Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  Acetylcholinesterase erythrocyte activityBlood cholinesterase levelBrochureCardiovascular disease [CVD]Cardiovascular disease.Carotid intima-media thickness (CIMT)Carotid intima-media thickness [CIMT]Chili farmerCognitionCommon carotid artery [CCA]Daily incense useDHSErgonomicsErgonomics managementGlyphosatehealth effectsHealth risk assessmentHealth symptomsHepatitisHousehold air pollutionHydro Power PlantIndigo-dyed CottonIndigo-dyed cotton weaversIndoor air pollutionInformal-sector WeaversManagement SystemMusculoskeletal disordersOccupational ExposureOccupational Health and SafetyPara-rubber plant farmersPesticide exposure factorsPM less than 10 micrometer [PM10]PPAPulmonary functionresidential incense useRespirable Dustrespiratory dustrespiratory symptomsRubber famerRubber farmerSakon Nakhon ProvinceThai-Vietnamese communityurineกรมควบคุมโรคการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซีการบริหารจัดดการการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพการประเมินความเสี่ยงสุขภาพการยศาสตร์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสุขาภิบาลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเกษตรกรปลูกยางพาราเกษตรกรยางเกษตรกรสวนยางไกลโฟเสตความคาดหวังความต้องการความผิดปกติของการทำงานของปอดความพิงพอใจความพึงพอใจความรู้ความรู้ความเข้าใจความสุข นิสิต นักศึกษา ปริญญาตรีความเสี่ยงคุณลักษณะที่พึงประสงค์เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซนจังหวัดสกลนครช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารชุดทดสอบแบบเร็วตะกั่วนวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อประเมินผลปัสสาวะโปรแกรมการจัดการทางการยศาสตร์ผู้ทอผ้าครามแผ่นพับฝุ่นละอองที่เข้าสู่ทางเดินหายใพฤติกรรมภาพลักษณ์ยาต้านจุลชีพระบบการจัดการโรคตับอักเสบโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงเรียนโลหะหนักวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาหารแผงลอย

  Interest

  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (ผู้รักษาการแทน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
  • พ.ย. 2565 - พ.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารบ้านของอาสาสมัคร
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร20
   • ห้อง 20-400 ชั้น 4 อาคาร20
   • ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Incense Smoke and Increasing Carotid Intima Media Thickness: A Cross-Sectional Study of the Thai-Vietnamese CommunityKammoolkon R., Kammoolkon R., Taneepanichskul N., Pitaknoppakul N., Lertmaharit S., Lohsoonthorn V.2018Asia-Pacific Journal of Public Health
  30(2),pp. 178-187
  7
  2Respiratory symptoms and their association with exposure to respiratory dust among indigo-dyed cotton workersKammoolkon R., Taneepanichskul N., Taneepanichskul S.2021Archives of Environmental and Occupational Health
  7
  3Relationship Between Pesticide Exposure Factors and Health Symptoms Among Chili Farmers in Northeast ThailandPengpan R., Kopolrat K.Y., Srichaijaroonpong S., Taneepanichskul N., Yasaka P., Kammoolkon R.2024Journal of preventive medicine and public health = Yebang Uihakhoe chi
  57(1),pp. 73-82
  1
  4Relationship of Respirable Dust Exposure to Pulmonary Function among Informal-sector Weavers using Indigo-dyed CottonKammoolkon R., Taneepanichskul N., Taneepanichskul S.2021Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  20(4),pp. 1-9
  0
  5The relationship between household particulate matter and an increase of carotid intima-media thickness [cimt]: A one-year follow-up studyKammoolkon R., Kammoolkon R., Taneepanichskul N., Siriwong W., Pitaknoppakul N., Lohsoonthorn V.2018Journal of the Medical Association of Thailand
  101(11),pp. 1529-1536
  0