Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Angle MeasurementArray sensorsAutocollimatorBasic Physics LaboratoryClassification (of information)Compliant robot footCorrelation FunctionCylinders (shapes)Cylindrical terrainsdustEdge detectionExperimental conditionsFeed back informationFeedbackFlat FieldFlexible tactile-array sensorImage ProcessingImpurityIndependent variablesInterferometerInverse problemsInverse transformationsIsing ModelMetrologyMonochromator DesignMotion TrackerOperational rangeOryza sativa L.PercolationPhotonic MeasurementPhysics LaboratoryPID controllerPigmented RicePlasmaplasma diagnosticsPressure feedbackRandom walkRaspberry Pireflected gratingriceRice GrainsRiceberryRigid BondsRobotsRotation SensorScale Readingsoldering defect inspectionsound-velocitySpectral Analysis SoftwareSpectrometerSpin GlassSpreadsheet ApplicationStandardisationStandardizationSuperheatingSurface reconstructionTerrain classificationtokamakultrasonicUncertainty AnalysisViscosity MeasurementWebcamwood holeการกำหนดมาตรฐานการเคลื่อนที่ของ PIGการจำลองการจำลองรูปแบบทางคณิตศาสตร์การเจาะทำลายการทรงตัวการเทียบมาตรฐานสีการประมวลผลภาพการปลดปล่อยการแพร่กระจายการปลดปล่อยยาการล้มการวิเคราะห์ขอบเคลื่อนที่ข้าวข้าวสีคลื่นเหนือเสียงความเร็วคลื่นเสียงซีซีดีสเปกโตรมิเตอร์ตรวจวัดสัญญาณตำหนิไม้แนวการแพร่ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะผู้สูงอายุแผ่นเกราะใสพัฒนาต้นแบบเครื่องมือพีชคณิตเชิงเส้นโพรงไม้ภาพสีมอดป่าเจาะต้นสักมาตรฐานสีไม้สักระบบการจัดการสีระบบตรวจวัดไม้แบบไม่ทำลายรูในเนื้อไม้วิทยาศาสตร์ของสีเชิงคำนวณสเปกตรัมแอปพลิเคชั่น

  Interest

  Computatioual Physics, Metrollogy, Condensed Matter Physics

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Mathematical model for controlled diffusional release of dispersed solute drugs from monolithic implantsCollins R., Jinuntuya N., Petpirom P., Wasuwanich S.1998Annals of the New York Academy of Sciences
   858,pp. 116-126
   9
   2Elementary excitations and the phase transition in the bimodal Ising spin glass modelJinuntuya N., Poulter J.2012Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment
   2012(1)
   7
   3Development of Laser Driver for Gauge Block InterferometerChomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2016Procedia Computer Science
   86,pp. 196-199
   3
   4Uncertainty analysis of linear least square fitting apply to non-linear modelArunthong T., Thuenhan S., Wongsripan P., Chomkokard S., Wongkokua W., Jinuntuya N.2018Journal of Physics: Conference Series
   1144(1)
   2
   5Colour measurements of pigmented rice grain using flatbed scanning and image analysisKaisaat K., Keawdonree N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Pattanasiri B.2017Journal of Physics: Conference Series
   901(1)
   2
   6Cylindrical Terrain Classification Using a Compliant Robot Foot with a Flexible Tactile-Array Sensor for Legged RobotsBorijindakul P., Borijindakul P., Borijindakul P., Jinuntuya N., Drimus A., Manoonpong P., Manoonpong P.2018Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
   10994 LNAI,pp. 136-146
   2
   7Haptic Feedback with a Reservoir Computing-Based Recurrent Neural Network for Multiple Terrain Classification of a Walking RobotBorijindakul P., Jinuntuya N., Manoonpong P., Manoonpong P.2019Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
   11743 LNAI,pp. 233-244
   0
   8Mathematical model of DBH uncertainty from the shape of the wood cross-sectionWongsripan P., Arunthong T., Chomkokard S., Jinuntuya N.2021Journal of Physics: Conference Series
   1719(1)
   0
   9Specific heat jump at Tc of high Tc superconductors: Effect of van hove singularityKrunavakarn B., Kaskamalas S., Jinuntuya N., Yoksan S.2000Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
   13(1),pp. 41-46
   0
   10Diffusional release of a dispersed solute from a polymeric matrix: Approximation of the exact solutions using finite region continuityWasuwanich S., Jinuntuya N., Petpirom P., Collins R.2003Proceedings of Dynamic Systems and Applications
   ,pp. 167-174
   0
   11Laser excitation spectroscopy of beryllium heat treatment in synthetic rubyKeawdonree N., Monarumit N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
   1719(1)
   0
   12Application of multi-wavelength light source to micro welding inspectionKetthong K., Markchum J., Namjan T., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2021Journal of Physics: Conference Series
   1719(1)
   0
   13Development of measurement system for gauge block interferometerChomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2017Journal of Physics: Conference Series
   901(1)
   0