Conference

Article
การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร เพื่อตรวจวัดระดับครีอะตินีนในปัสสาวะ
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
9 มีนาคม 2018
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-