Person Image

Administration

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชา(ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

Education

 • Ph.D (Medical Science), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2557
 • วท.ม. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
 • วท.บ (ชีววิทยาประยุกต์ แขนงจุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2543

Expertise Cloud

Acinetobacter baumanniiAntimicrobial resistantblaKPCblaNDMCarba NPcarbapenem-resistancecarbapenem-resitant EnterobacteriaceaecatscolistinCREdiagnosisdiagnostic systemDiarrheal pathogensdirect detectionE. coliE.Colie-BURSTEducationelectron microscopyEnterobacteriaceaeepidemiologyEscherichia coliExposure Assessmentextensively drug-resistantextensively-drug resistancefecal coliformFluoroquinoloneFoodGenomegenomicsgenotypeGlobal health securitymcrmcr-1MLSTmultiplex PCRNDMOXA48PCRPertussissequence typesequence type (ST)serotypeStreptococcus suisStreptococcus suis serotypesuilysinSurveillanceswinetandem repeat unitTest kitThai isolatesThe Master Degree of Public Health Programs (MPH)unencapsulated strainUrinary tract infection (UTI)vaccine policiesvaccinesvirulence factorVirulence-associated genesvirulent peptidesVREwaterwhole genome sequencingWhole-cell pertussis vaccinewhole-genome sequencingXDRXDR E.coliXDRABzoonosisกลุ่มคาร์บาพีเนมการดื้อยาโคลิสตินการประเมินการสัมผัสการพัฒนาชุดทดสอบคาร์บาพีเนมโคลิฟอร์มโคลิสตินโควิด-๑๙จุลินทรีย์ก่อโรคชุดตรวจคัดกรองชุดทดสอบชุดทดสอบ ชุดตรวจคัดกรองชุดทดสอบเดี่ยวเชื้อจุลินทรีย์เชื้อดื้อยาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเทคนิคน้ำประปาศรีราชาแบคทีเรียดื้อยาพีซีอาร์ฟีคัลโคลิฟอร์มยีนดื้อยายีนดื้อยาต้านจุลชีพระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาระบาดวิทยาจีโนมระบาดวิทยาโมเลกุลระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อวัคซีนอณูชีววิทยาของแบคทีเรียก่อโรคอาหาร

Interest

อณูชีววิทยาของแบคทีเรียก่อโรค, ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อ

Administrative Profile

 • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา(ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 0 ชั้น 1 อาคารห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (252)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Emergence of NDM-1- and IMP-14a-producing enterobacteriaceae in ThailandRimrang B., Chanawong A., Lulitanond A., Wilailuckana C., Charoensri N., Sribenjalux P., Phumsrikaew W., Wonglakorn L., Kerdsin A., Chetchotisakd P.2012Journal of Antimicrobial Chemotherapy
67(11),pp. 2626-2630
66
2Genotypic profile of streptococcus suis serotype 2 and clinical features of infection in humans, ThailandKerdsin A., Dejsirilert S., Puangpatra P., Sripakdee S., Chumla K., Boonkerd N., Boonkerd N., Polwichai P., Tanimura S., Takeuchi D., Nakayama T., Nakamura S., Akeda Y., Gottschalk M., Sawanpanyalert P., Oishi K.2011Emerging Infectious Diseases
17(5),pp. 835-842
61
3The contribution of suilysin to the pathogenesis of streptococcus suis meningitisTakeuchi D., Akeda Y., Nakayama T., Kerdsin A., Sano Y., Kanda T., Hamada S., Dejsirilert S., Oishi K., Oishi K.2014Journal of Infectious Diseases
209(10),pp. 1509-1519
53
4Clonal dissemination of human isolates of Streptococcus suis serotype 14 in ThailandKerdsin A., Oishi K., Sripakdee S., Boonkerd N., Boonkerd N., Polwichai P., Nakamura S., Uchida R., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S.2009Journal of Medical Microbiology
58(11),pp. 1508-1513
47
5Sepsis and spontaneous bacterial peritonitis in ThailandKerdsin A., Dejsirilert S., Sawanpanyalert P., Boonnark A., Noithachang W., Sriyakum D., Simkum S., Chokngam S., Gottschalk M., Akeda Y., Oishi K.2011The Lancet
378(9794),pp. 960
44
6Streptococcus suis serotyping by a new multiplex PCRKerdsin A., Akeda Y., Hatrongjit R., Detchawna U., Sekizaki T., Hamada S., Gottschalk M., Oishi K., Oishi K.2014Journal of Medical Microbiology
63(PART 6),pp. 824-830
43
7Population-based study of Streptococcus suis infection in humans in phayao province in northern ThailandTakeuchi D., Kerdsin A., Pienpringam A., Loetthong P., Samerchea S., Luangsuk P., Khamisara K., Wongwan N., Areeratana P., Chiranairadul P., Lertchayanti S., Petcharat S., Yowang A., Chaiwongsaen P., Nakayama T., Akeda Y., Hamada S., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S., Oishi K.2012PLoS ONE
7(2)
41
8Emergence of Streptococcus suis serotype 9 infection in humansKerdsin A., Kerdsin A., Hatrongjit R., Gottschalk M., Takeuchi D., Hamada S., Akeda Y., Oishi K.2017Journal of Microbiology, Immunology and Infection
50(4),pp. 545-546
38
9A biosurfactant from Burkholderia cenocepacia BSP3 and its enhancement of pesticide solubilizationWattanaphon H., Kerdsin A., Thammacharoen C., Sangvanich P., Vangnai A.2008Journal of Applied Microbiology
105(2),pp. 416-423
35
10Rapid detection of the most common high-risk human papillomaviruses by loop-mediated isothermal amplificationSaetiew C., Limpaiboon T., Jearanaikoon P., Daduang S., Pientong C., Kerdsin A., Daduang J.2011Journal of Virological Methods
178(1-2),pp. 22-30
34
11First human case report of sepsis due to infection with Streptococcus suis serotype 31 in ThailandHatrongjit R., Kerdsin A., Kerdsin A., Gottschalk M., Takeuchi D., Hamada S., Oishi K., Akeda Y.2015BMC Infectious Diseases
15(1)
28
12Emergence of plasmid-mediated colistin resistance and New Delhi metallo-β-lactamase genes in extensively drug-resistant Escherichia coli isolated from a patient in ThailandPaveenkittiporn W., Kerdsin A., Chokngam S., Bunthi C., Sangkitporn S., Gregory C.2017Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
87(2),pp. 157-159
24
13Genotypic diversity of Streptococcus suis strains isolated from humans in ThailandKerdsin A., Akeda Y., Takeuchi D., Dejsirilert S., Gottschalk M., Oishi K.2018European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
37(5),pp. 917-925
21
14Genomic comparisons of Streptococcus suis serotype 9 strains recovered from diseased pigs in Spain and CanadaZheng H., Du P., Qiu X., Kerdsin A., Roy D., Bai X., Xu J., Vela A.I., Gottschalk M.2018Veterinary Research
49(1)
20
15Adult pertussis is unrecognized public health problem in ThailandSiriyakorn N., Siriyakorn N., Leethong P., Leethong P., Tantawichien T., Sripakdee S., Kerdsin A., Kerdsin A., Dejsirilert S., Paitoonpong L., Paitoonpong L.2016BMC Infectious Diseases
16(1)
20
16Impact of a food safety campaign on streptococcus suis infection in humans in ThailandTakeuchi D., Kerdsin A., Akeda Y., Chiranairadul P., Loetthong P., Tanburawong N., Areeratana P., Puangmali P., Khamisara K., Pinyo W., Anukul R., Samerchea S., Lekhalula P., Nakayama T., Yamamoto K., Hirose M., Hamada S., Dejsirilert S., Oishi K.2017American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
96(6),pp. 1370-1377
18
17Update on streptococcus suis research and prevention in the era of antimicrobial restriction: 4thinternationalworkshop on s. suisSegura M., Aragon V., Brockmeier S.L., Gebhart C., de Greeff A., Kerdsin A., O’Dea M.A., Okura M., Saléry M., Schultsz C., Valentin-Weigand P., Weinert L.A., Wells J.M., Wells J.M., Gottschalk M.2020Pathogens
9(5)
17
18Fifteen Streptococcus suis serotypes identified by multiplex PCRKerdsin A., Dejsirilert S., Akeda Y., Sekizaki T., Hamada S., Gottschalk M., Oishi K., Oishi K.2012Journal of Medical Microbiology
61(PART12),pp. 1669-1672
16
19Colloidal gold-based immunochromatographic strip test compromising optimised combinations of anti-S. suis capsular polysaccharide polyclonal antibodies for detection of Streptococcus suisNakayama T., Zhao J., Takeuchi D., Kerdsin A., Chiranairadul P., Areeratana P., Loetthong P., Pienpringam A., Akeda Y., Oishi K.2014Biosensors and Bioelectronics
60,pp. 175-179
16
20Impact of pandemic influenza (H1N1) virus-associated community-acquired pneumonia among adults in a tertiary hospital in ThailandChampunot R., Tanjatham S., Kerdsin A., Puangpatra P., Wangsai S., Treebuphachatsakul P., Tasnsuphaswasdikul S., Kiatvitchukul C., Kasyanan H., Yimsabai J., Akeda Y., Kawakami K., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S., Oishi K.2010Japanese Journal of Infectious Diseases
63(4),pp. 251-256
15
21MRSA carriage in a tertiary governmental hospital in Thailand: Emphasis on prevalence and molecular epidemiologyJariyasethpong T., Tribuddharat C., Dejsirilert S., Kerdsin A., Tishyadhigama P., Rahule S., Sawanpanyalert P., Yosapol P., Aswapokee N.2010European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
29(8),pp. 977-985
13
22Fatal septic meningitis in child caused by Streptococcus suis serotype 24Kerdsin A., Gottschalk M., Hatrongjit R., Hamada S., Akeda Y., Oishi K.2016Emerging Infectious Diseases
22(8),pp. 1519-1520
13
23Clinical specimen-Direct LAMP: A useful tool for the surveillance of blaOXA-23-Positive carbapenem-resistant acinetobacter baumanniiYamamoto N., Yamamoto N., Hamaguchi S., Hamaguchi S., Akeda Y., Akeda Y., Santanirand P., Kerdsin A., Seki M., Ishii Y., Paveenkittiporn W., Bonomo R.A., Oishi K., Oishi K., Malathum K., Tomono K.2015PLoS ONE
10(7)
12
24Detection of plasmid-mediated colistin-resistant and carbapenem-resistant genes by multiplex PCRHatrongjit R., Kerdsin A., Akeda Y., Hamada S.2018MethodsX
5,pp. 532-536
10
25Epidemiological and clinical features of invasive pneumococcal disease caused by serotype 12F in adults, JapanShimbashi R., Shimbashi R., Chang B., Tanabe Y., Takeda H., Watanabe H., Kubota T., Kasahara K., Oshima K., Nishi J., Maruyama T., Kuronuma K., Fujita J., Ikuse T., Kinjo Y., Kinjo Y., Suzuki M., Kerdsin A., Shimada T., Fukusumi M., Tanaka-Taya K., Matsui T., Sunagawa T., Ohnishi M., Oishi K.2019PLoS ONE
14(2)
10
26Development of triplex SYBR green real-time PCR for detecting Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, and Legionella spp. without extraction of DNAKerdsin A., Uchida R., Verathamjamrus C., Puangpatra P., Kawakami K., Puntanakul P., Lochindarat S., Bunnag T., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S., Oishi K.2010Japanese Journal of Infectious Diseases
63(3),pp. 173-180
9
27Streptococcus suis infection in hospitalized patients, Nakhon Phanom Province, ThailandPraphasiri P., Praphasiri P., Owusu J., Thammathitiwat S., Ditsungnoen D., Boonmongkon P., Sangwichian O., Prasert K., Srihapanya S., Sornwong K., Kerdsin A., Dejsirilert S., Baggett H., Baggett H., Olsen S., Olsen S.2015Emerging Infectious Diseases
21(2),pp. 345-348
9
28Human streptococcus suis endocarditis: Echocardiographic features and clinical outcomePachirat O., Taksinachanekit S., Mootsikapun P., Kerdsin A.2012Clinical Medicine Insights: Cardiology
6,pp. 119-123
7
29Genomic characterization of an emerging bla KPC-2 carrying Enterobacteriaceae clinical isolates in ThailandKerdsin A., Deekae S., Chayangsu S., Hatrongjit R., Chopjitt P., Takeuchi D., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Hamada S.2019Scientific Reports
9(1)
7
30Genotypic comparison between streptococcus suis isolated from pigs and humans in ThailandKerdsin A., Takeuchi D., Nuangmek A., Akeda Y., Akeda Y., Gottschalk M., Oishi K.2020Pathogens
9(1)
7
31Rapid screening and early precautions for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii carriers decreased nosocomial transmission in hospital settings: A quasi-experimental studyYamamoto N., Yamamoto N., Hamaguchi S., Hamaguchi S., Akeda Y., Akeda Y., Santanirand P., Chaihongsa N., Sirichot S., Chiaranaicharoen S., Hagiya H., Hagiya H., Yamamoto K., Kerdsin A., Okada K., Yoshida H., Hamada S., Oishi K., Malathum K., Tomono K.2019Antimicrobial Resistance and Infection Control
8(1)
6
32Molecular epidemiology and antimicrobial susceptibility of outbreak-associated Corynebacterium diphtheriae in Thailand, 2012Paveenkittiporn W., Sripakdee S., Koobkratok O., Sangkitporn S., Kerdsin A.2019Infection, Genetics and Evolution
75
6
33Acinetobacter bacteraemia in Thailand: Evidence for infections outside the hospital settingPorter K.A., Rhodes J., Dejsirilert S., Henchaichon S., Siludjai D., Thamthitiwat S., Prapasiri P., Jorakate P., Kaewpan A., Peruski L.F., Kerdsin A., Prasert K., Yuenprakone S., Maloney S.A., Baggett H.C.2014Epidemiology and Infection
142(6),pp. 1317-1327
6
34Development of a multiplex PCR assay to detect the major clonal complexes of Streptococcus suis relevant to human infectionHatrongjit R., Kerdsin A., Gottschalk M., Hamada S., Oishi K., Akeda Y.2016Journal of Medical Microbiology
65(5),pp. 392-396
5
35Development of a multiplex PCR for identification of β-hemolytic streptococci relevant to human infections and serotype distribution of invasive Streptococcus agalactiae in ThailandKerdsin A., Hatrongjit R., Hamada S., Akeda Y., Gottschalk M.2017Molecular and Cellular Probes
36,pp. 10-14
5
36Emergence of co-carbapenemase genes, BLAOXA23, BLAVIM AND BLANDM in carbapenem-resistant Acinetobacter Baumannii Clinical isolatesSantimaleeworagun W., Samret W., Preechachuawong P., Kerdsin A., Jitwasinkul T.2016Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
47(5),pp. 1001-1007
5
37Tools for molecular epidemiology of Streptococcus suisHatrongjit R., Fittipaldi N., Fittipaldi N., Gottschalk M., Kerdsin A.2020Pathogens
9(2)
5
38Population-based bloodstream infection surveillance in rural Thailand, 2007-2014Rhodes J., Jorakate P., Makprasert S., Sangwichian O., Kaewpan A., Akarachotpong T., Srisaengchai P., Thamthitiwat S., Khemla S., Yuenprakhon S., Paveenkittiporn W., Kerdsin A., Kerdsin A., Whistler T., Whistler T., Baggett H.C., Baggett H.C., Gregory C.J., Gregory C.J.2019BMC Public Health
19
5
39Enhanced surveillance for severe pneumonia, Thailand 2010-2015Bunthi C., Baggett H.C., Baggett H.C., Gregory C.J., Gregory C.J., Thamthitiwat S., Yingyong T., Paveenkittiporn W., Kerdsin A., Chittaganpitch M., Ruangchira-Urai R., Akarasewi P., Ungchusak K.2019BMC Public Health
19
4
40Pertussis surveillance in a children hospital in Bangkok, ThailandSuntarattiwong P., Suntarattiwong P., Kanjanabura K., Laopipattana T., Kerdsin A., Kerdsin A., Paveenkittiporn W., Chotpitayasunondh T.2019International Journal of Infectious Diseases
81,pp. 43-45
4
41Multilocus sequence typing of brucella isolates from ThailandChawjiraphan W., Sonthayanon P., Chanket P., Benjathummarak S., Kerdsin A., Kalambhaheti T.2016Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
47(6),pp. 1270-1287
3
42Multiplex PCR for identification of six clinically relevant streptococciHatrongjit R., Akeda Y., Hamada S., Gottschalk M., Kerdsin A.2017Journal of Medical Microbiology
66(11),pp. 1590-1595
3
43Application of random amplified polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigsKidchana A., Meekhanon N., Hatrongjit R., Gottschalk M., Kerdsin A.2019Molecular and Cellular Probes
43,pp. 34-39
2
44Streptococcus agalactiae infections and clinical relevance in adults, ThailandPaveenkittiporn W., Ungcharoen R., Kerdsin A.2020Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
97(1)
2
45Whole-Genome Sequencing of Clinically Isolated Carbapenem-Resistant Enterobacterales Harboring mcr Genes in Thailand, 2016–2019Paveenkittiporn W., Kamjumphol W., Ungcharoen R., Kerdsin A.2021Frontiers in Microbiology
11
2
46Streptococcus suis serotyping by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometryChaiden C., Jaresitthikunchai J., Kerdsin A., Meekhanon N., Roytrakul S., Nuanualsuwan S.2021PLoS ONE
16(5 May)
2
47Distribution and Molecular Characterization of Escherichia coli Harboring mcr Genes Isolated from Slaughtered Pigs in ThailandKhanawapee A., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Microbial Drug Resistance
27(7),pp. 971-979
2
48Genomic characterization of clinical extensively drug-resistant acinetobacter pittii isolatesChopjitt P., Putthanachote N., Ungcharoen R., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Hamada S., Kerdsin A.2021Microorganisms
9(2),pp. 1-12
1
49Complete genome sequences of four extensively drug- resistant acinetobacter baumannii isolates from ThailandChopjitt P., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2020Microbiology Resource Announcements
9(40)
1
50Erratum: Correction to: Genomic comparisons of Streptococcus suis serotype 9 strains recovered from diseased pigs in Spain and Canada (Veterinary research (2018) 49 1 (1))Zheng H., Du P., Qiu X., Kerdsin A., Roy D., Bai X., Xu J., Vela A.I., Gottschalk M.2019Veterinary research
50(1),pp. 62
1
51Whole genome analysis of extensively drug-resistant acinetobacter baumannii clinical isolates in ThailandChopjitt P., Kerdsin A., Takeuchi D., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Hamada S.2021Infectious Disorders - Drug Targets
21(5)
1
52Prevalence of Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae, and Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii in pet cats from four provincial communities in ThailandSrisanyong W., Takhampunya R., Boonmars T., Kerdsin A., Suksawat F.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
46(4),pp. 663-670
1
53Development of PCR-hybridization for the identification of major gram positive bacteria causing bacteremiaMahayotha A., Wongvilairat R., Dejsirilert S., Sumpradit T., Kerdsin A.2013Internet Journal of Microbiology
12(1)
1
54Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis of brucella isolates from ThailandKumkrong K., Chankate P., Tonyoung W., Intarapuk A., Kerdsin A., Kalambaheti T.2017Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
48(1),pp. 124-142
0
55Genomic analysis of Aeromonas veronii C198, a novel Mcr-3.41-harboring isolate from a patient with septicemia in ThailandHatrongjit R., Kerdsin A., Takeuchi D., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Hamada S.2020Pathogens
9(12),pp. 1-13
0
56Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in ThailandSrikullabutr S., Sattasathuchana P., Kerdsin A., Thengchaisri N.2021Veterinary World
14(3),pp. 721-726
0
57Draft genome sequence of invasive salmonella enterica serovar cannstatt harboring mcr-1.1, isolated from a fatal sepsis casePaveenkittiporn W., Kamjumphol W., Kerdsin A.2021Microbiology Resource Announcements
10(8)
0
58Draft genome sequence of methicillin-resistant staphylococcus aureus harboring staphylococcal cassette chromosome mec type IX, isolated from a fatal bacteremic pneumonia caseChopjitt P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Kamjumphol W., Hatrongjit R., Kerdsin A.2021Microbiology Resource Announcements
10(30)
0
59Direct detection of streptococcus suis from cerebrospinal fluid, positive hemoculture, and simultaneous differentiation of serotypes 1, 1/2, 2, and 14 within single reactionThu I.S.L., Tragoolpua K., Intorasoot S., Anukool U., Khamnoi P., Kerdsin A., Tharinjaroen C.S.2021Pathogens
10(8)
0
60Fluoroquinolone resistance in non-typhoidal Salmonella enterica isolated from slaughtered pigs in ThailandPoomchuchit S., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Journal of Medical Microbiology
70(7)
0
61Peptidomics analysis of virulent peptides involved in streptococcus suis pathogenesisChaiden C., Jaresitthikunchai J., Phaonakrop N., Roytrakul S., Kerdsin A., Nuanualsuwan S.2021Animals
11(9)
0
62Non-penicillin-susceptible streptococcus suis isolated from humansBamphensin N., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Fittipaldi N., Gottschalk M., Kerdsin A.2021Pathogens
10(9)
0
63Zoonotic infection and clonal dissemination of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus sequence type 194 isolated from humans in ThailandKerdsin A., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Gottschalk M.2021Transboundary and Emerging Diseases
0