sequence of tomato necrotic ringspot virus in chilli in Thailand derived from next-generation sequencing", Archives of Virology, ปีที่ 169, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024
2024 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exปฐวี ภิราญคำ, exกิตติพงษ์ ศรีม่วง, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "Insights into soil nematode diversity and bacterial community of Thai jasmine rice rhizosphere from different paddy fields in Thailand", PeerJ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024
2024 exKhetkorn, W., exPhonlamai, A., inดร.ฉัตรสุดา ศักดาเพชรศิริ, อาจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exLomthong, T., "A low-cost production, characterization, and application of raw starch degrading enzyme from the thermophilic filamentous bacterium, Laceyella sacchari P43", Journal of Applied Biology and Biotechnology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2024, หน้า 153-161
2024 inดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary investigation of the pathogenic effectors of Paramyrothecium eichhorniae by heat treatment and membraneseparation", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2024, หน้า 967-982
2024 exKeyata, T., inนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Symptoms and disease virulence assessment in commercial pepper cultivars caused by Pepper chat fruit viroid", Journal of Plant Diseases and Protection, พฤษภาคม 2024
2024 inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichart Burns, exPatchara chaphakdee, exWuttitharuk Boonsonti, ex Pimpilai Saengmanee, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Multilocus genotyping of sugarcane white leaf phytoplasma in Thailand", Tropical plant pathology, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2024, หน้า 346-356
Publish Year National Journal 3
2024 inนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์, "การกระจายตัวของน้ํามันหอมระเหยกานพลูในสภาพปิดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการโรคหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 172-175
2024 inนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, อาจารย์, exดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของการรมด้วยน้ํามันหอมระเหยต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 168-171
2024 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร. สัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exอาภัสรา หีดรอด, exธนวรรณ พรมขลิบนิล, exศิโรรัตน์ เขียนแม้น, "การจัดการโรคดอกสนิมของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อรา Curvularia eragrostidis โดยใช้สารเคมีเพื่อลดการกjอโรคหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 88-91

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2024 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exThanakit Suksodkhiaw, inนางสาวสุนิตรา อุปนันท์, อาจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of mixed infections among three begomoviruses in pumpkin through multiplex PCR technique", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, "การประยุกต์ใช้พลาสมาเย็นในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคขั้วผลเน่าของกล้วยหอมทอง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 4 - 5 กรกฎาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exปอรรัชม์ แสงรัตน์, exนฤมล สุทธิธรรม, inนางสาวสุนิตรา อุปนันท์, อาจารย์, inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exธีรวรรณ บุญญวรรณ, "ผลของการฉายพลาสมาในระยะไข่ต่อการฟักเป็นตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky)", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 4 - 5 กรกฎาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06]