Person Image

  Education

  • วท.บ. ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  3D nanostructureAcetoneAgNPsALDAlternating currentAM1 methodAmmoniaAmmonia gas sensorAntimicrobial agentcarbon dioxideCarbon nanotubeCarbon nanotubesCatalystsCharge transferChemical detectionChemical sensorChemical SensorsChemical vapor depositionchicken freshnessConducting polymerConducting polymerscore-shellCVDDensity functional theoryDFTBdigital farmDirect-charge transfersEDOTElectric sparksElectroluminescentElectroluminescent displayElectroluminescent sensorElectronic Noseelectronic structureE-noseE-nose circuitsFlavor Sensorsflexible gas sensorFlexible Sensorsfood qualityfood sensorFunctionalizationGas detectorsGas sensing applicationsGas Sensorgas sensor arrayGas SensorsGasesGas-sensorsGLAD techniqueGraphene oxideGraphene quantum dotsGreen synthesisHeterojunctionsHigh resolution transmission electron microscopyhumidity sensorII-VI semiconductorsindoor air monitoringInkjet printingIoT SensorsLight IrradiationnanowireNH3 sensorNitrogen dioxidePEDOT:PSSPillared GraphenePolymer sensorScanning electron microscopySCC-DFTBSilver nanoparticlessparking methodvacancy defectWearable SensorWearable sensorsWO3Zinc oxideZinc sulfideZn2TiO4ZnAl2O4ZnOกราฟีนก็าซเซนเซอร์ก๊าซเซนเซอร์การพิมพ์แบบสามมิติการสังเคราะห์แสงเชิงควอนตัมกำลังคนเกษตรและอาหารความปลอดภัยอาหารจมูกอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีเซนเซอร์อาหารดิจิตอลฟาร์มนาโนคาร์บอนพีลลาเรดกราฟีนฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลีนฟาร์มดิจิตอลลวดนาโนลิ้นอิเล็กทรอนิกส์วัสดุนาโน 3 มิติ

  Interest

  Nanotechnology, Gas Sensor, Intelligent Devices, Flexible Electronics, Printed Electronics, Smart Sensors for Food and Agriculture, IoT Sensors, Environment Monitoring

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 414 ชั้น 4 อาคารภาควิช่าฟิสิกส์
   • ห้อง 533 ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 60 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 22 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 15 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (296)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Low-cost and flexible printed graphene-PEDOT:PSS gas sensor for ammonia detectionSeekaew Y., Lokavee S., Phokharatkul D., Wisitsoraat A., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2014Organic Electronics
  15(11),pp. 2971-2981
  272
  2Portable electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors and its application for detection of methanol contamination in whiskeysWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2010Sensors and Actuators, B: Chemical
  147(2),pp. 392-399
  158
  3Room temperature toluene gas sensor based on TiO2 nanoparticles decorated 3D graphene-carbon nanotube nanostructuresSeekaew Y., Wisitsoraat A., Phokharatkul D., Wongchoosuk C.2019Sensors and Actuators, B: Chemical
  279,pp. 69-78
  144
  4Multi-walled carbon nanotube-doped tungsten oxide thin films for hydrogen gas sensingWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Phokharatkul D., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2010Sensors
  10(8),pp. 7705-7715
  100
  5Detection and classification of human body odor using an electronic noseWongchoosuk C., Lutz M., Kerdcharoen T.2009Sensors
  9(9),pp. 7234-7249
  100
  6Highly sensitive and selective room-temperature NO 2 gas sensor based on bilayer transferred chemical vapor deposited grapheneSeekaew Y., Phokharatkul D., Wisitsoraat A., Wongchoosuk C.2017Applied Surface Science
  404,pp. 357-363
  88
  7Ultrahigh Selective Room-Temperature Ammonia Gas Sensor Based on Tin-Titanium Dioxide/reduced Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites by the Solvothermal MethodSeekaew Y., Pon-On W., Wongchoosuk C.2019ACS Omega
  4(16),pp. 16916-16924
  86
  8Evaluation of bacterial population on chicken meats using a briefcase electronic noseTimsorn K., Thoopboochagorn T., Lertwattanasakul N., Wongchoosuk C.2016Biosystems Engineering
  151,pp. 116-125
  63
  93D printed CuO semiconducting gas sensor for ammonia detection at room temperatureChaloeipote G., Prathumwan R., Subannajui K., Wisitsoraat A., Wongchoosuk C.2021Materials Science in Semiconductor Processing
  123
  55
  10Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory systemTimsorn K., Lorjaroenphon Y., Wongchoosuk C.2017Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
  108,pp. 67-76
  53
  11A novel graphene-based electroluminescent gas sensor for carbon dioxide detectionSeekaew Y., Wongchoosuk C.2019Applied Surface Science
  479,pp. 525-531
  51
  12Gas sensing materials roadmapWang H., Ma J., Zhang J., Feng Y., Vijjapu M.T., Yuvaraja S., Surya S.G., Salama K.N., Dong C., Wang Y., Kuang Q., Tshabalala Z.P., Motaung D.E., Motaung D.E., Liu X., Yang J., Fu H., Yang X., Yang X., An X., Zhou S., Zi B., Liu Q., Urso M., Zhang B., Akande A.A., Akande A.A., Prasad A.K., Hung C.M., Van Duy N., Hoa N.D., Wu K., Zhang C., Kumar R., Kumar M., Kim Y., Wu J., Wu Z., Yang X., Vanalakar S.A., Luo J., Kan H., Li M., Jang H.W., Orlandi M.O., Mirzaei A., Kim H.W., Kim S.S., Uddin A.S.M.I., Wang J., Xia Y., Wongchoosuk C., Nag A., Mukhopadhyay S., Saxena N., Kumar P., Do J.S., Lee J.H., Hong S., Jeong Y., Jung G., Shin W., Park J., Bruzzi M., Zhu C., Gerald R.E., Huang J.2021Journal of Physics Condensed Matter
  33(30)
  47
  13Controlled synthesis of ZnO nanostructures: The role of source and substrate temperaturesWongchoosuk C., Wongchoosuk C., Subannajui K., Menzel A., Burshtein I., Tamir S., Lifshitz Y., Zacharias M.2011Journal of Physical Chemistry C
  115(3),pp. 757-761
  47
  14Carbon doped tungsten oxide nanorods NO2 sensor prepared by glancing angle RF sputteringWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Phokharatkul D., Horprathum M., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2013Sensors and Actuators, B: Chemical
  181,pp. 388-394
  44
  15Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compoundsWongchoosuk C., Choopun S., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2009Materials Research Innovations
  13(3),pp. 185-188
  44
  16Hydroxyl edge-functionalized graphene quantum dots for gas-sensing applicationsArunragsa S., Seekaew Y., Seekaew Y., Pon-On W., Wongchoosuk C.2020Diamond and Related Materials
  105
  44
  17Flexible room-temperature resistive humidity sensor based on silver nanoparticlesTraiwatcharanon P., Timsorn K., Wongchoosuk C.2017Materials Research Express
  4(8)
  40
  18Advances in gas sensors and electronic nose technologies for agricultural cycle applicationsSeesaard T., Goel N., Kumar M., Wongchoosuk C.2022Computers and Electronics in Agriculture
  193
  38
  19Synthesis, characterization, and applications of graphene and derivativesSeekaew Y., Arayawut O., Timsorn K., Wongchoosuk C.2018Carbon-Based Nanofillers and Their Rubber Nanocomposites: Carbon Nano-Objects
  ,pp. 259-283
  31
  20Inkjet printing of room-temperature gas sensors for identification of formalin contamination in squidsTimsorn K., Wongchoosuk C.2019Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  30(5),pp. 4782-4791
  29
  21Carbon nanotube and metal oxide hybrid materials for gas sensingKerdcharoen T., Wongchoosuk C.2013Semiconductor Gas Sensors
  ,pp. 386-407
  29
  22Electronic nose for toxic gas detection based on photostimulated core-shell nanowiresWongchoosuk C., Wongchoosuk C., Subannajui K., Subannajui K., Wang C., Yang Y., Yang Y., Güder F., Güder F., Kerdcharoen T., Cimalla V., Zacharias M.2014RSC Advances
  4(66),pp. 35084-35088
  27
  23The geometrical and electronic structures of open-end fully functionalized single-walled carbon nanotubesWongchoosuk C., Udomvech A., Udomvech A., Kerdcharoen T.2009Current Applied Physics
  9(2),pp. 352-358
  27
  24Electrochemical sodium ion sensor based on silver nanoparticles/graphene oxide nanocomposite for food applicationTraiwatcharanon P., Siriwatcharapiboon W., Wongchoosuk C.2020Chemosensors
  8(3)
  25
  25Nitrogen-doped carbon oxide quantum dots for flexible humidity sensor: Experimental and SCC-DFTB studyKondee S., Arayawut O., Pon-On W., Wongchoosuk C.2021Vacuum
  25
  26High-performance resistive humidity sensor based on Ag nanoparticles decorated with graphene quantum dotsChaloeipote G., Samarnwong J., Traiwatcharanon P., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2021Royal Society Open Science
  8(7)
  23
  27Diabetes diagnosis by direct measurement from urine odor using electronic noseSiyang S., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.20125th 2012 Biomedical Engineering International Conference, BMEiCON 2012
  23
  28Adsorption of NO2, HCN, HCHO and CO on pristine and amine functionalized boron nitride nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding methodTimsorn K., Wongchoosuk C.2020Materials Research Express
  7(5)
  22
  29Novel flexible NH 3 gas sensor prepared by ink-jet printing techniqueWongchoosuk C., Jangtawee P., Lokavee S., Udomrat S., Sudkeaw P., Kerdcharoen T.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 39-42
  21
  30Flexible alternating current electroluminescent ammonia gas sensorEn-On J., Tuantranont A., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2017RSC Advances
  7(27),pp. 16885-16889
  19
  31Self-Consistent Charge Density Functional Tight-Binding Study of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene): Poly(styrenesulfonate) Ammonia Gas SensorMarutaphan A., Marutaphan A., Seekaew Y., Wongchoosuk C.2017Nanoscale Research Letters
  12(1)
  19
  32Synergistic effect of ZnO/ZIF8 heterostructure material in photodegradation of methylene blue and volatile organic compounds with sensor operating at room temperatureBuasakun J., Srilaoong P., Chaloeipote G., Rattanakram R., Wongchoosuk C., Duangthongyou T.2020Journal of Solid State Chemistry
  289
  17
  33Portable artificial nose system for assessing air quality in swine buildingsLorwongtragool P., Lorwongtragool P., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 532-535
  14
  34Recent Progress in Electronic Noses for Fermented Foods and Beverages ApplicationsSeesaard T., Wongchoosuk C.2022Fermentation
  8(7)
  14
  35Discrimination of chicken freshness using electronic nose combined with PCA and ANNTimsorn K., Wongchoosuk C., Wattuya P., Promdaen S., Sittichat S.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  13
  36Nonequilibrium quantum chemical molecular dynamics simulations of C 60 to SiC heterofullerene conversionWongchoosuk C., Wongchoosuk C., Wang Y., Kerdcharoen T., Irle S.2014Carbon
  68,pp. 285-295
  13
  37Photoluminescent and gas-sensing properties of ZnO nanowires prepared by an ionic liquid assisted vapor transfer approachSubannajui K., Subannajui K., Wongchoosuk C., Wongchoosuk C., Ramgir N., Wang C., Yang Y., Hartel A., Cimalla V., Zacharias M.2012Journal of Applied Physics
  112(3)
  12
  38WiFi electronic nose for indoor air monitoringWongchoosuk C., Khunarak C., Lutz M., Kerdcharoen T.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
  12
  39Zn-doped TiO2 nanoparticles for glutamate sensorsMeesombad K., Sato N., Pitiphattharabun S., Panomsuwan G., Panomsuwan G., Techapiesancharoenkij R., Techapiesancharoenkij R., Surawathanawises K., Wongchoosuk C., Boonsalee S., Pee J.H., Jongprateep O., Jongprateep O.2021Ceramics International
  11
  40Development and application of electronic nose for agricultural robotSiyang S., Lorwongtragool P., Noosidum A., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  11
  41Electrochemical paraquat sensor based on lead oxide nanoparticlesTraiwatcharanon P., Siriwatcharapiboon W., Jongprateep O., Wongchoosuk C.2022RSC Advances
  12(25),pp. 16079-16092
  11
  42Identification of people from armpit odor region using networked electronic noseWongchoosuk C., Youngrod T., Phetmung H., Lutz M., Puntheeranurak T., Kerdcharoen T.20112011 Defense Science Research Conference and Expo, DSR 2011
  10
  43ZnO quantum dots decorated carbon nanotubes-based sensors for methanol detection at room temperatureSeekaew Y., Wisitsoraat A., Wongchoosuk C.2023Diamond and Related Materials
  132
  7
  44Hybrid materials with carbon nanotubes for gas sensingSeesaard T., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2019Semiconductor Gas Sensors
  ,pp. 185-222
  7
  45Room-Temperature Ammonia Gas Sensor Based on Ti3C2Tx MXene/Graphene Oxide/CuO/ZnO NanocompositeSeekaew Y., Kamlue S., Wongchoosuk C.2023ACS Applied Nano Materials
  6
  46Portable electronic nose for beverage quality assessmentLorwongtragool P., Lorwongtragool P., Wongchoosuk C., Kerdcharoen T.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 163-166
  6
  47Correction of humidity effect for detection of human body odorWongchoosuk C., Lutz M., Kerdcharoen T.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 845-848
  6
  48Conversion of Carbon Dioxide into Chemical Vapor Deposited Graphene with Controllable Number of Layers via Hydrogen Plasma Pre-TreatmentSeekaew Y., Seekaew Y., Tammanoon N., Tuantranont A., Lomas T., Wisitsoraat A., Wongchoosuk C.2022Membranes
  12(8)
  4
  49Chitosan Fibers Loaded with Limonite as a Catalyst for the Decolorization of Methylene Blue via a Persulfate-Based Advanced Oxidation ProcessChin S.X., Chin S.X., Lau K.S., Zakaria S., Chia C.H., Wongchoosuk C.2022Polymers
  14(23)
  4
  50Structures, Electronic Properties, and Gas Permeability of 3D Pillared Silicon Carbide NanostructuresArayawut O., Kerdcharoen T., Wongchoosuk C.2022Nanomaterials
  12(11)
  4
  51Dual functions of alternating current electroluminescent device for light emission and humidity detectionSaengsonachai A., Seekaew Y., Traiwatcharanon P., Wongchoosuk C.2022Nanotechnology
  33(40)
  3
  52Fabric-based piezoresistive Ti3AlC2/PEDOT:PSS force sensor for wearable E-textile applicationsSeesaard T., Wongchoosuk C.2023Organic Electronics
  122
  3
  53Theoretical investigations on the tip-functionalised carbon nanotubes interacting with waterWongchoosuk C., Krongsuk S., Kerdcharoen T.2008International Journal of Nanoparticles
  1(2),pp. 136-151
  3
  54Development of networked electronic nose based on multi-walled carbon nanotubes/polymer composite gas sensor arrayLutz M., Wongchoosuk C., Tuantranont A., Choopun S., Singjai P., Kerdcharoen T.2013Proceedings - Winter Simulation Conference
  ,pp. 508-510
  2
  55Effects of oxygen pressure on the morphology and surface energetics of β-PbO2: insight from DFT calculationsAnanchuensook A., Wongchoosuk C., T-Thienprasert J., Boonchun A., Jungthawan S., Reunchan P.2022Physical Chemistry Chemical Physics
  2
  56Flexible and Stretchable Pressure Sensors: From Basic Principles to State-of-the-Art ApplicationsSeesaard T., Wongchoosuk C.2023Micromachines
  14(8)
  1
  57Sparked ZnO nanoparticles-based electrochemical sensor for onsite determination of glyphosate residuesTraiwatcharanon P., Velmurugan S., Zacharias M., Wongchoosuk C.2023Nanotechnology
  34(41)
  1
  58SCC-DFTB Study on Structure, Electronic and Sensing Properties of PolypyrroleMarutaphan A., Wongchoosuk C.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  1
  59First principles and MD simulation study of the interaction of functionalized carbon nanotubes with water moleculesWongchoosuk C., Krongsuk S., Kerdcharoen T.20072007 7th IEEE International Conference on Nanotechnology - IEEE-NANO 2007, Proceedings
  ,pp. 1130-1134
  1
  60Flexible alternating current electroluminescent display: Study of parameters on light emissionEn-On J., Sriprachuabwong C., Tuantranont A., Wongkokua W., Wongchoosuk C.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  1
  61Mobile electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors: Feature extraction techniques and its applicationWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Tuantranont A., Kerdcharoen T.20092009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009
  1,pp. 474-477
  0
  62Nanostructured gas sensors by electron beam evaporationWongchoosuk C., Wisitsoraat A., Tuantranont A., Kerdcharoen T.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 10-13
  0
  63Synergies of WO3 and Co3O4 intercalated ball milling exfoliated graphene 3D helix electrocatalyst: A highly sensitive electrochemical detection of mesotrione herbicide in vegetable samplesVelmurugan S., Velmurugan S., Anupriya J., Chen S.M., Traiwatcharanon P., Cheng S.H., Wongchoosuk C.2024Food Chemistry
  432
  0
  64Facile Preparation of Carbon Nanotubes/Cellulose Nanofibrils/Manganese Dioxide Nanowires Electrode for Improved Solid-Sate Supercapacitor PerformancesChin S.X., Chin S.X., Lau K.S., Ginting R.T., Ginting R.T., Tan S.T., Khiew P.S., Chia C.H., Wongchoosuk C.2023Polymers
  15(18)
  0
  65Boosted electrocatalytic activity of in situ oxidized and surface covered crednerite CuMnO2/carbon nanofibers nanocomposite for ornidazole sensorVelmurugan S., Velmurugan S., Anupriya J., Chen S.M., Cheng S.H., Wongchoosuk C.2023Electrochimica Acta
  462
  0
  66Analysis of broadband optical coupling from single photon emission to SiNx optical waveguides in very near-infrared rangeJaturaphagorn P., Chattham N., Pon-On W., Wongchoosuk C., Pattanaporkratana A., Chiangga S., Chaisakul P.2023Applied Physics B: Lasers and Optics
  129(5)
  0