โครงการวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 0 0 0 0
2022 โครงการการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวัสดุชีวภาพบำบัด (THAiBioGels) ร่วมกับเครื่องมือแพทย์สำหรับการเหนี่ยวนำการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกทดแทนจากระดับห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต (กระต่าย) สู่การต่อยอดทางคลินิก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการศึกษากราฟีนออนไซต์ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และกราฟีนออกไซด์ควอนตัมดอทสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวเร็งปฏิกิริยาเชิงแสงและแก๊สเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิด และป้องกันกระสุน Level 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและใต้เข็มขัด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 เทคโนโลยีและวัสดุควอนตัมเพื่อการเกษตรแม่นยำ : มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการคำนวณทางทฤษฎี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุหุ้มเรือนกระจกแปลงแสงจากอนุภาคควอนตัม (คาร์บอน-เซมิคอนดักเตอร์) สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การตรวจสอบเส้นทางของการถ่ายเทพลังงานเชิงควอนตัมของการเก็บเกี่ยวแสงของพืชในกระบวนการสังเคราะห์แสง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุลูกผสมควอนตัมสองมิติและหนึ่งมิติเพื่องานทางด้านการสังเคราะห์แสงของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเซนเซอร์แบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้วัสดุนาโนควอนตัมเพื่อการตรวจวัดการ สังเคราะห์แสงของพืชแบบเรียลไทม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงควอนตัมและชีวอนุภาคจุดคาร์บอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของข้าวหอมมะลิไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดโฟตอนเดี่ยวที่ผลิตจากจุดควอนตัมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิของไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิด้วยวัสดุควอนตัม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดและฟลูออเรสเซนส์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวและปริมาณไนไทรต์คงเหลือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021202020192017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0