Person Image

  Education

  • B.Sc (Physics) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540
  • M.Sc (Chemical Physics), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Materials Science), National University of Singapore, Singapore, 2552

  Expertise Cloud

  Core/shell structure radioactive waste management rhodamine B dye?-Amylase inhibition?-Glucosidase inhibition Antioxidant3DOM TiO2activated carbonadsorbentadsorption isothermAg and Cu underlayerAg Doped ZnOAlAl dopingAl-dopingAlgaeAluminumAmmoniaAmmonia gasAmmonia gas sensorAntidiabeticAuBand gapBase fluidsbioactiveBiogenic synthesisbismuth ferritebone tissueBound magnetic polarons Narrowing of the energy gapCalcium-silicateCobalt-Iron alloyCoCu NanowiresCoercivityCompositeCr6+Cr6+ ionsCr-doped ZnOCyanobacteriad0 ferromagnetismDefect formationDefect formationsDefectsDilute magnetic semiconductorDilute magnetic semiconductor (DMS) . ZnOnanorods . Co impurities . Magneticmoments . Competing interactionsDilute magnetic semiconductors (DMS) Wurtzite structure ZnO nanorods Manganese impurities Saturation magnetization Energy dispersive X-ray Photoluminescence detection of defectsdopingDoping (additives)EggshellElectrode positionElectrodepositionElectro-DepositionElectroplatingenergy storageFerromagnetic behaviorsGadoliniumGas filterGas sensorGO sheetgold nanoparticlesgraphene oxide/chitosan spongeGraphene quantum dot for sensorHazardous gas detectorHeat transfer rateHexagonal wurtzite structureHigh coercivityHigh coercivity and diffusionHydrothermalHydrothermal MethodHydrothermal methodshydroxyapatiteHyrothermal techniqueHysteresis LoopHysteresis loopsIncreasing value of agricultureal wastesiodine-131Layered StructureLead removalMagnetizationNanocompositesNanorodsOil Palm Leavesphotocatalysisreduced graphene oxiderGOSaturation magnetizationSugarcane bagasseZinc oxideZnO nanorodZnO nanorodsกราฟีนการเจือการสุกของผลไม้ขี้เถ้าแกลบ (Rice husks)คาร์บอไนเซชันชานอ้อยชานอ้อย (Bagasse)ซิงค์ออกไซด์ซีเมนต์ (Cement)ถ่านกัมมนันต์พื้นที่ผิวไฮโดรเทอร์มอล

  Interest

  ์Nanomaterials, Metal oxide doped ZnO and rGO for gas sensor and photochatalytic, Increasing value of agricultureal wastes, Graphene quantum dot for sensor

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
  • ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (120)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Ferromagnetism in ZnO nanowires derived from electro-deposition on AAO template and subsequent oxidationYi J., Pan H., Lin J., Ding J., Feng Y., Thongmee S., Liu T., Gong H., Wang L.2008Advanced Materials
  20(6),pp. 1170-1174
  141
  2Size-dependent magnetism and spin-glass behavior of amorphous NiO bulk, clusters, and nanocrystals: Experiments and first-principles calculationsYi J., Ding J., Feng Y., Peng G., Chow G., Kawazoe Y., Liu B., Yin J., Thongmee S.2007Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
  76(22)
  98
  3Fabrication and magnetic properties of metallic nanowires via AAO templatesThongmee S., Pang H., Ding J., Lin J., Lin J.2009Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  321(18),pp. 2712-2716
  64
  4Unique nanostructures in NiCo alloy nanowiresThongmee S., Pang H., Yi J., Ding J., Lin J., Lin J., Van L.2009Acta Materialia
  57(8),pp. 2482-2487
  57
  5Local field fluctuations in the substituted aluminum iron garnets, Y3Fe5-xAlxO12Thongmee S., Winotai P., Tang I., Tang I.1999Solid State Communications
  109(7),pp. 471-476
  53
  6Enhancement of room temperature ferromagnetism in C-doped ZnO films by nitrogen codopingYi J., Shen L., Pan H., Van L., Thongmee S., Hu J., Ma Y., Ding J., Feng Y.2009Journal of Applied Physics
  105(7)
  50
  7High performance Cr doped ZnO by UV for NH3 gas sensorNakarungsee P., Srirattanapibul S., Issro C., Tang I.M., Thongmee S.2020Sensors and Actuators, A: Physical
  314
  46
  8Effect of silver doping on antidiabetic and antioxidant potential of ZnO nanorodsRobkhob P., Ghosh S., Bellare J., Jamdade D., Tang I.M., Thongmee S.2020Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
  58
  43
  9TiO2∙rGO nanocomposite as a photo catalyst for the reduction of Cr6+Khamboonrueang D., Khamboonrueang D., Srirattanapibul S., Tang I., Thongmee S.2018Materials Research Bulletin
  107,pp. 236-241
  40
  10Fabrication and magnetic properties of electrodeposited Ni/Cu nanowires using the double bath methodMaleak N., Potpattanapol P., Bao N., Ding J., Wongkokuo W., Tang I., Tang I., Thongmee S., Thongmee S.2014Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  354,pp. 262-266
  28
  11Effective strategies, mechanisms, and photocatalytic efficiency of semiconductor nanomaterials incorporating rgo for environmental contaminant degradationKaus N.H.M., Rithwan A.F., Adnan R., Ibrahim M.L., Thongmee S., Yusoff S.F.M.2021Catalysts
  11(3),pp. 1-27
  23
  12Enhanced room temperature NH3 sensing of rGO/Co3O4 nanocompositesSrirattanapibul S., Nakarungsee P., Issro C., Tang I.M., Thongmee S.2021Materials Chemistry and Physics
  272
  22
  13FePt films fabricated by electrodepositionThongmee S., Ding J., Lin J., Blackwood D., Yi J., Yin J.2007Journal of Applied Physics
  101(9)
  21
  14Cation distribution in bismuth-doped M-type barium hexaferriteWinotai P., Thongmee S., Tangab I., Tangab I.2000Materials Research Bulletin
  35(11),pp. 1747-1753
  20
  15Photo catalytic reduction of Cr6+ by ZnO decorated on reduced graphene oxide (rGO) NanocompositesSrirattanapibul S., Tang I.M., Thongmee S.2020Materials Research Bulletin
  122
  19
  16Performance of NiO intercalated rGO nanocomposites for NH3 sensing at room temperatureSrirattanapibul S., Nakarungsee P., Issro C., Tang I.M., Thongmee S.2022Materials Science in Semiconductor Processing
  137
  17
  17Enhancement of photocatalytic by Mn3O4 spinel ferrite decorated graphene oxide nanocompositesImboon T., Khumphon J., Yotkuna K., Tang I.M., Thongmee S.2021SN Applied Sciences
  3(6)
  16
  18Photosynthetic microbes in nanobiotechnology: Applications and perspectivesNitnavare R., Nitnavare R., Bhattacharya J., Bhattacharya J., Thongmee S., Ghosh S., Ghosh S.2022Science of the Total Environment
  841
  14
  19Ferromagnetic behavior due to Al3+ doping into ZnO nanorodsYingsamphancharoen T., Nakarungsee P., Herng T.S., Ding J., Tang I.M., Thongmee S.2016Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  419,pp. 274-281
  14
  20Efficacy of a graphene oxide/chitosan sponge for removal of radioactive iodine-131 from aqueous solutionsSuksompong T., Thongmee S., Sudprasert W.2021Life
  11(7)
  12
  21Sb substitution into ZnO nano-composite: Ferromagnetic behaviorNakarungsee P., Chen G., Herng T., Ding J., Tang I., Talabthong S., Thongmee S.2016Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  397,pp. 79-85
  10
  22Fluctuations in the local fields due to Al3+ ions substitution in the M-type barium hexaferrites, BaFe12-xAlxO12Thongmee S., Osotchan T., Winotai P., Tang I.M., Tang I.M.1998International Journal of Modern Physics B
  12(27-28),pp. 2847-2855
  9
  23Magnetic behavior of ZnO nanorods doped with silver (Ag3+) ionsRobkhob P., Herng T., Ding J., Tang I., Thongmee S.2017Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  17(8),pp. 5631-5636
  8
  24Dependence of the magnetic properties of the dilute magnetic semiconductor Zn1−xMnxO nanorods on their Mn doping levelsThongjamroon S., Ding J., Herng T., Tang I., Thongmee S.2017Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  439,pp. 391-396
  8
  25Synthesis of Graphene-Hydroxyapatite Nanocomposites for Potential Use in Bone Tissue EngineeringGhosh S., Ghosh S., Ghosh S., Bhagwat T., Kitture R., Thongmee S., Webster T.J., Webster T.J., Webster T.J., Webster T.J.2022Journal of Visualized Experiments
  2022(185)
  8
  26Magnetic Properties of the Dilute Magnetic Semiconductor Zn1-xCoxO NanoparticlesRobkhob P., Tang I.M., Thongmee S.2019Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  32(11),pp. 3637-3645
  8
  27Regulatory affairs, commercialization, and economic aspects of nanomaterials used for agricultureGhosh S., Ghosh S., Thongmee S., Sarkar B., Kumar A.2022Agricultural Nanobiotechnology: Biogenic Nanoparticles, Nanofertilizers and Nanoscale Biocontrol Agents
  ,pp. 479-502
  8
  28Boron Site Preference in B-Doped Barium HexaferriteThongmee S., Winotai P., Tang I.M., Tang I.M.2003ScienceAsia
  29(1),pp. 51-55
  7
  29Synthesis and characterization of ferromagnetic nanowires using AAO templatesThongmee S., Ma Y.W., Ding J., Yi J.B., Sharma G.2008Surface Review and Letters
  15(1-2),pp. 91-96
  7
  30Effect of sputtered seed layer on electrodeposited NiFe/Cu composite wiresLi X., Yi J., Seet H., Yin J., Thongmee S., Ding J.2007IEEE Transactions on Magnetics
  43(6),pp. 2983-2985
  7
  31Aging time effect on the formation of alumina nanowires on AAO templatesThongmee S., Ding J., Jiabao Y., Pan H., Yi J., Lin J., Lin J.2008Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry
  38(6),pp. 469-474
  5
  32Diffusion induced columnar structure, high perpendicular anisotropy and low transformation temperature in thick FePt filmsThongmee S., Thongmee S., Liu B., Ding J., Yi J.2010Thin Solid Films
  518(23),pp. 7053-7058
  5
  33Enhancement of Virtual Magnetic Moment Formation in ZnO NPs by Li+ Ion DopingTanyawong S., Tang I.M., Herng T.S., Thongmee S.2020Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  33(9),pp. 2851-2859
  5
  34Increased bound magnetic polaron formation in the dilute magnetic semiconductor Zn1-xNixORobkhob P., Tang I.M., Thongmee S.2020Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology
  260
  5
  35Preliminary synthesis of calcium silicates using oil palm leaves and eggshellsSalprima Yudha S., Falahudin A., Kaus N.H.M., Thongmee S., Ikram S., Asdim A.2020Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis
  15(2),pp. 561-567
  5
  36Effect of flame retardant on the physical and mechanical properties of natural rubber and sugarcane bagasse compositesYotkuna K., Chollakup R., Imboon T., Kannan V., Thongmee S.2021Journal of Polymer Research
  28(12)
  4
  37Fabrication and magnetic properties of metal nanowires via AAO templatesThongmee S., Pang H., Ding J., Yi J., Lin J., Lin J.20082008 2nd IEEE International Nanoelectronics Conference, INEC 2008
  ,pp. 1116-1120
  4
  38Nanocrystalline formation in amorphous Fe79B16Si5 and Fe78B13Si9 ribbonsThongmee S., Issro C., Roongkeadsakoon S., Winotai P., Tang I.M.1999Modern Physics Letters B
  13(6-7),pp. 175-179
  4
  39Microstructure evolution of Ni80Fe20-Cu deposited by electroplating under an applied fieldYi J., Li X., Ding J., Yin J., Thongmee S., Seet H.2007IEEE Transactions on Magnetics
  43(6),pp. 2980-2982
  3
  40Exchange bias effect in FeCo nanoparticlesPotpattanapol P., Tang I., Somyanonthanakun W., Thongmee S.2018Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  31(3),pp. 791-796
  3
  41Studies on the adsorption of Pb(II) from aqueous solutions using sugarcane bagasse-based modified activated carbon with nitric acid: Kinetic, isotherm and desorptionSomyanonthanakun W., Ahmed R., Ahmed R., Krongtong V., Thongmee S.2023Chemical Physics Impact
  6
  3
  42Nanoherbicides for field applicationsGhosh S., Ghosh S., Thongmee S., Sarkar B.2022Agricultural Nanobiotechnology: Biogenic Nanoparticles, Nanofertilizers and Nanoscale Biocontrol Agents
  ,pp. 439-463
  3
  43Leucophyllum frutescens mediated synthesis of silver and gold nanoparticles for catalytic dye degradationGami B., Bloch K., Mohammed S.M., Karmakar S., Shukla S., Shukla S., Asok A., Asok A., Thongmee S., Ghosh S., Ghosh S.2022Frontiers in Chemistry
  10
  3
  44Catalytic dye degradation by novel phytofabricated silver/zinc oxide compositesBloch K., Mohammed S.M., Karmakar S., Shukla S., Shukla S., Asok A., Asok A., Banerjee K., Patil-Sawant R., Mohd Kaus N.H., Thongmee S., Ghosh S., Ghosh S.2022Frontiers in Chemistry
  10
  2
  45Magnetic properties of highly-ordered Ni, Co and their alloy nanowires in AAO templatesPan H., Yi J., Liu B., Thongmee S., Ding J., Feng Y., Lin J., Lin J.2006Solid State Phenomena
  111,pp. 123-126
  2
  46Mechanical alloying of Sm and Fe mixtures having the molar ratio of 1/2 and 1/3Thongmee S., Tang I., Tang I., Methasiri T.2000Materials Research Bulletin
  35(13),pp. 2183-2188
  2
  47The structure and magnetic properties of NiO with different sizesYi J., Ding J., Thongmee S., Feng Y., Chow G.20082008 2nd IEEE International Nanoelectronics Conference, INEC 2008
  ,pp. 1047-1050
  2
  48Magnetic properties and magneto-impedance effect of CoNiFe/Cu composite wires by electroplatingYi J., Li X., Ding J., Koh C., Thongmee S., Seet H.2007Physica Scripta T
  T129,pp. 132-135
  1
  49Nitrogenation of the samarium-cobalt intermetallic, Sm2Co7Methasiri T., Thongmee S., Thongmee S., Varamit S., Tang I., Tang I.2001Modern Physics Letters B
  15(3),pp. 97-103
  1
  50Magnetic and morphological properties of electrodeposited thick FePt films on metallic (Au, Ag, Cu) underlayersThongmee S., Thongmee S., Tang I., Tang I.2013Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  26(11),pp. 3263-3269
  1
  51Magnetic and morphological properties of CoCu nanowiresThongmee S., Thongmee S., Thongmee S., Tang I., Tang I.2014Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  14(5),pp. 3868-3871
  1
  52The structure and magnetic properties of metal and alloy nanowires via aao templateThongmee S., Pang H.L., Yi J.B., Ding J., Lin J.Y., Lin J.Y., Van L.H.2009International Journal of Nanoscience
  8(1-2),pp. 75-80
  1
  53Magnetic Behavior of Iron-Rich Permalloy NanoparticlesBoonsong N., Tang I., Somyanonthanakun W., Thongmee S.2018Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  31(7),pp. 2173-2177
  1
  54Magnetic properties of highly-ordered Ni, Co and their alloy nanowires in AAO templatesPan H., Yi J.B., Liu B.H., Thongmee S., Ding J., Feng Y.P., Lin J.Y., Lin J.Y.2006Solid State Phenomena
  111,pp. 123-126
  1
  55Sugarcane Bagasse-Derived Activated Carbon as a Potential Material for Lead Ions Removal from Aqueous Solution and Supercapacitor Energy Storage ApplicationSomyanonthanakun W., Greszta A., Roberts A.J., Thongmee S.2023Sustainability (Switzerland)
  15(6)
  1
  56Agricultural Nanobiotechnology: Biogenic Nanoparticles, Nanofertilizers and Nanoscale Biocontrol AgentsGhosh S., Ghosh S., Thongmee S., Kumar A.2022Agricultural Nanobiotechnology: Biogenic Nanoparticles, Nanofertilizers and Nanoscale Biocontrol Agents
  ,pp. 1-510
  1
  57A new type of dilute magnetic semiconductor: Saturation magnetization dependence on level of nonmagnetic ion dopingRobkhob P., Thongmee S., Tang I.2018Current Applied Science and Technology
  18(2),pp. 119-125
  0
  58Arsenic bioremoval using algae: A sustainable processGhosh S., Ghosh S., Nayak J., Islam M.A., Thongmee S.2023Next-Generation Algae Volume I: Applications in Agriculture, Food and Environment
  ,pp. 91-108
  0
  59Synergistic effects of plant extracts and nanoparticles for therapyGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Ranadheera C.S., Thongmee S.2023Nanotechnology and in Silico Tools: Natural Remedies and Drug Discovery
  ,pp. 75-87
  0
  60Chitosan-based functionalized scaffolds for nanobone tissue regenerationGhosh S., Ghosh S., Thongmee S., Webster T.J., Webster T.J.2023Nanomedicine: Technologies and Applications
  ,pp. 501-532
  0
  61Immobilized microbial biomass as advanced anammox strategyGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S.2023Development in Wastewater Treatment Research and Processes: Advances in Industrial Wastewater Treatment Technologies: Removal of Contaminants and Recovery of Resources
  ,pp. 119-134
  0
  62Anaerobic ammonium oxidation using engineered nanomaterials as potential modulatorsGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S.2023Anammox Technology in Industrial Wastewater Treatment
  ,pp. 35-49
  0
  63Genetically modified microbe mediated metal bioaccumulation: A sustainable effluent treatment strategyGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Khumphon J., Thongmee S.2023Industrial Wastewater Reuse: Applications, Prospects and Challenges
  ,pp. 215-229
  0
  64Collagen-Based Functionalized Nanocomposite for Bone Tissue RegenerationGhosh S., Ghosh S., Thongmee S., Haniu H., Mostafavi E., Mostafavi E.2023Functional Biomaterials: Advances in Design and Biomedical Applications
  ,pp. 237-254
  0
  65Editorial: Biofabrication of nanostructures for environmental, agricultural, and biomedical applicationsGhosh S., Ghosh S., Turner R.J., Thongmee S.2023Frontiers in Chemistry
  11
  0
  66Hybrid antibacterial, antifungal, and antiviral smart coatingsGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S., Mostafavi E.2023Antiviral and Antimicrobial Smart Coatings: Fundamentals and Applications
  ,pp. 431-452
  0
  67Engineering three-dimensionally ordered mesoporous structure of TiO2 for the fast responsive NH3 gas sensor at ambient conditionsSuriyawong S., Khumphon J., Rattanakam R., Chaopanich P., Thongmee S., Youngjan S., Khemthong P., Kityakarn S.2023Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  666
  0
  68Biochar-mediated removal of hazardous dyesGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S.2023Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Bioremediation of Endocrine Disrupting Pollutants in Industrial Wastewater
  ,pp. 227-246
  0
  69Chemically Modified Carbon Nanotubes in Drug DeliveryGhosh S., Ghosh S., Thongmee S., Mostafavi E.2022Chemically Modified Carbon Nanotubes for Commercial Applications
  ,pp. 331-345
  0
  70Combinations of nanobiomolecules as next-generation antimicrobial agentsGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S., Mostafavi E.2023Lantibiotics as Alternative Therapeutics
  ,pp. 353-375
  0
  71Therapeutic phytochemicals from Plumbago auriculata: a drug discovery paradigmBloch K., Parihar V.S., Kellomäki M., Thongmee S., Ghosh S., Ghosh S.2023Recent Frontiers of Phytochemicals: Applications in Food, Pharmacy, Cosmetics, and Biotechnology
  ,pp. 189-201
  0
  72Anammox bacteria-mediated sewage treatmentGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S.2023Anaerobic Ammonium Oxidation: For Industrial Wastewater Treatment
  ,pp. 1-14
  0
  73Algal biofuel production using wastewater: a sustainable approachGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S.2023Green Approach to Alternative Fuel for a Sustainable Future
  ,pp. 391-398
  0
  74Arsenic Bioremoval Using Algae: A Sustainable ProcessGhosh S., Ghosh S., Nayak J., Islam M.A., Thongmee S.2023Next-Generation Algae: Applications in Agriculture, Food and Environment: Volume I
  1,pp. 91-108
  0
  75Bioprospecting of Nanoparticles against PhytopathogensGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S.2023Nanophytopathology
  ,pp. 59-75
  0
  76Tuning of heat transfer rate of cobalt manganese ferrite based magnetic fluids in varying magnetic fieldMarimuthu M., Sechassalom S., Thongmee S.2017Medziagotyra
  23(3),pp. 294-299
  0
  77Correction to: Exchange Bias Effect in FeCo NanoparticlesPotpattanapol P., Tang I., Somyanonthanakun W., Thongmee S.2017Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  ,pp. 1
  0
  78Nanopesticides: Challenges and opportunitiesGhosh S., Ghosh S., Sarkar B., Thongmee S.2022Plant Protection: From Chemicals to Biologicals
  ,pp. 201-223
  0
  79BIOTEMPLATED BISMUTH FERRITE (BiFeO3) NANOCATALYST FOR THE PHOTODEGRADATION OF OFLOXACIN BY SOLAR LIGHT UNDER THE INFLUENCE OF OPERATIONAL PARAMETERSRithwan A.F., Khani M.A.A., Kaus N.H.M., Adnan R., Thongmee S., Yusoff S.F.M., Kobayashi T., Ramlan M.A.2022Malaysian Journal of Analytical Sciences
  26(5),pp. 1023-1036
  0