Person Image

  Education

  • Ph.D (Medical Science), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2557
  • วท.ม. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.บ (ชีววิทยาประยุกต์ แขนงจุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Acinetobacter baumanniianimalanimalsAnti-Bacterial Agentsantibiotic resistanceantibiotic sensitivityantiinfective agentAntimicrobial resistantArticleazithromycinBacterialblaKPCblaNDMCarba NPcarbapenemaseCarbapenem-resistancecarbapenem-resistant Enterobacteralescarbapenem-resitant EnterobacteriaceaecatsCefoxitinchloramphenicolciprofloxacincolistinColistin resistanceCREDrug ResistanceEnterococcus faeciumEscherichia coli proteinEscherichia coli Proteinsfood chainfoodsgenegeneticsGenomegentamicinGlobal health securityHumansKlebsiella pneumoniaemcrmcr-1Methicillinmicrobial sensitivity testMicrobial Sensitivity TestsMLSTmultidrug resistancemultilocus sequence typingNDMOXA48PCRPertussisphylogenetic treepigplasmidPlasmidspolymerase chain reactionPulse-field gel electrophoresis (PFGE)Sequence typeserotypeStaphylococcus aureusStreptococcal InfectionsStreptococcus infectionStreptococcus pneumoniaeStreptococcus suisswinetest kittetracyclineUrinewhole-genome sequencingXDRzoonosisคาร์บาพีเนมโคลิฟอร์มโคลิสตินโควิด-๑๙จีโนมจุลินทรีย์ก่อโรคชุดตรวจคัดกรองชุดตรวจคัดกรองสำเร็จรูปชุดตรวจวินิจฉัยชุดทดสอบแบคทีเรียดื้อยาประเมินความเสี่ยงพีซีอาร์ฟีคัลโคลิฟอร์มยีนดื้อยายีนดื้อยาต้านจุลชีพระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาระบาดวิทยาจีโนมระบาดวิทยาโมเลกุลระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อร้านอาหารโรคไข้หูดับโรคติดเชื้อวัคซีนสเตรปโตคอคคัส ซูอิสสายพันธุ์ก่อโรคสารโพลาร์สารสกัดสมุนไพรสุกร

  Interest

  อณูชีววิทยาของแบคทีเรียก่อโรค, ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อ

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน
  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • พ.ย. 2565 - พ.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - ม.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา(ผู้รักษาการแทน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 102,103 ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้อง 201,202 ชั้น 2 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 86 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 83 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (362)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Emergence of NDM-1- and IMP-14a-producing enterobacteriaceae in ThailandRimrang B., Chanawong A., Lulitanond A., Wilailuckana C., Charoensri N., Sribenjalux P., Phumsrikaew W., Wonglakorn L., Kerdsin A., Chetchotisakd P.2012Journal of Antimicrobial Chemotherapy
  67(11),pp. 2626-2630
  78
  2Genotypic profile of streptococcus suis serotype 2 and clinical features of infection in humans, ThailandKerdsin A., Dejsirilert S., Puangpatra P., Sripakdee S., Chumla K., Boonkerd N., Boonkerd N., Polwichai P., Tanimura S., Takeuchi D., Nakayama T., Nakamura S., Akeda Y., Gottschalk M., Sawanpanyalert P., Oishi K.2011Emerging Infectious Diseases
  17(5),pp. 835-842
  73
  3Streptococcus suis serotyping by a new multiplex PCRKerdsin A., Akeda Y., Hatrongjit R., Detchawna U., Sekizaki T., Hamada S., Gottschalk M., Oishi K., Oishi K.2014Journal of Medical Microbiology
  63(PART 6),pp. 824-830
  71
  4The contribution of suilysin to the pathogenesis of streptococcus suis meningitisTakeuchi D., Akeda Y., Nakayama T., Kerdsin A., Sano Y., Kanda T., Hamada S., Dejsirilert S., Oishi K., Oishi K.2014Journal of Infectious Diseases
  209(10),pp. 1509-1519
  69
  5Update on streptococcus suis research and prevention in the era of antimicrobial restriction: 4thinternationalworkshop on s. suisSegura M., Aragon V., Brockmeier S.L., Gebhart C., de Greeff A., Kerdsin A., O’Dea M.A., Okura M., Saléry M., Schultsz C., Valentin-Weigand P., Weinert L.A., Wells J.M., Wells J.M., Gottschalk M.2020Pathogens
  9(5)
  69
  6A biosurfactant from Burkholderia cenocepacia BSP3 and its enhancement of pesticide solubilizationWattanaphon H., Kerdsin A., Thammacharoen C., Sangvanich P., Vangnai A.2008Journal of Applied Microbiology
  105(2),pp. 416-423
  61
  7Clonal dissemination of human isolates of Streptococcus suis serotype 14 in ThailandKerdsin A., Oishi K., Sripakdee S., Boonkerd N., Boonkerd N., Polwichai P., Nakamura S., Uchida R., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S.2009Journal of Medical Microbiology
  58(11),pp. 1508-1513
  55
  8Population-based study of Streptococcus suis infection in humans in phayao province in northern ThailandTakeuchi D., Kerdsin A., Pienpringam A., Loetthong P., Samerchea S., Luangsuk P., Khamisara K., Wongwan N., Areeratana P., Chiranairadul P., Lertchayanti S., Petcharat S., Yowang A., Chaiwongsaen P., Nakayama T., Akeda Y., Hamada S., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S., Oishi K.2012PLoS ONE
  7(2)
  55
  9Emergence of Streptococcus suis serotype 9 infection in humansKerdsin A., Kerdsin A., Hatrongjit R., Gottschalk M., Takeuchi D., Hamada S., Akeda Y., Oishi K.2017Journal of Microbiology, Immunology and Infection
  50(4),pp. 545-546
  53
  10Sepsis and spontaneous bacterial peritonitis in ThailandKerdsin A., Dejsirilert S., Sawanpanyalert P., Boonnark A., Noithachang W., Sriyakum D., Simkum S., Chokngam S., Gottschalk M., Akeda Y., Oishi K.2011The Lancet
  378(9794),pp. 960
  50
  11First human case report of sepsis due to infection with Streptococcus suis serotype 31 in ThailandHatrongjit R., Kerdsin A., Kerdsin A., Gottschalk M., Takeuchi D., Hamada S., Oishi K., Akeda Y.2015BMC Infectious Diseases
  15(1)
  39
  12Rapid detection of the most common high-risk human papillomaviruses by loop-mediated isothermal amplificationSaetiew C., Limpaiboon T., Jearanaikoon P., Daduang S., Pientong C., Kerdsin A., Daduang J.2011Journal of Virological Methods
  178(1-2),pp. 22-30
  38
  13Genotypic diversity of Streptococcus suis strains isolated from humans in ThailandKerdsin A., Akeda Y., Takeuchi D., Dejsirilert S., Gottschalk M., Oishi K.2018European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  37(5),pp. 917-925
  37
  14Impact of a food safety campaign on streptococcus suis infection in humans in ThailandTakeuchi D., Kerdsin A., Akeda Y., Chiranairadul P., Loetthong P., Tanburawong N., Areeratana P., Puangmali P., Khamisara K., Pinyo W., Anukul R., Samerchea S., Lekhalula P., Nakayama T., Yamamoto K., Hirose M., Hamada S., Dejsirilert S., Oishi K.2017American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  96(6),pp. 1370-1377
  35
  15Genomic comparisons of Streptococcus suis serotype 9 strains recovered from diseased pigs in Spain and CanadaZheng H., Du P., Qiu X., Kerdsin A., Roy D., Bai X., Xu J., Vela A.I., Gottschalk M.2018Veterinary Research
  49(1)
  33
  16Detection of plasmid-mediated colistin-resistant and carbapenem-resistant genes by multiplex PCRHatrongjit R., Kerdsin A., Akeda Y., Hamada S.2018MethodsX
  5,pp. 532-536
  30
  17Genotypic comparison between streptococcus suis isolated from pigs and humans in ThailandKerdsin A., Takeuchi D., Nuangmek A., Akeda Y., Akeda Y., Gottschalk M., Oishi K.2020Pathogens
  9(1)
  30
  18Emergence of plasmid-mediated colistin resistance and New Delhi metallo-β-lactamase genes in extensively drug-resistant Escherichia coli isolated from a patient in ThailandPaveenkittiporn W., Kerdsin A., Chokngam S., Bunthi C., Sangkitporn S., Gregory C.2017Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
  87(2),pp. 157-159
  28
  19Adult pertussis is unrecognized public health problem in ThailandSiriyakorn N., Siriyakorn N., Leethong P., Leethong P., Tantawichien T., Sripakdee S., Kerdsin A., Kerdsin A., Dejsirilert S., Paitoonpong L., Paitoonpong L.2016BMC Infectious Diseases
  16(1)
  28
  20Colloidal gold-based immunochromatographic strip test compromising optimised combinations of anti-S. suis capsular polysaccharide polyclonal antibodies for detection of Streptococcus suisNakayama T., Zhao J., Takeuchi D., Kerdsin A., Chiranairadul P., Areeratana P., Loetthong P., Pienpringam A., Akeda Y., Oishi K.2014Biosensors and Bioelectronics
  60,pp. 175-179
  27
  21Fifteen Streptococcus suis serotypes identified by multiplex PCRKerdsin A., Dejsirilert S., Akeda Y., Sekizaki T., Hamada S., Gottschalk M., Oishi K., Oishi K.2012Journal of Medical Microbiology
  61(PART12),pp. 1669-1672
  26
  22Whole-Genome Sequencing of Clinically Isolated Carbapenem-Resistant Enterobacterales Harboring mcr Genes in Thailand, 2016–2019Paveenkittiporn W., Kamjumphol W., Ungcharoen R., Kerdsin A.2021Frontiers in Microbiology
  11
  23
  23Sociocultural Factors Influencing Human Streptococcus suis Disease in Southeast AsiaKerdsin A., Segura M., Fittipaldi N., Gottschalk M.2022Foods
  11(9)
  18
  24Tools for molecular epidemiology of Streptococcus suisHatrongjit R., Fittipaldi N., Fittipaldi N., Gottschalk M., Kerdsin A.2020Pathogens
  9(2)
  17
  25Population-based bloodstream infection surveillance in rural Thailand, 2007-2014Rhodes J., Jorakate P., Makprasert S., Sangwichian O., Kaewpan A., Akarachotpong T., Srisaengchai P., Thamthitiwat S., Khemla S., Yuenprakhon S., Paveenkittiporn W., Kerdsin A., Kerdsin A., Whistler T., Whistler T., Baggett H.C., Baggett H.C., Gregory C.J., Gregory C.J.2019BMC Public Health
  19
  17
  26Distribution and Molecular Characterization of Escherichia coli Harboring mcr Genes Isolated from Slaughtered Pigs in ThailandKhanawapee A., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Microbial Drug Resistance
  27(7),pp. 971-979
  17
  27Clinical specimen-Direct LAMP: A useful tool for the surveillance of blaOXA-23-Positive carbapenem-resistant acinetobacter baumanniiYamamoto N., Yamamoto N., Hamaguchi S., Hamaguchi S., Akeda Y., Akeda Y., Santanirand P., Kerdsin A., Seki M., Ishii Y., Paveenkittiporn W., Bonomo R.A., Oishi K., Oishi K., Malathum K., Tomono K.2015PLoS ONE
  10(7)
  17
  28Fatal septic meningitis in child caused by Streptococcus suis serotype 24Kerdsin A., Gottschalk M., Hatrongjit R., Hamada S., Akeda Y., Oishi K.2016Emerging Infectious Diseases
  22(8),pp. 1519-1520
  17
  29MRSA carriage in a tertiary governmental hospital in Thailand: Emphasis on prevalence and molecular epidemiologyJariyasethpong T., Tribuddharat C., Dejsirilert S., Kerdsin A., Tishyadhigama P., Rahule S., Sawanpanyalert P., Yosapol P., Aswapokee N.2010European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  29(8),pp. 977-985
  16
  30Klebsiella pneumoniae complex harboring mcr‐1, mcr‐7, and mcr‐8 isolates from slaughtered pigs in thailandPhetburom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Hamada S., Nuanualsuwan S., Kerdsin A.2021Microorganisms
  9(12)
  16
  31Rapid screening and early precautions for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii carriers decreased nosocomial transmission in hospital settings: A quasi-experimental studyYamamoto N., Yamamoto N., Hamaguchi S., Hamaguchi S., Akeda Y., Akeda Y., Santanirand P., Chaihongsa N., Sirichot S., Chiaranaicharoen S., Hagiya H., Hagiya H., Yamamoto K., Kerdsin A., Okada K., Yoshida H., Hamada S., Oishi K., Malathum K., Tomono K.2019Antimicrobial Resistance and Infection Control
  8(1)
  16
  32Nationwide surveillance in Thailand revealed genotype-dependent dissemination of carbapenem-resistant EnterobacteralesTakeuchi D., Kerdsin A., Akeda Y., Sugawara Y., Sakamoto N., Matsumoto Y., Motooka D., Ishihara T., Nishi I., Laolerd W., Santanirand P., Yamamoto N., Tomono K., Hamada S.2022Microbial genomics
  8(4)
  15
  33Impact of pandemic influenza (H1N1) virus-associated community-acquired pneumonia among adults in a tertiary hospital in ThailandChampunot R., Tanjatham S., Kerdsin A., Puangpatra P., Wangsai S., Treebuphachatsakul P., Tasnsuphaswasdikul S., Kiatvitchukul C., Kasyanan H., Yimsabai J., Akeda Y., Kawakami K., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S., Oishi K.2010Japanese Journal of Infectious Diseases
  63(4),pp. 251-256
  15
  34Non-penicillin-susceptible streptococcus suis isolated from humansBamphensin N., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Fittipaldi N., Gottschalk M., Kerdsin A.2021Pathogens
  10(9)
  14
  35Epidemiological and clinical features of invasive pneumococcal disease caused by serotype 12F in adults, JapanShimbashi R., Shimbashi R., Chang B., Tanabe Y., Takeda H., Watanabe H., Kubota T., Kasahara K., Oshima K., Nishi J., Maruyama T., Kuronuma K., Fujita J., Ikuse T., Kinjo Y., Kinjo Y., Suzuki M., Kerdsin A., Shimada T., Fukusumi M., Tanaka-Taya K., Matsui T., Sunagawa T., Ohnishi M., Oishi K.2019PLoS ONE
  14(2)
  14
  36Molecular epidemiology and antimicrobial susceptibility of outbreak-associated Corynebacterium diphtheriae in Thailand, 2012Paveenkittiporn W., Sripakdee S., Koobkratok O., Sangkitporn S., Kerdsin A.2019Infection, Genetics and Evolution
  75
  13
  37Genomic characterization of an emerging bla KPC-2 carrying Enterobacteriaceae clinical isolates in ThailandKerdsin A., Deekae S., Chayangsu S., Hatrongjit R., Chopjitt P., Takeuchi D., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Hamada S.2019Scientific Reports
  9(1)
  13
  38Streptococcus suis infection in hospitalized patients, Nakhon Phanom Province, ThailandPraphasiri P., Praphasiri P., Owusu J., Thammathitiwat S., Ditsungnoen D., Boonmongkon P., Sangwichian O., Prasert K., Srihapanya S., Sornwong K., Kerdsin A., Dejsirilert S., Baggett H., Baggett H., Olsen S., Olsen S.2015Emerging Infectious Diseases
  21(2),pp. 345-348
  12
  39Streptococcus agalactiae infections and clinical relevance in adults, ThailandPaveenkittiporn W., Ungcharoen R., Kerdsin A.2020Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
  97(1)
  12
  40Streptococcus suis serotyping by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometryChaiden C., Jaresitthikunchai J., Kerdsin A., Meekhanon N., Roytrakul S., Nuanualsuwan S.2021PLoS ONE
  16(5 May)
  12
  41Genomic analysis of Aeromonas veronii C198, a novel Mcr-3.41-harboring isolate from a patient with septicemia in ThailandHatrongjit R., Kerdsin A., Takeuchi D., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Hamada S.2020Pathogens
  9(12),pp. 1-13
  12
  42Zoonotic infection and clonal dissemination of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus sequence type 194 isolated from humans in ThailandKerdsin A., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Gottschalk M.2021Transboundary and Emerging Diseases
  11
  43Direct detection of streptococcus suis from cerebrospinal fluid, positive hemoculture, and simultaneous differentiation of serotypes 1, 1/2, 2, and 14 within single reactionThu I.S.L., Tragoolpua K., Intorasoot S., Anukool U., Khamnoi P., Kerdsin A., Tharinjaroen C.S.2021Pathogens
  10(8)
  11
  44Genomic characterization of clinical extensively drug-resistant acinetobacter pittii isolatesChopjitt P., Putthanachote N., Ungcharoen R., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Hamada S., Kerdsin A.2021Microorganisms
  9(2),pp. 1-12
  10
  45Enhanced surveillance for severe pneumonia, Thailand 2010-2015Bunthi C., Baggett H.C., Baggett H.C., Gregory C.J., Gregory C.J., Thamthitiwat S., Yingyong T., Paveenkittiporn W., Kerdsin A., Chittaganpitch M., Ruangchira-Urai R., Akarasewi P., Ungchusak K.2019BMC Public Health
  19
  10
  46Multiplex PCR for identification of six clinically relevant streptococciHatrongjit R., Akeda Y., Hamada S., Gottschalk M., Kerdsin A.2017Journal of Medical Microbiology
  66(11),pp. 1590-1595
  10
  47Emergence of co-carbapenemase genes, BLAOXA23, BLAVIM AND BLANDM in carbapenem-resistant Acinetobacter Baumannii Clinical isolatesSantimaleeworagun W., Samret W., Preechachuawong P., Kerdsin A., Jitwasinkul T.2016Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  47(5),pp. 1001-1007
  9
  48Acinetobacter bacteraemia in Thailand: Evidence for infections outside the hospital settingPorter K.A., Rhodes J., Dejsirilert S., Henchaichon S., Siludjai D., Thamthitiwat S., Prapasiri P., Jorakate P., Kaewpan A., Peruski L.F., Kerdsin A., Prasert K., Yuenprakone S., Maloney S.A., Baggett H.C.2014Epidemiology and Infection
  142(6),pp. 1317-1327
  9
  49Development of triplex SYBR green real-time PCR for detecting Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, and Legionella spp. without extraction of DNAKerdsin A., Uchida R., Verathamjamrus C., Puangpatra P., Kawakami K., Puntanakul P., Lochindarat S., Bunnag T., Sawanpanyalert P., Dejsirilert S., Oishi K.2010Japanese Journal of Infectious Diseases
  63(3),pp. 173-180
  9
  50Human streptococcus suis endocarditis: Echocardiographic features and clinical outcomePachirat O., Taksinachanekit S., Mootsikapun P., Kerdsin A.2012Clinical Medicine Insights: Cardiology
  6,pp. 119-123
  9
  51Human Streptococcus suis Infections in Thailand: Epidemiology, Clinical Features, Genotypes, and SusceptibilityKerdsin A.2022Tropical Medicine and Infectious Disease
  7(11)
  9
  52Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in ThailandBoueroy P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Jittapalapong S., Kerdsin A.2022Scientific Reports
  12(1)
  8
  53Clonal dissemination of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae ST16 co-producing NDM-1 and OXA-232 in ThailandAbe R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Takeuchi D., Sakamoto N., Sakamoto N., Sugawara Y., Sugawara Y., Yamamoto N., Kerdsin A., Matsumoto Y., Motooka D., Leolerd W., Santanirand P., Suzuki M., Shibayama K., Tomono K., Iida T., Iida T., Iida T., Hamada S.2022JAC-Antimicrobial Resistance
  4(4)
  8
  54Streptococcus suis outbreak caused by an emerging zoonotic strain with acquired multi-drug resistance in ThailandBrizuela J., Kajeekul R., Roodsant T.J., Riwload A., Boueroy P., Pattanapongpaibool A., Thaipadungpanit J., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Batty E.M., Batty E.M., van der Putten B.C.L., Schultsz C., Kerdsin A.2023Microbial Genomics
  9(2)
  8
  55Prevalence of Bartonella henselae, Bartonella clarridgeiae, and Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii in pet cats from four provincial communities in ThailandSrisanyong W., Takhampunya R., Boonmars T., Kerdsin A., Suksawat F.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(4),pp. 663-670
  8
  56Pertussis surveillance in a children hospital in Bangkok, ThailandSuntarattiwong P., Suntarattiwong P., Kanjanabura K., Laopipattana T., Kerdsin A., Kerdsin A., Paveenkittiporn W., Chotpitayasunondh T.2019International Journal of Infectious Diseases
  81,pp. 43-45
  8
  57Genomic Characterization of Streptococcus suis Serotype 24 Clonal Complex 221/234 From Human PatientsKerdsin A., Hatrongjit R., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Boueroy P., Fittipaldi N., Zheng H., Gottschalk M.2021Frontiers in Microbiology
  12
  7
  58Complete genome sequences of four extensively drug- resistant acinetobacter baumannii isolates from ThailandChopjitt P., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2020Microbiology Resource Announcements
  9(40)
  6
  59Development of a multiplex PCR for identification of β-hemolytic streptococci relevant to human infections and serotype distribution of invasive Streptococcus agalactiae in ThailandKerdsin A., Hatrongjit R., Hamada S., Akeda Y., Gottschalk M.2017Molecular and Cellular Probes
  36,pp. 10-14
  6
  60Development of a multiplex PCR assay to detect the major clonal complexes of Streptococcus suis relevant to human infectionHatrongjit R., Kerdsin A., Gottschalk M., Hamada S., Oishi K., Akeda Y.2016Journal of Medical Microbiology
  65(5),pp. 392-396
  6
  61Multilocus sequence typing of brucella isolates from ThailandChawjiraphan W., Sonthayanon P., Chanket P., Benjathummarak S., Kerdsin A., Kalambhaheti T.2016Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  47(6),pp. 1270-1287
  4
  62Application of random amplified polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigsKidchana A., Meekhanon N., Hatrongjit R., Gottschalk M., Kerdsin A.2019Molecular and Cellular Probes
  43,pp. 34-39
  4
  63Distinguishing Clinical Enterococcus faecium Strains and Resistance to Vancomycin Using a Simple In-House Screening TestSaenhom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Antibiotics
  11(3)
  4
  64Risk Factors of Infections Due to Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacteria in a Community Hospital in Rural ThailandPonyon J., Kerdsin A., Preeprem T., Ungcharoen R.2022Tropical Medicine and Infectious Disease
  7(11)
  4
  65Fluoroquinolone resistance in non-typhoidal Salmonella enterica isolated from slaughtered pigs in ThailandPoomchuchit S., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Journal of Medical Microbiology
  70(7)
  3
  66Peptidomics analysis of virulent peptides involved in streptococcus suis pathogenesisChaiden C., Jaresitthikunchai J., Phaonakrop N., Roytrakul S., Kerdsin A., Nuanualsuwan S.2021Animals
  11(9)
  3
  67Draft genome sequence of methicillin-resistant staphylococcus aureus harboring staphylococcal cassette chromosome mec type IX, isolated from a fatal bacteremic pneumonia caseChopjitt P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Kamjumphol W., Hatrongjit R., Kerdsin A.2021Microbiology Resource Announcements
  10(30)
  3
  68Whole genome analysis of extensively drug-resistant acinetobacter baumannii clinical isolates in ThailandChopjitt P., Kerdsin A., Takeuchi D., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Hamada S.2021Infectious Disorders - Drug Targets
  21(5)
  3
  69Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in ThailandSrikullabutr S., Sattasathuchana P., Kerdsin A., Thengchaisri N.2021Veterinary World
  14(3),pp. 721-726
  2
  70Genomic differences between sequence types 1 and 104 of Streptococcus suis Serotype 2Kerdsin A., Takeuchi D., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Nakamura S., Gottschalk M., Oishi K.2022PeerJ
  10
  2
  71Evaluation of pathotype marker genes in Streptococcus suis isolated from human and clinically healthy swine in ThailandKerdsin A., Bamphensin N., Sittichottumrong K., Ungcharoen R., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Gottschalk M., Sunthamala N.2023BMC Microbiology
  23(1)
  2
  72A Nationwide Plasmidome Surveillance in Thailand Reveals a Limited Variety of New Delhi Metallo-b-Lactamase-Producing Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Clones and Spreading PlasmidsAbe R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Sakamoto N., Sakamoto N., Takeuchi D., Sugawara Y., Sugawara Y., Yamamoto N., Kerdsin A., Matsumoto Y., Motooka D., Laolerd W., Santanirand P., Suzuki M., Shibayama K., Tomono K., Iida T., Iida T., Hamada S.2022Journal of Clinical Microbiology
  60(12)
  1
  73The Distribution of Mobile Colistin-Resistant Genes, Carbapenemase-Encoding Genes, and Fluoroquinolone-Resistant Genes in Escherichia coli Isolated from Natural Water Sources in Upper Northeast ThailandTabut P., Yongyod R., Ungcharoen R., Kerdsin A.2022Antibiotics
  11(12)
  1
  74Genomic characterization and virulence of Streptococcus suis serotype 4 clonal complex 94 recovered from human and swine samplesHatrongjit R., Boueroy P., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Meekhanon N., Chopjitt P., Zheng H., Fittipaldi N., Chareonsudjai S., Chareonsudjai S., Segura M., Gottschalk M., Kerdsin A.2023PloS one
  18(7),pp. e0288840
  1
  75Draft genome sequence of invasive salmonella enterica serovar cannstatt harboring mcr-1.1, isolated from a fatal sepsis casePaveenkittiporn W., Kamjumphol W., Kerdsin A.2021Microbiology Resource Announcements
  10(8)
  1
  76Erratum: Correction to: Genomic comparisons of Streptococcus suis serotype 9 strains recovered from diseased pigs in Spain and Canada (Veterinary research (2018) 49 1 (1))Zheng H., Du P., Qiu X., Kerdsin A., Roy D., Bai X., Xu J., Vela A.I., Gottschalk M.2019Veterinary research
  50(1),pp. 62
  1
  77Genome analysis provides insight into hyper-virulence of Streptococcus suis LSM178, a human strain with a novel sequence type 1005Hu Y., Fu S., Zou G., Kerdsin A., Chen X., Dong X., Teng L., Li J.2021Scientific Reports
  11(1)
  1
  78Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococciSaenhom N., Kansan R., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Heliyon
  8(2)
  1
  79Phenotypic and molecular characterization of β-lactamase and plasmid-mediated quinolone resistance genes in Klebsiella oxytoca isolated from slaughtered pigs in ThailandPhetburom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Nuanualsuwan S., Kerdsin A.2022Veterinary World
  15(2),pp. 309-315
  1
  80Development of PCR-hybridization for the identification of major gram positive bacteria causing bacteremiaMahayotha A., Wongvilairat R., Dejsirilert S., Sumpradit T., Kerdsin A.2013Internet Journal of Microbiology
  12(1)
  1
  81Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis of brucella isolates from ThailandKumkrong K., Chankate P., Tonyoung W., Intarapuk A., Kerdsin A., Kalambaheti T.2017Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  48(1),pp. 124-142
  0
  82Francisella sp., a Close Relative of Francisella orientalis, Causing Septicemia with Cholestatic Hepatitis in a Patient with Anti-Interferon-γ (IFN-γ) AutoantibodiesKajeekul R., Insiripong S., Riwlord A., Poomchuchit S., Kerdsin A.2022Tropical Medicine and Infectious Disease
  7(2)
  0
  83Multidrug Resistance and Serotype Distribution of Salmonella Enterica Isolated from Homemade Recipe Fermented Ground Pork (Nham) in Northeastern ThailandVo T.H.N., Direksin K., Rattanadilok-Na-phuket N., Nutravong T., Kerdsin A.2022Trends in Sciences
  19(1)
  0
  84Corrigendum to “Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococci” [Heliyon 8, (2), (2022), e08950] (Heliyon (2022) 8(2), (S2405844022002389), (10.1016/j.heliyon.2022.e08950))Saenhom N., Kansan R., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Heliyon
  8(3)
  0
  85Characterization of N4-like Pseudomonas Phage vB_Pae-PA14 Isolated from Seawater Sampled in ThailandSrichaisupakit A., Chopjitt P., Kerdsin A.2021Journal of Pure and Applied Microbiology
  15(4),pp. 2347-2357
  0
  86The Occurrence and Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcal Isolates from Foods and ContainersKansaen R., Boueroy P., Hatrongjit R., Kamjumphol W., Kerdsin A., Chopjitt P.2023Antibiotics
  12(8)
  0
  87Epidemiology and genetic diversity of Streptococcus suis in smallhold swine farms in the PhilippinesSedano S.A., Cantalejo M.G.C.T., Lapitan C.G.A.R., de Guzman A.M.E.S., Consignado J.T., Tandang N.A., Estacio M.A.C., Kerdsin A., Silva B.B.I.2023Scientific Reports
  13(1)
  0
  88Fluoroquinolone resistance determinants in carbapenem-resistant Escherichia coli isolated from urine clinical samples in ThailandBoueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Morita M., Sugawara Y., Sugawara Y., Akeda Y., Akeda Y., Iida T., Hamada S., Kerdsin A.2023PeerJ
  11
  0
  89Comparative genome analysis of Streptococcus suis serotype 5 strains from humans and pigs revealed pathogenic potential of virulent, antimicrobial resistance, and genetic relationshipKerdsin A., Hatrongjit R., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Zheng H., Chopjitt P., Boueroy P., Fittipaldi N., Segura M., Gottschalk M.2023Microbes and Infection
  0
  90Genomic characterization of vancomycin-resistant Enterococcus faecium clonal complex 17 isolated from urine in tertiary hospitals in Northeastern ThailandChopjitt P., Boueroy P., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Hatrongjit R., Kerdsin A., Sunthamala N.2023Frontiers in Microbiology
  14
  0
  91Genetic characterization of multidrug-resistant Escherichia coli harboring colistin-resistant gene isolated from food animals in food supply chainChopjitt P., Boueroy P., Morita M., Iida T., Iida T., Akeda Y., Hamada S., Kerdsin A.2024Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
  14
  0
  92Genomic epidemiology in Streptococcus suis: Moving beyond traditional typing techniquesHatrongjit R., Fittipaldi N., Gottschalk M., Kerdsin A.2024Heliyon
  10(6)
  0
  93Multiplex PCR Detection of Common Carbapenemase Genes and Identification of Clinically Relevant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae ComplexHatrongjit R., Chopjitt P., Boueroy P., Kerdsin A.2023Antibiotics
  12(1)
  0
  94Genomic comparison of two Streptococcus suis serotype 1 strains recovered from porcine and human disease casesHatrongjit R., Fittipaldi N., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Visetnan S., Zheng H., Gottschalk M., Kerdsin A.2023Scientific reports
  13(1),pp. 5380
  0
  95Erratum: Publisher Correction: Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in Thailand (Scientific reports (2022) 12 1 (19051))Boueroy P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Jittapalapong S., Kerdsin A.2022Scientific reports
  12(1),pp. 21517
  0
  96Pneumococcal carriage among high-risk adults in a country with nonmandatory pneumococcal vaccination during the coronavirus disease 2019 pandemicNgamprasertchai T., Rattanaumpawan P., Kaewkungwal J., Phisalprapa P., Chongtrakool P., Kerdsin A., Luvira V., Thaipadungpanit J., Kajeekul R., Srisompong J., Yincharoen P., Chokephaibulkit K., Lawpoolsri S.2023Journal of Infection and Public Health
  16(7),pp. 1102-1108
  0
  97Editorial: Community series - characterization of mobile genetic elements associated with acquired resistance mechanisms, volume IIOsei Sekyere J., Osei Sekyere J., Kerdsin A., Chopjitt P., Wendling C.C.2023Frontiers in Microbiology
  14
  0
  98Unlocking the Secrets of Streptococcus suis: A peptidomics comparison of virulent and non-virulent serotypes 2, 14, 18, and 19Chaiden C., Jaresitthikunchai J., Phaonakrop N., Roytrakul S., Kerdsin A., Nuanualsuwan S.2023PLoS ONE
  18(6 June)
  0