Person Image

  Education

  • D.Ing. (Biologie del Evolution et Ecologie) , Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier , ฝรั่งเศส
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 11 8 0 6
  2020 การตอบสนองของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ต่อสารอีมาเมกตินเบนโซเอต ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่สำคัญในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินความเสียหายของอ้อยปรับปรุงพันธุ์ต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 แนวทางการบริหารแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 1
  2013 แนวทางการบริหารแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 0 0 1
  2012 แนวทางการบริหารแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2010 การประเมินการระบาดของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย และความเสียหายของอ้อยในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 1
  2009 การประเมินการระบาดของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย และความเสียหายของอ้อยในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 3
  2009 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin. (Coleoptera : Cerambycidae) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฝ้ายปลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพของปาหมี เนระพูสีไทย และปุดสิงห์ พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการควบคุมแมลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การควบคุมแมลงศัตรูสบู่ดำโดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 28 4 0 0
  2020 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 0 0 0
  2015 (ไม่จัดสรรให้) แนวทางการบริหารแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
  2011 การประเมินการระบาดของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย และความเสียหายของอ้อยในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2009 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาการให้น้ำแบบหยดในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพของปาหมี เนระพูสีไทย และปุดสิงห์ พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการควบคุมแมลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณท์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 31 Project 14 40 1 0
  2020 ศึกษาวิธีการควบคุมการระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) ด้วยเชื้อราแมลง Isaria fumosorosea BCC20180 ร่วมกับแมลงศัตรูธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การสร้างชุมชน และเครือข่ายการผลิตมะพร้าวปลอดภัยโดยใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นหลัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin เพื่อจัดการแมลงศัตรูอ้อย และการสำรวจแมลงศัตรูพืชจากการเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การสำรวจแมลงศัตรูพืชจากการเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การกระจายตัวของด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera: Cerambycidae) และประสิทธิภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่พบในแปลงอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูข้าวอ้อย และกะหล่ำ ในภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae และเชื้อราขาว ฺBeauveria bassiana ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวชนิดปากเจาะดูด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาเพื่่อประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2014 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในอ้อย มันสำปะหลัง และมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
  2013 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella walker (Lepidoptera:Oecophoridae) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2012 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การบริหารและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 8 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงผักในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2011 การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2010 การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2009 การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 1 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 5 0 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Anagyrus sinope (Howord) (Hymenoptera: Encyrtidae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูฝรั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera:Chrysopidae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  1994 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและกายภาพของระบบการผลิตพืชที่มีฝ้ายเป็นพืชหลักในประเทศไทย และอินโดจีน ผู้ร่วมวิจัย องค์การ CIRAD (รัฐบาลไทย-ฝรั่งเศส) 0 0 0 0