Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์ (PhD), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Bilayer GrapheneDegrees of freedom (mechanics)Dirac equationDirac fermionsElectric fieldsEnergy gapgrapheneSpin orbit interactionsSpin-valleytronicsSuperconductivitySuperconductorThird Generation หรือ 3 GTopological insulatortopological insulatorsTopological materialsTopological phase transitiontopological phasesTopologyTransition metal dichalcogenidestransportTransport of carriersTransport propertiesTungstenTungsten disulfideTunneling conductanceTwisted bilayer graphenetwo-dimensional materialsUltraviolet detectorunconventional superconductorการสังเคราะห์แสงเชิงควอนตัมการสั่นพ้องการออกแบบในระดับอะตอมแกนฟีนแกรฟีนแกรฟีน และวัสดุสองมิติอื่นๆไกลโฟเซตควอนตัมควอนตัมการเกษตรควอนตัมทางการเกษตรควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมสำหรับการเกษตรความเครียดเชิงกลความเครียดทางสิ่งแวดล้อมความต้านทานเฟอร์โรไฟฟ้าเครื่องมือวัดเครื่องวัดดัชนีหักเหเจอร์มานีนซิลิซีนเซนเซอร์เซนเซอร์พืชสวมใส่ได้เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีเซนเซอร์แรงดันเซมิคอนดักเตอร์ควอนตัมดอทตัวตรวจจับแสงตัวนำยวดยิ่งตัวนำยวดยิ่งแกรฟีนตัวสั่นพ้องอิเล็กทรอนิกส์ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าทฤษฎีควอนตัม และสัมพัทธภาพทฤษฎีสัมพัทธภาพทอพอโลยีเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3โทโพโลจิคอลอินซูเลเตอร์นาโนกราฟีนออกไซด์นาโนคาร์บอนนาโนซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตรนาโนอิเล็กทรอนิกส์น้ำตาลซูโครสน้ำอ้อยโบรอนไนไตรด์ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยผลผลิตทางการเกษตรพาราควอตฟรุกโตสฟิสิกส์แม่เหล็กแม่เหล็ก ตัวนำยวดยิ่ง สภาพทอพอโลยีไมโคร/นาโนคอมโพสิตของตัวดูดซับยิ่งยวดแรงดันลิ้นอิเล็กทรอนิกส์วัสดุควอนตัมวัสดุชั้นเดียววัสดุสองมิติสเตนีนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสปินทรอนิกส์สปินทอร์คสปินเทียมสปินวอลเลย์ทรอนิกส์สัมพัทธภาพแสงองศาบริกซ์อนุภาคควอนตัมอนุภาคคาร์บอนอิเล็กตรอน ฟิสิกส์ไอระเหยระเบิดไอโอทีเซนเซอร์

  Interest

  แกรฟีน และวัสดุสองมิติอื่นๆ, แม่เหล็ก ตัวนำยวดยิ่ง สภาพทอพอโลยี, การขนส่งควอนตัม, ทฤษฎีควอนตัม และสัมพัทธภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Perfect spin-valley filter controlled by electric field in ferromagnetic siliceneSoodchomshom B.2014Journal of Applied Physics
  115(2)
  90
  2Magnetic gap effect on the tunneling conductance in a topological insulator ferromagnet/superconductor junctionSoodchomshom B., Soodchomshom B.2010Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  374(34),pp. 3561-3566
  24
  3Control of spin-valley current in strain-engineered graphene magnetic junctionSoodchomshom B., Chantngarm P.2011Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  24(6),pp. 1885-1892
  22
  4Magneto transport on the surface of a topological insulator spin valveSoodchomshom B., Soodchomshom B.2010Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  374(28),pp. 2894-2899
  21
  5Quantum modulation effect in a graphene-based magnetic tunnel junctionSoodchomshom B., Soodchomshom B., Tang I.M., Tang I.M., Hoonsawat R.2008Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  372(30),pp. 5054-5058
  21
  6Spin currents in graphene under tensionSoodchomshom B.2011Physica B: Condensed Matter
  406(3),pp. 614-619
  20
  7Tunneling conductance on surface of topological insulator ferromagnet/insulator/(s- or d-wave) superconductor junction: Effect of magnetically-induced relativistic massSuwanvarangkoon A., Suwanvarangkoon A., Tang I., Tang I., Hoonsawat R., Hoonsawat R., Soodchomshom B.2011Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  43(10),pp. 1867-1873
  19
  8Dirac tunneling magnetoresistance in a double ferromagnetic graphene barrier structureSoodchomshom B., Tang I., Hoonsawat R.2009Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  41(7),pp. 1310-1314
  19
  9Switching effect in a gapped graphene d-wave superconductor structureSoodchomshom B.2010Physica B: Condensed Matter
  405(5),pp. 1383-1387
  17
  10Spin-valley and layer polarizations induced by topological phase transitions in bilayer siliceneJatiyanon K., Soodchomshom B.2018Superlattices and Microstructures
  120,pp. 540-552
  17
  11Dirac quasiparticle tunneling in a NG/ferromagnetic barrier/SG graphene junctionSoodchomshom B., Tang I., Hoonsawat R.2009Physica C: Superconductivity and its Applications
  469(13),pp. 689-693
  16
  12Tunneling conductance in a gapped graphene-based superconducting structure: Case of massive Dirac electronsSoodchomshom B., Soodchomshom B., Soodchomshom B., Tang I.M., Tang I.M., Hoonsawat R., Hoonsawat R.2009Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  373(38),pp. 3477-3482
  15
  13Massive Dirac fermion transport in a gapped graphene-based magnetic tunnel junctionSoodchomshom B., Tang I., Hoonsawat R.2009Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  41(8),pp. 1475-1478
  14
  14Polarized-photon frequency filter in double-ferromagnetic barrier silicene junctionChantngarm P., Yamada K., Soodchomshom B.2017Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  429,pp. 16-22
  14
  15Strain filter with gate control in a gapped graphene junctionChethanom T., Jongchotinon R., Soodchomshom B.2015Superlattices and Microstructures
  85,pp. 716-721
  10
  16Lattice-pseudospin and spin-valley polarizations in dual ferromagnetic-gated silicene junctionChantngarm P., Yamada K., Soodchomshom B.2016Superlattices and Microstructures
  94,pp. 13-24
  10
  17Pressure control of charge and spin currents in graphene/MoS2 heterostructuresChantngarm P., Soodchomshom B.2019Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  473,pp. 291-295
  9
  18Strain-induced switching of magnetoresistance and perfect spin-valley filtering in grapheneSoodchomshom B.2011Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  44(3),pp. 579-589
  9
  19Perfect switching of the spin polarization in a ferromagnetic gapless graphene/superconducting gapped graphene junctionSoodchomshom B., Soodchomshom B., Tang I.M., Tang I.M., Hoonsawat R., Hoonsawat R.2010Physica C: Superconductivity and its Applications
  470(1),pp. 31-36
  8
  20Josephson effects in MgB2 /Thin Insulator/ MgB2 tunnel junctionSoodchomshom B., Tang I., Hoonsawat R.2009Solid State Communications
  149(25-26),pp. 1012-1016
  8
  21Josephson current in a graphene SG/ferromagnetic barrier/SG junctionSoodchomshom B., Tang I., Hoonsawat R.2008Physica C: Superconductivity and its Applications
  468(24),pp. 2361-2365
  8
  22Strain control of real- and lattice-spin currents in a silicene junctionPhonapha S., Suwanvarangkoon A., Soodchomshom B.2017Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics
  381(33),pp. 2754-2760
  8
  23Switching effects and spin-valley Andreev resonant peak shifting in silicene superconductorSoodchomshom B., Niyomsoot K., Pattrawutthiwong E.2018Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  97,pp. 375-383
  8
  24Large magnetoresistance dips and perfect spin-valley filter induced by topological phase transitions in silicenePrarokijjak W., Soodchomshom B.2018Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  452,pp. 407-414
  7
  25Perfect spin filtering controlled by an electric field in a bilayer graphene junction: Effect of layer-dependent exchange energyJatiyanon K., Tang I., Soodchomshom B.2016Chinese Physics B
  25(7)
  7
  26Josephson current in a gapped graphene superconductor/barrier/ superconductor junction: Case of massive electronsSuwannasit T., Suwannasit T., Tang I., Tang I., Hoonsawat R., Hoonsawat R., Soodchomshom B.2011Journal of Low Temperature Physics
  165(1-2),pp. 15-26
  7
  27Similarities between normal- and super-currents in topological insulator magnetic tunnel junctionsSoodchomshom B., Chantngarm P.2010Physica C: Superconductivity and its Applications
  470(21),pp. 1949-1954
  6
  28Effect of virtual Andreev reflection on tunneling in normal/superconductor graphene junctionSoodchomshom B.2012Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  25(2),pp. 405-411
  6
  29Directional quantum transport in graphyne p-n junctionSoodchomshom B., Soodchomshom B., Tang I., Tang I., Hoonsawat R., Hoonsawat R.2013Journal of Applied Physics
  113(7)
  6
  30Valley-dependent tunneling in a monolayer gapped graphene without strainSoodchomshom B., Soodchomshom B.2012Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  44(7-8),pp. 1617-1622
  5
  31Tunneling conductance in strained graphene-based superconductor: Effect of asymmetric Weyl-Dirac fermionsSoodchomshom B.2011Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  24(5),pp. 1715-1724
  5
  32Josephson currents in c-axis and ab-plane orientated MgB2/normal-metal/MgB2 tunnel junctionSoodchomshom B., Hoonsawat R., Tang I., Tang I.2007Physica C: Superconductivity and its Applications
  455(1-2),pp. 33-38
  4
  33Nearly pure spin-valley sideband tunneling in silicene: Effect of interplay of time periodic potential barrier and spin-valley-dependent Dirac massJongchotinon R., Soodchomshom B.2020Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  118
  4
  34Enhanced Faraday rotation and control of pure spin-valley optical conductivity by topological phase in siliceneNualpijit P., Soodchomshom B.2021Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  4
  35Pure spin-valley currents induced by spin-valley-momentum locked states and perfect optical-switch in WSe2-encapsulated bilayer grapheneNualpijit P., Soodchomshom B.2022Micro and Nanostructures
  171
  4
  36Gate control of lattice-pseudospin currents in graphene on SW2: Effect of sublattice symmetry breaking and spin-orbit interactionJatiyanon K., Soodchomshom B.2016Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  80,pp. 120-124
  4
  37Conductance modulation in a normal metal/ferromagnet/normal metal junctionSoodchomshom B.2010Physica B: Condensed Matter
  405(1),pp. 15-19
  3
  38Anisotropic supercurrent in strained graphene josephson junctionSoodchomshom B., Soodchomshom B., Tang I., Tang I., Hoonsawat R., Hoonsawat R.2012Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  25(6),pp. 1787-1794
  3
  39Magnetic-like field inducing negative Dirac mass in graphene on hexagonal boron nitrideSoodchomshom B., Soodchomshom B., Tang I., Tang I., Hoonsawat R.2013Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  52,pp. 70-76
  3
  40Pseudo spin torque induced by strain field of dirac fermions in grapheneSoodchomshom B.2013Chinese Physics Letters
  30(12)
  3
  41Josephson effect in graphene: Comparison of real and pseudo vector potential barriersSuwannasit T., Hoonsawat R., Tang I., Tang I., Soodchomshom B.2014Chinese Physics Letters
  31(3)
  3
  42Theory of large tunneling magnetoresistance in a gapped graphene-based ferromagnetic superconductor F/(FS) junctionSoodchomshom B., Soodchomshom B., Tang I., Tang I., Hoonsawat R., Hoonsawat R.2010Physica C: Superconductivity and its Applications
  470(7-8),pp. 415-420
  2
  43Quantum transport of injected electrons in an asymmetric FM/I1/SC/I2/FM junction: Directional dependenceSoodchomshom B., Tang I., Tang I., Hoonsawat R.2008Physica C: Superconductivity and its Applications
  468(14),pp. 1006-1012
  2
  44Giant tunneling electroresistance in ferroelectric-gated silicene junctionSuwanvarangkoon A., Soodchomshom B.2015Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  374,pp. 479-483
  2
  45Pseudo Klein tunneling induced by zero Chern numbers in multiple-topological barriers silicene junctionPrarokijjak W., Soodchomshom B.2019Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
  114
  2
  46Electron with arbitrary pseudo-spins in multilayer graphenePrarokijjak W., Soodchomshom B.2015Chinese Physics B
  24(4)
  2
  47Perfect control of spin, valley and spin-valley-coupled currents in bilayer graphene on WSe2 magnetic junction: Effect of spin-valley dependent Fermi level and energy gapJatiyanon K., Soodchomshom B.2023Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  576
  1
  48Control of resonant frequency by currents in graphene: Effect of Dirac field on deflectionSoodchomshom B.2014Journal of Applied Physics
  116(11)
  1
  49The critical Josephson currents in MgB2/normal metal/MgB2 tunnel junctions: Bogoliubov-de Gennes approachSoodchomshom B., Tang I., Tang I., Hoonsawat R.2008Physica C: Superconductivity and its Applications
  468(1),pp. 47-53
  0
  50Dirac supercurrent in an asymmetric graphene-based SG1/FB/SG2 junctionSoodchomshom B., Tang I., Hoonsawat R.2009Physica C: Superconductivity and its Applications
  469(4),pp. 157-161
  0
  51Josephson current in a double ferromagnetic layer SG/F1/F2/SG graphene sandwichSoodchomshom B., Tang I., Hoonsawat R.2010Physica C: Superconductivity and its Applications
  470(2),pp. 123-128
  0
  52Anisotropic optical conductivity induced by magnetic atoms embedded in honeycomb latticesNualpijit P., Soodchomshom B.2023Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  586
  0
  53Control of valley optical conductivity and topological phases in buckled hexagonal lattice by orientation of in-plane magnetic fieldNualpijit P., Soodchomshom B.2024Micro and Nanostructures
  186
  0
  54Controllable pure spin currents in bilayer graphene grown on monolayer Cr2X2Te6 hybrid structures: Layer-dependent magnetismJatiyanon K., Prarokijjak W., Soodchomshom B.2024Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  603
  0
  55Virtual Andreev Reflection in Topological Insulator-Based Ferromagnet/Insulator/SuperconductorSuwanvarangkoon A., Suwanvarangkoon A., Soodchomshom B., Tang I., Tang I., Hoonsawat R., Hoonsawat R.2014Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
  28(1),pp. 41-51
  0