Person Image

  Education

  • วท.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2525
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516

  Expertise Cloud

  agricultural pestAllotropa suasaardi Sarkar & Polaszekbiological agentBiological controlcommercial productiondiscolorationEconomic impactgreen lacewinggreen lacewingsIntegrated pest managementJapanese oak wiltMallada basalisMallada basalis (Walker)medicalnatural enemiesphylogenyPlesiochrysa ramburipredatorRaffaelea quercivora isolatesSugarcane moth borerssugarcane pestsTechnology transfertraitgramการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีการจัดการศัตรูพืชการเจริญเติบโตการเบียนการปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvemeการป้องกันกำจัดแมลงการเปรียบเทียบอาหารการผลิต (Production)การผลิต(Production)การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงแตนเบียนการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณการระบาดการสร้างมูลค่าเพิ่มการสุ่มตัวอย่างแมลงเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)ไข่ผีเสื้อข้าวสารความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก (Herbความทนทานต่อโรคใบขาว (White leaf diseaseคุณสมบัติทางเชิงกล (Mechanical proppertiเครื่องใส่ปุ๋ย (Variculture Rate Fertiliงานหัตถกรรม (handicraft)ชนิดชานอ้อย (bagasse)ชีววิทยาเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)แตนเบียนแตนเบียนหนอนถั่วฝักยาวน้ำผึ้งนิเวศวิทยาใบอ้อยปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvement)ผีเสื้อข้าวสารพลวัตประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งชบาเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนภาคกลางมวนตัวห้ำมวนตาโตแมลงช้างปีกใสแมลงวันหนอนชอนใบแมลงศัตรุอ้อยแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูมะพร้าวแมลงศัตรูอ้อยแมลงหวี่ขาวแมลวศัตรูทางการเกษตร การแพทย์ และสัตวแพทแมลวศัตรูอ้อยยีน acetolactate synthase (ALS gene)ยีนเรพลิเคส (replicase gene)ยีนห่อหุ้ม (coat protein gene)เยื่อ (Pulp)ระดับเศรษฐกิจรำข้าวโรคใบขาวของอ้อย (Sugarcane white leaf diโรคใบด่างแถบขาวของอ้อย (Sugarcane whiteไรแดงไวรัสใบด่างของอ้อย (SCMV)ไวรัสใบด่างแถบขาว (Brome mosaic virus)ศักยภาพทางการผลิตศัตรูธรรมชาติศัตรูมันสำปะหลังศัตรูมันสำปะหลัง: การควบคุมโดยชีววิธีสัณฐานวิทยาสารอิมาซาเพอร์ (imazapyr)สูตรอาหารหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยสีชมพูอ้อย

  Interest

  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิทยาโดยชีววิธี (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก