Person Image

  Education

  • B.Sc (Physics) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2540
  • M.Sc (Chemical Physics), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Materials Science), National University of Singapore, Singapore, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการการศึกษากราฟีนออนไซต์ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และกราฟีนออกไซด์ควอนตัมดอทสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวเร็งปฏิกิริยาเชิงแสงและแก๊สเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2022 ต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิด และป้องกันกระสุน Level 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและใต้เข็มขัด หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 เซ็นเซอร์วัดแอมโมเนียที่อุณหภูมิห้องผลิตจากอนุภาคนาโนโลหะออกไซด์เติมแต่งผิวของรีดิวซ์กราฟีนด์ออกไซด์นาโนคอมโพสิต (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาตัวกรองอากาศสำหรับหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 เซ็นเซอร์วัดแอมโมเนียที่อุณหภูมิห้องผลิตจากอนุภาคนาโนโลหะออกไซด์เติมแต่งผิวของรีดิวซ์กราฟีนด์ออกไซด์นาโนคอมโพสิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การลดต้นทุนการพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การผลิตนาโนรอดสำหรับเซนเซอร์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 6 0 0 0
  2020 การพัฒนาตัวกรองน้ำสำหรับพกพา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การใช้คุณสมบัติทางแสงของผลึกเหลวในการตรวจจับสารชีวโมเลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การวิจัยสารตัวเติมชนิดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ยาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในบรรจุภัณฑ์และแผ่นชะลอการสุกของผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเซ็นเซอร์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การสังเคราะห์และสมบัติของกราฟีนโดยการเจือโลหะสำหรับใช้ในแก๊สเซนต์เซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนารีดิวซ์กราฟีน-ซิงค์ออกไซด์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การเจือซิลเวอร์ในอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และการศึกษาการยับยั้งแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของซิงค์ออกไซด์นาโนรอดโดยการเจือโลหะสำหรับใช้ในแก๊สเซนต์เซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การผลิตนาโนรอดสำหรับเซนเซอร์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 6 0 1 0
  2020 การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 1 0 0 0
  2019 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมสูตรน้ำยางคอมพาวด์และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นต้นแบบผลิตหมอนหรือที่นอนยางพาราแบบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นชนิดนิ่มสำหรับสังคมผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2017 ศึกษาต้นกำเนิดของเสียงและการป้องกันเสียงเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเถ้าชานอ้อยและชานอ้อยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การคิดค้นวัสดุแมกนีโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 2 0 0 0
  2016 โครงการการพัฒนาผิวสุดท้ายของไทเทเนียมด้วยกระบวนการอะโนไดซ์เพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายของคอนกรีต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาและการประยุกต์วัสดุเหลือใช้จากอ้อยเพื่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
  2011 การผลิตนาโนรอดสำหรับเซนเซอร์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคสปัตเตอร์ริงสำหรับเคลือบฟิล์มออกไซด์ด้วยวิธีโค-สปัตเตอร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0