คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ภาควิชาอนามัยชุมชน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
11 94 5.718 90.715
105 96.433
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 0 7 15 2 ---
24 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
1 0.00 12 3.085

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
68 55 34 71 1 1 0 0 0 0 1 1 3
231 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (LAB19)050.0002.560
Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (LAB19)00100---
Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (LAB19)-123,084,755.95

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (LAB19)0322000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย-ผศ.อนันต์อิฟติคาร

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดก๊าซชีวภาพ รุ่น Biogas 5000345,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดความขุ่น140,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ยี่ห้อ OMRON รุ่น HEM-7221/A 1 หน่วย107,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Baumanometer รุ่น B0320 จำนวน 1 หน่วย120,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดชีวอนามัยและความปลอดภัย369,792.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดตรวจสอบคุณภาพเสียง149,997.95
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ399,966.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ250,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สิ่งสุ่มตรวจ733,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดฝึกภาคสนามอนามัยชุมชน100,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยชุดห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข240,000.00
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยตู้อบความร้อน UN160130,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาย อนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
Email: fseani@csc.ku.ac.th
โทร. 042725023
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย (LAB19)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.500
- Leader
0.100
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
6
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.166
+ Univ. Project
3.900
- Leader
1.300
- Co-
1.300
- Ads.
1.300
+ Ext. Project
2.266
- Leader
1.616
- Co-
0.650
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.010
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.010
- Leader
0.070
- Co-
0.940
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย นิติกร ภู่สุวรรณ, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.629
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.629
- Leader
0.029
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
6
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.583
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.583
- Leader
1.770
- Co-
2.813
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
0
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.550
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.550
- Leader
0.000
- Co-
2.550
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.170
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.170
- Leader
0.170
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
3
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.312
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.312
- Leader
1.648
- Co-
3.663
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.263
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.263
- Leader
1.073
- Co-
1.190
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, นักวิจัย
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.085
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.085
- Leader
0.085
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.450
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
หัวหน้ากรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.560
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.560
- Leader
0.050
- Co-
2.510
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
12
- Equip Price (Baht)
3,084,755.95
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว กมลชนก แดนประโคม, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.300
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.300
- Leader
0.050
- Co-
0.250
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
5
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.036
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.036
- Leader
0.489
- Co-
8.547
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
6
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.786
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
11.786
- Leader
0.435
- Co-
11.351
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
13
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.158
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.158
- Leader
1.081
- Co-
11.077
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
7
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
52.826
+ Univ. Project
7.935
- Leader
3.968
- Co-
3.968
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
44.891
- Leader
5.800
- Co-
39.091
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
36
- International
36
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.500
- Leader
0.050
- Co-
2.450
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว รัตนี คำมูลคร, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.766
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
2.316
- Leader
0.976
- Co-
1.340
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว จิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
5
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.852
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.852
- Leader
0.602
- Co-
3.250
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว อภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.363
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.363
- Leader
0.000
- Co-
2.363
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.336
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.336
- Leader
2.263
- Co-
1.073
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เบญญาภา พีระวัธน์กุล, อาจารย์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.850
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.850
- Leader
0.100
- Co-
1.750
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0