Person Image

  Education

  • วท.บ. ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  3D nanostructureAgNPsALDAM1 methodAmmonia gas sensorAntimicrobial agentCarbon dioxidecarbon nanotubeCharge transferChemical detectionChemical sensorsChemical vapor depositionchicken freshnessConducting polymercore-shellCVDDensity functional theoryDFTBdigital farmDirect-charge transfersEDOTElectroluminescentElectroluminescent displayElectroluminescent sensorElectronic Noseelectronic structureE-noseE-nose circuitsflexible gas sensorfood qualityFood SensorfunctionalizationGas detectorsGas sensorgas sensor arrayGasesGLAD techniqueGraphene oxideGraphene quantum dotsGreen synthesishumidity sensorindoor air monitoringInkjet printingLight IrradiationnanowireNH3 sensorNitrogen dioxidePCAPEDOT/PSSPEDOT:PSSphotosynthesispillared grapheneplant growthpolymer sensorPolymer/metal interfaceprincipal component analysisPrinted ElectronicsPrinted SensorPS/CNT sensorSCC-DFTBScreen-printingSilver nanoparticlesSmart DeviceTGS sensorvacancy defectWearable SensorWO3Zn2TiO4ZnAl2O4Zn-doped TiO2ZnOกราฟีนก็าซเซนเซอร์ก๊าซเซนเซอร์การพิมพ์แบบสามมิติความปลอดภัยอาหารเครื่องตรวจจับแมลงเครื่องวัดดัชนีหักเหโครงสร้างนาโน 3 มิติจมูกอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีเซนเซอร์อาหารดิจิตอลฟาร์มตรวจจับก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณเกลือท่อนาโนคาร์บอนเทคนิคการเคลือบด้วยไอระเหยทางเคมีเทคนิคการเคลือบระดับอะตอมเทคโนโลยีการเกษตรนาข้าวอัจฉริยะนาโนนาโนกราฟีนออกไซด์นาโนคาร์บอนพีลลาเรดกราฟีนฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลีนฟาร์มดิจิตอลลวดนาโนลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน 3 มิติ

  Interest

  Nanotechnology, Gas Sensor, Intelligent Devices, Flexible Electronics, Printed Electronics, Smart Sensors for Food and Agriculture, IoT Sensors, Environment Monitoring

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 93 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 60 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 20 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 13 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (225)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory systemTimsorn K., Lorjaroenphon Y., Wongchoosuk C.2017Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
   108,pp. 67-76
   31
   2A novel graphene-based electroluminescent gas sensor for carbon dioxide detectionSeekaew Y., Wongchoosuk C.2019Applied Surface Science
   479,pp. 525-531
   26
   3The geometrical and electronic structures of open-end fully functionalized single-walled carbon nanotubesWongchoosuk C., Udomvech A., Udomvech A., Kerdcharoen T.2009Current Applied Physics
   9(2),pp. 352-358
   25
   4Diabetes diagnosis by direct measurement from urine odor using electronic noseSiyang S., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.20125th 2012 Biomedical Engineering International Conference, BMEiCON 2012
   16
   5Hydroxyl edge-functionalized graphene quantum dots for gas-sensing applicationsArunragsa S., Seekaew Y., Seekaew Y., Pon-On W., Wongchoosuk C.2020Diamond and Related Materials
   105
   16
   6Flexible room-temperature resistive humidity sensor based on silver nanoparticlesTraiwatcharanon P., Timsorn K., Wongchoosuk C.2017Materials Research Express
   4(8)
   15
   7Self-Consistent Charge Density Functional Tight-Binding Study of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Poly(styrenesulfonate) Ammonia Gas SensorMarutaphan A., Marutaphan A., Seekaew Y., Wongchoosuk C.2017Nanoscale Research Letters
   12(1)
   14
   8Novel flexible NH 3 gas sensor prepared by ink-jet printing techniqueWongchoosuk C., Jangtawee P., Lokavee S., Udomrat S., Sudkeaw P., Kerdcharoen T.2012Advanced Materials Research
   506,pp. 39-42
   13
   9Portable artificial nose system for assessing air quality in swine buildingsLorwongtragool P., Lorwongtragool P., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
   ,pp. 532-535
   13
   10Flexible alternating current electroluminescent ammonia gas sensorEn-On J., Tuantranont A., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2017RSC Advances
   7(27),pp. 16885-16889
   12
   11Carbon nanotube and metal oxide hybrid materials for gas sensingKerdcharoen T., Wongchoosuk C.2013Semiconductor Gas Sensors
   ,pp. 386-407
   12
   12Electronic nose for toxic gas detection based on photostimulated core-shell nanowiresWongchoosuk C., Wongchoosuk C., Subannajui K., Subannajui K., Wang C., Yang Y., Yang Y., Güder F., Güder F., Kerdcharoen T., Cimalla V., Zacharias M.2014RSC Advances
   4(66),pp. 35084-35088
   11
   13Photoluminescent and gas-sensing properties of ZnO nanowires prepared by an ionic liquid assisted vapor transfer approachSubannajui K., Subannajui K., Wongchoosuk C., Wongchoosuk C., Ramgir N., Wang C., Yang Y., Hartel A., Cimalla V., Zacharias M.2012Journal of Applied Physics
   112(3)
   11
   14WiFi electronic nose for indoor air monitoringWongchoosuk C., Khunarak C., Lutz M., Kerdcharoen T.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
   11
   15Synthesis, characterization, and applications of graphene and derivativesSeekaew Y., Arayawut O., Timsorn K., Wongchoosuk C.2018Carbon-Based Nanofillers and Their Rubber Nanocomposites: Carbon Nano-Objects
   ,pp. 259-283
   11
   16Inkjet printing of room-temperature gas sensors for identification of formalin contamination in squidsTimsorn K., Wongchoosuk C.2019Journal of Materials Science: Materials in Electronics
   30(5),pp. 4782-4791
   10
   17Nonequilibrium quantum chemical molecular dynamics simulations of C 60 to SiC heterofullerene conversionWongchoosuk C., Wongchoosuk C., Wang Y., Kerdcharoen T., Irle S.2014Carbon
   68,pp. 285-295
   9
   18Discrimination of chicken freshness using electronic nose combined with PCA and ANNTimsorn K., Wongchoosuk C., Wattuya P., Promdaen S., Sittichat S.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
   9
   19Development and application of electronic nose for agricultural robotSiyang S., Lorwongtragool P., Noosidum A., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
   8
   203D printed CuO semiconducting gas sensor for ammonia detection at room temperatureChaloeipote G., Prathumwan R., Subannajui K., Wisitsoraat A., Wongchoosuk C.2021Materials Science in Semiconductor Processing
   123
   8
   21Identification of people from armpit odor region using networked electronic noseWongchoosuk C., Youngrod T., Phetmung H., Lutz M., Puntheeranurak T., Kerdcharoen T.20112011 Defense Science Research Conference and Expo, DSR 2011
   7
   22Correction of humidity effect for detection of human body odorWongchoosuk C., Lutz M., Kerdcharoen T.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
   2,pp. 845-848
   6
   23Adsorption of NO2, HCN, HCHO and CO on pristine and amine functionalized boron nitride nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding methodTimsorn K., Wongchoosuk C.2020Materials Research Express
   7(5)
   6
   24Electrochemical sodium ion sensor based on silver nanoparticles/graphene oxide nanocomposite for food applicationTraiwatcharanon P., Siriwatcharapiboon W., Wongchoosuk C.2020Chemosensors
   8(3)
   5
   25Portable electronic nose for beverage quality assessmentLorwongtragool P., Lorwongtragool P., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
   ,pp. 163-166
   4
   26Synergistic effect of ZnO/ZIF8 heterostructure material in photodegradation of methylene blue and volatile organic compounds with sensor operating at room temperatureBuasakun J., Srilaoong P., Chaloeipote G., Rattanakram R., Wongchoosuk C., Duangthongyou T.2020Journal of Solid State Chemistry
   289
   3
   27Theoretical investigations on the tip-functionalised carbon nanotubes interacting with waterWongchoosuk C., Krongsuk S., Kerdcharoen T.2008International Journal of Nanoparticles
   1(2),pp. 136-151
   2
   28Development of networked electronic nose based on multi-walled carbon nanotubes/polymer composite gas sensor arrayLutz M., Wongchoosuk C., Tuantranont A., Choopun S., Singjai P., Kerdcharoen T.2013Proceedings - Winter Simulation Conference
   ,pp. 508-510
   2
   29Flexible alternating current electroluminescent display: Study of parameters on light emissionEn-On J., Sriprachuabwong C., Tuantranont A., Wongkokua W., Wongchoosuk C.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
   1
   30Zn-doped TiO2 nanoparticles for glutamate sensorsMeesombad K., Sato N., Pitiphattharabun S., Panomsuwan G., Panomsuwan G., Techapiesancharoenkij R., Techapiesancharoenkij R., Surawathanawises K., Wongchoosuk C., Boonsalee S., Pee J.H., Jongprateep O., Jongprateep O.2021Ceramics International
   1
   31SCC-DFTB Study on Structure, Electronic and Sensing Properties of PolypyrroleMarutaphan A., Wongchoosuk C.2017Journal of Physics: Conference Series
   901(1)
   1
   32Hybrid materials with carbon nanotubes for gas sensingSeesaard T., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2019Semiconductor Gas Sensors
   ,pp. 185-222
   1
   33Gas sensing materials roadmapWang H., Ma J., Zhang J., Feng Y., Vijjapu M.T., Yuvaraja S., Surya S.G., Salama K.N., Dong C., Wang Y., Kuang Q., Tshabalala Z.P., Motaung D.E., Motaung D.E., Liu X., Yang J., Fu H., Yang X., Yang X., An X., Zhou S., Zi B., Liu Q., Urso M., Zhang B., Akande A.A., Akande A.A., Prasad A.K., Hung C.M., Van Duy N., Hoa N.D., Wu K., Zhang C., Kumar R., Kumar M., Kim Y., Wu J., Wu Z., Yang X., Vanalakar S.A., Luo J., Kan H., Li M., Jang H.W., Orlandi M.O., Mirzaei A., Kim H.W., Kim S.S., Uddin A.S.M.I., Wang J., Xia Y., Wongchoosuk C., Nag A., Mukhopadhyay S., Saxena N., Kumar P., Do J.S., Lee J.H., Hong S., Jeong Y., Jung G., Shin W., Park J., Bruzzi M., Zhu C., Gerald R.E., Huang J.2021Journal of Physics Condensed Matter
   33(30)
   0
   34High-performance resistive humidity sensor based on Ag nanoparticles decorated with graphene quantum dotsChaloeipote G., Samarnwong J., Traiwatcharanon P., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2021Royal Society Open Science
   8(7)
   0
   35First principles and MD simulation study of the interaction of functionalized carbon nanotubes with water moleculesWongchoosuk C., Krongsuk S., Kerdcharoen T.20072007 7th IEEE International Conference on Nanotechnology - IEEE-NANO 2007, Proceedings
   ,pp. 1130-1134
   0
   36Mobile electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors: Feature extraction techniques and its applicationWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Tuantranont A., Kerdcharoen T.20092009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009
   1,pp. 474-477
   0
   37Nanostructured gas sensors by electron beam evaporationWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
   ,pp. 10-13
   0
   38Low-cost and flexible printed graphene-PEDOT:PSS gas sensor for ammonia detectionSeekaew Y., Lokavee S., Phokharatkul D., Wisitsoraat A., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2014Organic Electronics
   15(11),pp. 2971-2981
   176
   39Portable electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors and its application for detection of methanol contamination in whiskeysWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2010Sensors and Actuators, B: Chemical
   147(2),pp. 392-399
   144
   40Multi-walled carbon nanotube-doped tungsten oxide thin films for hydrogen gas sensingWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Phokharatkul D., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2010Sensors
   10(8),pp. 7705-7715
   87
   41Detection and classification of human body odor using an electronic noseWongchoosuk C., Lutz M., Kerdcharoen T.2009Sensors
   9(9),pp. 7234-7249
   80
   42Room temperature toluene gas sensor based on TiO2 nanoparticles decorated 3D graphene-carbon nanotube nanostructuresSeekaew Y., Wisitsoraat A., Phokharatkul D., Wongchoosuk C.2019Sensors and Actuators, B: Chemical
   279,pp. 69-78
   68
   43Highly sensitive and selective room-temperature NO 2 gas sensor based on bilayer transferred chemical vapor deposited grapheneSeekaew Y., Phokharatkul D., Wisitsoraat A., Wongchoosuk C.2017Applied Surface Science
   404,pp. 357-363
   61
   44Controlled synthesis of ZnO nanostructures: The role of source and substrate temperaturesWongchoosuk C., Wongchoosuk C., Subannajui K., Menzel A., Burshtein I., Tamir S., Lifshitz Y., Zacharias M.2011Journal of Physical Chemistry C
   115(3),pp. 757-761
   40
   45Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compoundsWongchoosuk C., Choopun S., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2009Materials Research Innovations
   13(3),pp. 185-188
   38
   46Evaluation of bacterial population on chicken meats using a briefcase electronic noseTimsorn K., Thoopboochagorn T., Lertwattanasakul N., Wongchoosuk C.2016Biosystems Engineering
   151,pp. 116-125
   38
   47Carbon doped tungsten oxide nanorods NO2 sensor prepared by glancing angle RF sputteringWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Phokharatkul D., Horprathum M., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2013Sensors and Actuators, B: Chemical
   181,pp. 388-394
   36
   48Ultrahigh Selective Room-Temperature Ammonia Gas Sensor Based on Tin-Titanium Dioxide/reduced Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites by the Solvothermal MethodSeekaew Y., Pon-On W., Wongchoosuk C.2019ACS Omega
   4(16),pp. 16916-16924
   32