การตรวจหาเชื้อไวัสซิกาเบื้องต้นในปัสสาวะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า