Person Image

Administration

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Education

 • ปรด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2553

Expertise Cloud

Integration/ Therapy/ Herbs/ Addicts/ Rehabilitation Bed-Bound Elder Patients AcupressureAdministrativeAdvocacyAffectingAlcoholAlcohol / Alcohol consumption /smoking behavior / Application of herbs / Peoples in the area of Nam Kam River ammonia nitrogenApplicationAwarenessblood sugarbroiler chickenscarcass qualityCaring / Bed-Bound Patients / Physical therapy / Herbs Cognitive and Social DevelopmentCommunity clinic : ANC modelCommunity ParticipationConstitutional Health Communitydetoxify chemicalsDevelopmentDHMLDHSDHS-PCADiabetesimpactImpact InfertilityIntegration / Universal Science / Local Wisdom / Diabetic Kidney Disease Iodine Deficiency) Iodine Oil CapsuleKnowledgeLocal WisdomMethamphetamine)Nam Kam RiverNation pregnancy policyNational Health Security OfficeneedNewbornUCCAREการประเมินการพัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ความแตกต่างความพึงพอใจความรู้ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาคุณภาพชีวิตคุณภาพดินเครือข่ายสังคมออนไลน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จิตใจน้ำก่ำ มีชีวิต เกษตร คุณภาพชีวิต รายได้น้ำก่ำที่มีชีวิตเบาหวานชนิดที่ 2 Risk Factorไบโอชาปฎิบัติการพยาบาลประสบการณ์การดูแลตนเองประสิทธิผลปัจจัยเสี่ยงป่าเต็งรังป่าเศรษฐกิจครอบครัวผลกระทบผลกระทบ : Infection Control and Preventionผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ป่วยผู้ป่วยเบาหวานพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พฤติกรรมเสี่ยงพหุภาคีพืชสมุนไพรเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้องภาวะการเจ็บป่วยภาวะคุกคามที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การมีบุตรยาก นโยบายการมีลูกเพื่อชาติ Threat for risky factorsภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเมืองสมุนไพรยายาต้านไวรัสเอชไอวียาเม็ดไอโอดีน ยาน้ำมันไอโอดีน หญิงตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะขาดสารไอโอดีน(Iodine Tablet Supplementระบบระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ป่าชุระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่ายกายโรคความดันโลหิตสูงโรคติดต่อโรคท้องเสียโรคเบาหวานโรคไม่ติดต่อโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฤทธิ์ทางชีวภาพลุ่มน้ำก่ำเวชสำอางสมุนไพร

Interest

วิจัยเชิงคุณภาพ , อนามัยชุมชน , การดูแลเด็กปฐมวัย

Administrative Profile

 • ธ.ค. 2561 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)