การพัฒนาเทคนิคสปัตเตอร์ริงสำหรับเคลือบฟิล์มออกไซด์ด้วยวิธีโค-สปัตเตอร์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic and Morphological Properties ofCoCu Nanowires", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1-4, ตุลาคม 2014 - พฤศจิกายน 2013, หน้า 3868-3871