ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

air pollutionAlcohol Expectancyapoptosiscell cycle arrestChildrenCholangiocarcinomaConventional Activated SludgeDiabetesDrinking water qualityEscherichia colifactorHealth Behavior Modification ProgramHealth Literacyindoor air pollutionMicrowaveMLSTparticipationPCRPrevalencequalitative researchRisk factorsSalmonellaserotypeStandard methodsStreptococcus suisTest KitTotal suspended solidswastewaterกรมควบคุมโรคการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมการรับรู้การส่งเสริมสุขภาพเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรกรขยะมูลฝอยความชุกความพึงพอใจความรู้คาร์บาพีเนมโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบแบคทีเรียดื้อยาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงภาพลักษณ์ภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาระบาดวิทยาโมเลกุลระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรคตับอักเสบโรคติดต่อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโรคท้องเสียโรคเบาหวานโรคพยาธิใบไม้ตับโรคพยาธิใบไม้ตับ พฤติกรรมการป้องกันโรค ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคโรคเมลิออยด์โดสิสโรคไม่ติดต่อโรคและภัยสุขภาพโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำโลหะหนักวิทยาการระบาดเวชสำอางสมุนไพรสรีรวิทยา สังคมศาสตร์สุขภาพ, ประสบการณ์การความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, อนามัยเจริญพันธ์ุสาธารณสุขศาสตร์สารกำจัดศัตรูพืชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสารเคมีตกค้างในเลือดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสารเสพติดสารไอโอดีนสำรวจความพึงพอใจสิ่งส่งตรวจสุขภาพจิต/น้ำก่ำสุขศึกษาสุขาภิบาลสุขาภิบาลน้ำดื่มอณูชีววิทยาอณูชีววิทยาของแบคทีเรียก่อโรคอนามัยชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 227 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 105 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)