ผลงานภาควิชาฟิสิกส์ ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาฟิสิกส์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 exC.Summueang, exW.Pon-On, exL.Supadee, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Electromagnetic description of the interaction between talcum and the rough surface of a composite material", Journal of Electrostatics, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 103639-103646

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=07]