ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ALDannealingAtmosphereBasic Physics Laboratorycarbon nanotubeCdSCdS filmsCdTeCollimatorCondensed Matter Physicscore-shellCorrelation FunctionCVDdefectdefectsDensity functional calculationsdensity-functional theoryDFTDFTBDLADopingdropletelectron beamElectronic NoseE-noseequilibrium factorfirst-principles calculationsfood sensorGas SensorGraphenehigh-purity germanium (HPGe) detectorhydroxyapatiteimpurityInterferometerIR radiometryIsing ModelLipid Bilayerlipid microtubuleslipid tubulesliquid crystalsMagnetizationmagnetoimpedanceMagnetoresistancemechanical propertiesMetrologymicrowaveMolecular Dynamicsmolecular dynamics simulationMolecular dynamics simulationsnanowirenatural rubbernitrogenoptical trapOptical tweezersOregonator modelPercolationphotocatalystpiezoelectricpillared grapheneplasmapolymer chainPolypropylenePPPP/CaCo3ProteinradonRaman spectroscopySkin effectSpin Glassspiral waveSputteringSrTiO3Strontium titanatesuperconductorthermal insulationThin filmThin Filmstokamaktopological insulatorsXANESXRDZnOกราฟีนก๊าซเซนเซอร์การจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลการสุกของผลไม้แกรฟีนข้าวคลื่นสไปรอลจมูกอิเล็กทรอนิกส์ชานอ้อยซิงค์ออกไซด์ซิลิซีนเซนเซอร์ตัวกลางกระตุ้นได้ไบโอพอลิเมอร์ปฏิกิริยาบิโลซอฟ-ซาบอทินสกีฟิสิกส์มาตรวิทยาลิ้นอิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fscicwt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555ext.3005

ดร. ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fscisjn@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ต่อ3011

ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

E-Mail: fsciacp@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 3576


Persons (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 38 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 90 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 250 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 228 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 111 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 845 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 561 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 284 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 163 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 160 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 53 รางวัล (เกียรติบัตร 36 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)