ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ALDannealingAtmosphereBasic Physics LaboratoryBiophysicsCarbon nanotubeCdSCdS filmsCdTecollimatorCondensed Matter PhysicsCore-ShellCorrelation FunctionCVDdefectdefectsDensity functional calculationsdensity-functional theoryDFTDFTBDLADopingDropletelectron beamElectronic NoseE-noseequilibrium factorFirst-principles calculationsFood SensorGas SensorGraphenehigh-purity germanium (HPGe) detectorHydroxyapatiteimpurityInterferometerIR radiometryIsing ModelLipid Bilayerlipid microtubuleslipid tubulesliquid crystalsMagnetizationmagnetoimpedanceMagnetoresistancemechanical propertiesMetrologyMicrowavemolecular dynamicsMolecular dynamics simulationMolecular Dynamics SimulationsNanowirenitrogenoptical trapOptical tweezersOregonator modelPercolationphotocatalystpiezoelectricpillared grapheneplasmapolymer chainPolypropylenePPPP/CaCO3ProteinradonRaman spectroscopyskin effectSpin Glassspiral waveSputteringSrTiO3Strontium titanatesuperconductorthermal insulationThin filmThin Filmstokamaktopological insulatorsXANESXRDZnOกราฟีนก๊าซเซนเซอร์การจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลการสุกของผลไม้แกรฟีนข้าวคลื่นสไปรอลจมูกอิเล็กทรอนิกส์ชานอ้อยซิลิซีนเซนเซอร์เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีตัวกลางกระตุ้นได้ไบโอพอลิเมอร์ปฏิกิริยาบิโลซอฟ-ซาบอทินสกีฟิสิกส์มาตรวิทยาลิ้นอิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fscisjn@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ต่อ3011

ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fsciacp@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 3576

ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fscinpc@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5555 ext 5122


Persons (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 93 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 239 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 220 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 108 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 822 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 544 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 278 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 162 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 159 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 51 รางวัล (เกียรติบัตร 36 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)