การตรวจหาเชื้อไวัสซิกาเบื้องต้นในปัสสาวะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2019 exPuttasakul, T., exPintavirooj, C., inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukjee, W., "Hydrogel Based-Electrochemical Gas Sensor for Explosive Material Detection", IEEE Sensors Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2019, หน้า 8556-8562