Search Result of "Sputtering"

About 138 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคสปัตเตอร์ริงสำหรับเคลือบฟิล์มออกไซด์ด้วยวิธีโค-สปัตเตอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคุณ วัฒนา สมานจิตร

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความหนาฟิล์มต่อสมบัติต้านการกัดกร่อนของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมติ ห่อประทุม

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ScRF คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิชัย สิริแสงสว่าง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Growth of Anatase TiO2 Thin Film for Photokilling of Bacteria by DC Reactive Magnetron Sputtering Technique

ผู้แต่ง:ImgDr.Wichian Siriprom, Lecturer, ImgNirun Witit-anun, ImgMs.Suree Thongwanitniyom, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567