Search Result of "Urine"

About 39 results
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาเชื้อไวัสซิกาเบื้องต้นในปัสสาวะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เทพฤทธิ์, Imgศ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวกาวิล นันท์กลาง, Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, Imgนายสิทธิเดช มหาสาวังกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Relationship between the Sodium Nitroprusside Test for Ketone Bodies in Urine and Serum -Hydroxybutyrate Concentrations in Dairy Cows

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Diabetes Diagnosis by Direct Measurement from Urine Odor Using Electronic Nose

ผู้แต่ง:ImgS. Siyang, ImgT. Kerdcharoen, ImgDr.Chatchawal Wongchoosuk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship between the Sodium Nitroprusside Test for Ketone Bodies in Urine and Serum ?-Hydroxybutyrate Concentrations in Dairy Cows)

ผู้เขียน:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, ImgJenjira Suksiri, ImgNonthasit Chutiyanawat, ImgNathakorn Kaewsakhorn, ImgSunthorn Rungruang

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The relationship between the sodium nitroprusside (SNP) test for ketone bodies in urine and concentrations of serum ?-hydroxybutyrate (?-HB) was studied in 50 Holstein Friesian cows on a commercial dairy farm, including 10 cows in the dry period, and 22, 8 and 10 cows and in week 2, 4 and 8 of lactation, respectively. Urine and blood samples were collected from all cows and were transported to the laboratory on the sampling date. Urine samples were analyzed for ketone bodies using the SNP test within 24 hours after collection. Serum samples were analyzed for the concentration of ?-HB. Results of the SNP test for ketone bodies were classified as either N (negative), +1 or + 2 based on the color reaction of SNP with a known amount of acetone in aqueous solution at 0 mmol (N), 1 to 5 mmol (+1) and 6 to 10 mmol (+2) respectively. Results of the SNP test for ketone bodies in urine were highly correlated with the concentrations of ?-HB in the serum (r = 0.82). Concentrations of serum ?-HB were 0.46 ? 0.03, 0.98 ? 0.10 and 2.63 ? 0.34 mmol/L for cows with the SNP test results of N (n = 31), +1 (n = 10) and +2 (n = 9), respectively. Concentrations of serum ?-HB were 0.42 ? 0.04, 0.97 ? 0.21, 1.48 ? 0.44 and 0.89 ? 0.12 mmol/L for cows in the dry period and in week 2, 4 and 8 of lactation, respectively. The method was practical, simple and inexpensive and therefore, it would be very beneficial for the diagnosis of subclinical ketosis or the early detection of ketosis in dairy cows, particularly on smallholder farms.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 457 - 462 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการเป็นแหล่งรับโรคของเชื้อ Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, Imgนางกฤษณา แสงประไพทิพย์

Img

ที่มา:เชียงใหม่สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรด-ด่างในปัสสาวะและภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำแบบไม่แสดงอาการของโคนมระยะคลอดลูกในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยาในสัตว์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย วิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีและพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปรมา หันหาบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12