การเตรียมฟิล์มแคดเมียมเทลูไลด์โดยวิธีไมโครเวฟสปัตเตอริงภายใต้สนามไฟฟ้าความถี่ตำ