วิทยาเขตบางเขน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
236 709 83.353 439.355
945 522.708
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
5 75 73 68 136 ---
357 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
3 240.00 15 5.800

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
1,190 320 594 464 0 11 0 1 0 1 327 1 3
2,908 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์499512.74949.871
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน7132161.488264.911
ภาควิชาปรสิตวิทยา452512.28012.279
ภาควิชาพยาธิวิทยา4913712.713133.977
ภาควิชาเภสัชวิทยา7428221.094166.222
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง5016616.915104.348
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า7122715.438116.743
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์123314.610164.116
ภาควิชาศัลยศาสตร์000.0000.000
ภาควิชาสรีรวิทยา6110318.11049.610
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์192275.460193.700
ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (ยกเลิก)000.0000.000
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ยกเลิก)000.0000.000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน030.0000.160
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน250.3603.659
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ000.0000.000
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์000.0000.000
สำนักงานเลขานุการ1260.1286.414
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
สำนักงานเลขานุการ020031---
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์17887---
ภาควิชาปรสิตวิทยา02526---
ภาควิชาพยาธิวิทยา26387---
ภาควิชาเภสัชวิทยา111214---
ภาควิชาศัลยศาสตร์00000---
ภาควิชาสรีรวิทยา04876---
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ยกเลิก)00000---
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน1111164---
ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (ยกเลิก)00001---
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์03849---
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน000136---
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง01512126---
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์066127---
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า081075---
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน00006---
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ00000---
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์00001---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน3240.00155,800,000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยา10.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยา10.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยา10.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง10.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า10.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์10.0000.00
ภาควิชาศัลยศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยา10.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์10.0000.00
ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (ยกเลิก)10.0000.00
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ยกเลิก)10.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน10.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน10.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ10.0000.00
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์10.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาเภสัชวิทยา2764376760000007500
ภาควิชาสรีรวิทยา954360603300002500
สำนักงานเลขานุการ43274545440000500
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์139501061060011003800
ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (ยกเลิก)0000000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยา1983987870000002800
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน4755000000300
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง3091541601608800005300
ภาควิชาพยาธิวิทยา322831191190000007300
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์196691111113300002500
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์146711011011100002100
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ยกเลิก)0000000000000
ภาควิชาศัลยศาสตร์0000000000000
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์1000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน35972164164101000009600
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน31121818110000100
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า2891381331331100117800

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันทางสัตว์แพทย์-รศ.วินสุรเชษฐพงษ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)185.00ศ.พรทิพภาเล็กเจริญสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันห้องปฏิบัติการโรคติดต่อจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และระบาดวิทยาทางสัยว์แพทย์ (CISF-VET-13)55.00รศ.ปฐมาพรเอมะวิศิษฎ์

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)-30C freezer220,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)-30C freezer200,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Antigen dispenser1,700,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Circulating bath175,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)CO2 incubator เครื่องที่ 1250,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)CO2 incubator เคื่องที่ 2250,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)ELISA washer250,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Liquid nitrogen tank124,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Protein purification platform370,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Refridgerated centrifuge126,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Refridgerated shaking incubator950,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Sonicator210,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Spectrophotometer480,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Themocyclre (Eppendrof)275,000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)Thermocycler (Biometra)220,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
Email: fvetpaa@ku.ac.th
โทร. 0-2561-1591
ห้องปฏิบัติการโรคติดต่อจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และระบาดวิทยาทางสัยว์แพทย์ (CISF-VET-13) (LID)
Member: 16 (Int: 10 Nisit: 6 Ext: 0)
ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
Email: fvetptn@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8436
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ) (VBTRU)
Member: 18 (Int: 7 Nisit: 11 Ext: 0)
ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
Email: fvetwsp@ku.ac.th
โทร. (02)5890058-9 # 6314
ภูมิคุ้มกันทางสัตว์แพทย์ (VI)
Member: 4 (Int: 1 Nisit: 3 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์กมล เสรีกุล000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์กฤษณา แสงประไพทิพย์060.001,686,25000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์กิติ ศรีสุภาพ000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คมกฤษ พิเศษไพศาล000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ณรงค์ จึงสมานญาติ010.0050,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ดลดา ศรีใส010.0020,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ดำรง ลีนานุรักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ธนัตพร พรหมพา030.00627,17300.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ธีระศักดิ์ พราพงษ์271,500,000.004,193,84700.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์นที นิลนพคุณ000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์นิยดา ล้านทรัพย์สกุล31360,000.0015,70000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์นิรมล อุปรมัย000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์บุญธรรม จงเจริญ000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ประดับ มากมี000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา)414900,000.002,686,10000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผกาวดี พงษ์เกษ070.00859,25000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์พจนา วรรธนะนิตย์010.00200,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มณีนุช เขียวอินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มนตรี ภัทรพนาวัน20260,000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ20900,000.00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์วรรณดา สุจริต31500,000.001,000,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค0140.009,849,50000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล10121,260,000.0018,360,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ศิริรักษ์ จันทครุ9102,915,000.004,006,33400.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์สุขุมาล พฤกษ์อุดม020.009,300,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์42894,000.0013,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เสรี กุญแจนาค23700,000.001,770,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อภันตรี ด้วงเงิน030.0084,66100.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อภินันท์ สุประเสริฐ551,550,000.002,533,00000.0000.00
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อุไร พงศ์ชัยฤกษ์881,640,000.001,796,25000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันกัญญารัตน์ ถึงอินทร์24160,000.006,327,43100.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจันทิมา พฤกษากร47740,000.003,244,13900.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจำเนียร สัตยาพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันชมพูเนกข์ ยุรญาติ15150,000.001,985,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันชัยเทพ พูลเขตต์10601,000,000.0047,603,07800.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์6191,940,000.007,900,913155.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันปรมา หันหาบุญ000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันประพันธ์ เกษสังข์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันเปรม พรหมคุปต์000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันพรทิพภา เล็กเจริญสุข82642,966,666.0059,488,0721185.00152,775.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันพัชรา เผือกเทศ010.00292,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันพิษณุ ตุลยกุล6161,700,000.0013,918,38000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันภักดี วัฒนไตรภพ000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันมลิวัลย์ ชุนถนอม010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันรุ่งเจริญ กาญจโนมัย010.00554,94000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวนิดา พัสดุรักษ์030.001,354,50000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวรวิทย์ วัชชวัลคุ0360.0046,350,78000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวราพร พิมพ์ประไพ0280.0021,654,78600.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวิชัย ศุภสินธุ์010.00780,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวิน สุรเชษฐพงษ์8352,506,800.0024,138,24710.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศรีสมัย วิริยารัมภะ0740.0040,736,98000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล10121,260,000.0018,360,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศิริวรรณ พราพงษ์226612,470,000.0025,929,07000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศุภร ทองยวน0200.0036,258,45800.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุกัญญา ทองรัตน์สกุล8341,800,000.0014,434,16200.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุนันท์ พินิตเกียรติสกุล040.001,400,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุมาลี บุญมา10200,000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุวิชัย โรจนเสถียร000.00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล020.00854,50000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันองอาจ เลาหวินิจ10102,860,000.002,130,00000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย080.002,214,50000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันอรวรางค์ นฤนาท020.00354,50000.0000.00
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันอาสูตร สงวนเกียรติ0220.0022,620,47600.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาเกษริน ขำยิ่งเกิด231,100,000.00600,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาคัมภีร์ พัตนะธนัง020.00375,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาจำนงจิต ผาสุข1342,975,000.005,425,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาชัญญา เก่งระดมกิจ20460,000.00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาณัฐสุดา กลิ่นแก้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาเทวินทร์ อินปั๋นแก้ว1114,050,000.00250,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยานงนุช ภิญโญภานุวัฒน์030.001,113,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยานิภา ธรรมสนธิเจริญ30675,000.00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาบุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์832,120,000.00565,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาภิรมย์ ศรีวรนาถ000.00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย050.001,513,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาวีระพล จันทร์สวรรค์010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาศุภนันท์ บุญชอบ010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาสินสมุทร แซ่โง้ว62900,000.00438,40000.0000.00
ภาควิชาปรสิตวิทยาอาคม สังข์วรานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยากรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ411780,000.0017,204,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ651,650,000.00720,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาโฆษิต ศรีเพ็ญ000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาจรรยา พุกกะเวส000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาเจริญ ทองมา000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาเฉลียว ศาลากิจ1353,720,000.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาไชยยันต์ เกษรดอกบัว5101,600,000.005,170,84700.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาดำรง พฤกษราช000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาถวิล เจริญศิริสุทธิกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาทวีศักดิ์ ส่งเสริม4363,000,000.0045,420,20200.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาธีระพล ศิรินฤมิตร67320,000.007,480,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยานิรชรา โรจนแพทย์030.00694,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยานิสิต ม่วงศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาปรีดา เลิศวัชระสารกุล9201,342,500.0010,266,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาพรทิพภา นวกิจกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาภูดิท มณีสาย030.00280,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยารุ่งเรือง ยอดชีวัน030.002,815,75600.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาวชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์010.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาวนิดา เลาหสุรโยธิน000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาวรวิทย์ วัชชวัลคุ0360.0046,350,78000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาวัลยา ผ่องแผ้ว010.002,065,75600.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาสุมาลี ทัศนวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาสุวิมล พันธุ์ดี010.00150,00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาเสรี ดอนแก้วบัว000.00000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก020.00158,15000.0000.00
ภาควิชาพยาธิวิทยาอรรถพล กำลังดี211300,000.0017,377,26000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยากมลชัย ตรงวานิชนาม77940,000.00465,00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยากาญจนา อิ่มศิลป์443500,000.0031,696,90000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาไกรสิริ ขีดขั้น000.00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาชาติชาย หนุนภักดี000.00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาณัฐสิทธิ์ ตันสกุล15163,400,000.0015,372,28000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยานภสร เผ่าชูศักดิ์0250.0014,313,84000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยานฤมล กลางแก้ว0210.007,751,49000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาประสบ บูรณมานัส000.00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาปารียา อุดมกุศลศรี12103,300,000.005,160,00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาพรรณวิมล ตันหัน6311,332,500.0021,776,90000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาพีระพล อยู่สวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยามาลินี ลิ้มโภคา020.002,864,64000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยายรรยง อินทรรักษา010.0065,00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาศรัญญา พัวพลเทพ4471,860,000.0024,455,21000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาสมพร ศรีรอด000.00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาอโนชา เผ่าชูศักดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาอักษร แสงเทียนชัย58727,500.002,411,90000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาอำนาจ พัวพลเทพ17477,733,630.0024,608,15000.0000.00
ภาควิชาเภสัชวิทยาอุสุมา เจิมนาค4241,300,000.0015,281,10000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง)060.001,180,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงกัญจน์ แก้วมงคล461,080,000.007,160,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงกาวิล นันท์กลาง090.002,336,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเกษกนก ศิรินฤมิตร1062,460,000.00850,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคงศักดิ์ เที่ยงธรรม0110.005,203,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด)6161,400,000.003,032,75000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจันทนา นันทวาทการ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจันทร์จิรา ภวภูตานนท์11137,580,000.004,049,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจิตรกร วิริยารัมภะ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเจดีย์ เต็มวิจิตร010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเฉลิมพล เล็กเจริญสุข0330.0058,240,74000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงชยกฤต สินธุสิงห์050.00612,60000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงชัยกร ฐิติญาณพร010.0020,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงชื่นสุมน ลิ้มมานนท์31675,000.0027,17300.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงทักษอร ดวงอุไร000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงทัศนีย์ เจริญทรง23160,000.001,220,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงธงชัย อัศวศักดิ์สกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงนริศ เต็งชัยศรี651,620,000.001,600,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงนิรุตติ์ สุวรรณา020.00500,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงประจิตต์ บุณยมณี000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเปรม ชุนถนอม000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพันพิชา สัตถาสาธุชนะ040.001,400,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพายุ ศรีศุภร010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพิบูล ไชยอนันต์010.00749,50000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพิมล วีรสิทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงมนชนก วิจารสรณ์28800,000.005,730,47000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงวราภรณ์ อ่วมอ่าม41840,000.00150,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงวัชระ ภูเกิด000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงศราวุธ อย่างธารา010.003,000,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ010.00200,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสถิตภัค อัศวราชันย์20300,000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสมพงษ์ วัฒกนารา000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสิริกุล สุนทรารักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสิริรัตน์ นิยม050.001,221,50000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสุณี คุณากรสวัสดิ์0150.00909,10000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสุพจน์ เอนกวนิช000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสุวัฒน์ เกียรติเสวี000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเสลภูมิ ไพเราะ010.003,000,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอนันต์ ทองคงอ่วม000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอมรรัตน์ ศาสตรวาหา030.00280,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอาภา เทศประทีป000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอารีย์ ทยานานุภัทร์070.001,476,60000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอุมาภรณ์ ศิลปผดุง000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ090.001,130,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข841,067,500.001,650,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าจตุรงค์ วงศ์สนิท000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าเจริญศักดิ์ ศาลากิจ050.001,452,70000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธนู ภิญโญภูมิมินทร์020.002,850,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธเนศร ทิพยรักษ์010.0050,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธีระ รักความสุข13463,270,000.0033,782,67900.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธีระศักดิ์ (ยกเลิก) ตรัยมงคลกูล010.005,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล090.00534,75000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่านันทวัน ญาติบรรทุง25260,000.003,537,68100.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่านิกร ทองทิพย์952,400,000.004,913,69800.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่านิอร รัตนภพ050.001,248,50000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าพรชัย สัญฐิติเสรี050.008,955,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าพรรษกฤช สุขหงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าพิพัฒน์ อรุณวิภาส10191,940,000.0022,185,74800.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าเมธา จันดา24450,000.00750,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าวรกิจ เชิดชูธรรม411520,000.002,896,56000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าวันดี เที่ยงธรรม46600,000.00753,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าวิทย์ เลิศแสง0120.001,471,55000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสมชัย สัจจาพิทักษ์617700,000.001,538,80000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์030.00200,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสมิต ศรีสำราญ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสัญชัย ลักษณโกเศศ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสุนทรี เพ็ชรดี120150,000.0015,698,56000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ020.00280,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอดิศร ยะวงศา220400,000.006,005,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอดิศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอนวัช แสงมาลี010.00117,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์1093,680,000.003,012,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอารีย์ ไหลกุล060.001,725,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์กิจจา อุไรรงค์0100.003,414,20000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร0100.005,131,74000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์จันทนา กุญชร ณ อยุธยา000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ฐิติมา โรจน์กิตติคุณ000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์0110.00480,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์0160.0019,569,68000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ธานีรัตน์ สานติวัตร213,200,000.00332,50000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นรินทร์ อุประกรินทร์0280.005,230,30000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นรุตม์ ทะนานทอง0120.001,396,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นวลอนงค์ สินวัต35450,000.001,680,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นิรุตม์ ทะนานทอง000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ประภา ทรงจินดา33405,000.00255,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปริญทิพย์ วงศ์ไทย090.00607,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปริวรรต พูลเพิ่ม0230.0018,785,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ080.001,743,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์080.00972,85000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์พิชัย จิรวัฒนาพงศ์0250.0021,027,30000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ภัทรา มูลจิตร0300.005,289,58000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์มานะกร สุขมาก113150,000.004,818,20000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์รพีพรรณ มีสง่า010.00164,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น0110.002,380,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์วิศณุ บุญญาวิวัฒน์0240.0010,010,88000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สมเกียรติ พันธ์ธรรม000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สมุทร สิริเวชพันธุ์000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สิทธิณี กุลประเสริฐศรี020.001,071,80000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สุดธิษา เหล่าเปี่ยม0130.004,265,80000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สุธี รัตนภิรมย์0100.0014,809,00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สุรพล แก้วมงคล000.00000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์อรวรรณ์ บุตรดี0230.0017,129,50000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์อลงกต บุญสูงเนิน335405,000.0023,553,08000.0000.00
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์เอกชัย เย็นสุข000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาจักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ010.0030,00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาชนินทร์ ติรวัฒนวานิช8161,450,000.0017,903,16000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาชมนาด เลิศไกร020.00300,00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาชูศรี พรหมวาทร000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาชูศรี ศรีเพ็ญ20554,000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ030.001,504,30000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาธัชกร เลิศวรรณการ010.00200,00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยานรสุทธิ์ บางภูมิ000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยานฤดี เกษมสันต์26400,000.005,740,97000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยานวลทิพย์ กมลวารินทร์000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยานุช โชติช่วง3101,800,000.00955,00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาบุญยืน สาริกะภูติ000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาพรสุชา พละเสวีนันท์000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาพัชรพร กรมขันธ์030.00744,00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาวรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ040.001,198,72000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาวิราช นิมิตสันติวงศ์21300,000.0010,00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาศิริวรรณ พราพงษ์226612,470,000.0025,929,07000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาสมหมาย หอมสวาท030.00149,75000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาสันติ แก้วโมกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาสุนทรานี ทองใหญ่050.001,599,56000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาสุภาพร บุณยประสิทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาโสภา สอนดี000.00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาอรรถวิทย์ โกวิทวที571,150,000.005,300,55000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาอาภัสสรา ชูเทศะ741,064,000.00350,00000.0000.00
ภาควิชาสรีรวิทยาอุคเดช บุญประกอบ2145,156,800.00659,75000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร020.002,750,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์จุรีย์ ปานกำเหนิด020.00450,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ210400,000.004,042,24000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ชัยเทพ พูลเขตต์10601,000,000.0047,603,07800.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย (ซ้ำ ยกเลิก) ศักดิ์ภู่อร่าม000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม333,000,000.00933,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล1150.008,700,26800.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์บดินทร์ ติระพัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง010.00776,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ปัจฉิมา สิทธิสาร0200.0026,935,04800.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ภัทราวุธ แสงนวล000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์วราพร พิมพ์ประไพ0280.0021,654,78600.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศรีสมัย วิริยารัมภะ0740.0040,736,98000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์25460,000.008,999,64800.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศิริพร คงสร้อย25200,000.002,506,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศุภร ทองยวน0200.0036,258,45800.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุกัญญา ทองรัตน์สกุล8341,800,000.0014,434,16200.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์060.008,710,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุปภาดา คณานับ030.001,767,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุวรรณา ทิพยรักษ์010.0050,00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุวิชา เกษมสุวรรณ0260.0025,977,73900.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์อมรเทพ (ซ้ำ) อาชวกุลเทพ000.00000.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์อมรเทพ อาชวกุลเทพ090.009,448,70800.0000.00
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์อาสูตร สงวนเกียรติ0220.0022,620,47600.0000.00
ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (ยกเลิก)เชาวลิต นาคทอง000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจุฑามาส รัตนคุณูประการ030.00160,00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนทศพล รุจิพิมลกิจ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนเทพโสภา อัศวธีระเกียรติ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนภัทรพงศ์ จักรทอง000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนวันชาติ ยิบประดิษฐ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนวิชุดาพร โกสาทอง000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกนกพร ตัณฑ์ไพบูลย์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกนกวรรณ เกิดวุฒิ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกษมาภรณ์ หุตะจินดา000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนจารุวรรณ วงษาลี000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนชวพร ต่อศรี000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนณัฐณัฏฐ์ อินทรพิทักษ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนณัฐเนตร ศรีตระกูล010.00200,00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนทศพล องค์วิเศษไพบูลย์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนทิพยพร ตรีพุทธรัตน์20360,000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนทิพาวดี เสียดขุนทด000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนนทษิต ชุติญาณวัฒน์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนภาภรณ์ เสนารัตน์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนรินทิพย์ บัคแลนด์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนาถปรียา เพิ่มเจริญ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนำดี แซ่เฮง010.00100,00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนิธิดา บุญวิทยา000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนปิยธิดา อาจอ่ำ000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพจณิชา อนัคกุล020.003,158,90000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพลวัต จริยรังษีรัตนา000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพุฒิณี แสงมณี000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนลาวัลย์ หล้าสุพรม010.00200,00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนวิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนวีรดา วชิโรดม000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนศรัญญา สุจริตพงษ์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสมิทธ์ พงศ์เจริญวาณิชย์000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสุทธิพงศ์ เพ็ญไพรัตน์กุล000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสุธาสินี บุญยินดี000.00000.0000.00
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนโอสธี เดชกัลยา000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ชลธิชา ขุนพรม000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกฤษฎา บำรุงกิจ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเกษตร สุเตชะ010.00800,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการขจร กอบสันเทียะ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการจนัธ นิยมสุจริต000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชเนตตี จันทิก000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการณัฏฐิกา โกฎแสง010.00200,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการณัฐพล เมืองทอง010.001,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการดิเรก รุจิรัตนวรากร000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทินวรรธน์ ศรีสุข000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธัญมน แตงเอี่ยม000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธัญลักษณ์ ศิลุจจัย000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนักรบ พัฒนผล020.00369,30000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนัจพร แจ่มจันทร์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนุชนาจ เตวิยะ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์10127,500.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการประกรณ์ จาละ020.00930,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพรรณจิตต์ นิลกำแหง020.00440,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการพิมพ์ใจ เต็มวิจิตร000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมนต์ชัย เล็กเจริญวงศ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการรติกร บุตรชา010.00100,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวรกิจ ทีสุกะ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวรรณา ใจเย็น000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวัชรี จันทร์จำนงค์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการวิชัย ปู่น้อย000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสกุณา พัฒนกุลอนันต์050.00654,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสมชัย พงศ์จรรยากุล040.002,100,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิรันดร์ ถึกอ่ำ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิริลักษณ์ จาละ050.00370,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนันท์ คำเลิศ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุภารักษ์ คำพุฒ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอุบลวรรณ เอกทุ่งบัว000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการเอกชัย สร้อยน้ำ020.00450,00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์กมล เสรีกุล0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์กฤษณา แสงประไพทิพย์2088000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์กิติ ศรีสุภาพ0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คมกฤษ พิเศษไพศาล1000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ณรงค์ จึงสมานญาติ10566000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ดลดา ศรีใส2100000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ดำรง ลีนานุรักษ์0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ธนัตพร พรหมพา2155000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ธีระศักดิ์ พราพงษ์3666000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์นที นิลนพคุณ0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์นิยดา ล้านทรัพย์สกุล2100000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์นิรมล อุปรมัย0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์บุญธรรม จงเจริญ0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ประดับ มากมี0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา)4122000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผกาวดี พงษ์เกษ1041616000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์พจนา วรรธนะนิตย์1122000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ1122000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มณีนุช เขียวอินทร์2100000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มนตรี ภัทรพนาวัน0000000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ7433000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์วรรณดา สุจริต2011000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค18066000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล30288000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ศิริรักษ์ จันทครุ1191515000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์สุขุมาล พฤกษ์อุดม6200000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์4188000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เสรี กุญแจนาค15133000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อภันตรี ด้วงเงิน2333000000000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อภินันท์ สุประเสริฐ9444001100000
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์อุไร พงศ์ชัยฤกษ์1031212000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันกัญญารัตน์ ถึงอินทร์10000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจันทิมา พฤกษากร6055000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจำเนียร สัตยาพันธุ์0011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันชมพูเนกข์ ยุรญาติ10022000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันชัยเทพ พูลเขตต์50142222000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์15966110000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันปรมา หันหาบุญ2011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันประพันธ์ เกษสังข์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันเปรม พรหมคุปต์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันพรทิพภา เล็กเจริญสุข3901818000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันพัชรา เผือกเทศ2000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันพิษณุ ตุลยกุล24877330000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันภักดี วัฒนไตรภพ0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันมลิวัลย์ ชุนถนอม0022000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันรุ่งเจริญ กาญจโนมัย0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวนิดา พัสดุรักษ์2044000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวรวิทย์ วัชชวัลคุ106345858000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวราพร พิมพ์ประไพ22822000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวิชัย ศุภสินธุ์0000000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวิน สุรเชษฐพงษ์46077440000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศรีสมัย วิริยารัมภะ22141212220000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล30288000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศิริวรรณ พราพงษ์12101414220000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันศุภร ทองยวน26622000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุกัญญา ทองรัตน์สกุล32101818000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุนันท์ พินิตเกียรติสกุล2011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุมาลี บุญมา9022000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสุวิชัย โรจนเสถียร2077000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล15033000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันองอาจ เลาหวินิจ1451919000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย3011000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันอรวรางค์ นฤนาท0033000000000
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันอาสูตร สงวนเกียรติ1621414000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาเกษริน ขำยิ่งเกิด24411000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาคัมภีร์ พัตนะธนัง2011000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาจำนงจิต ผาสุข17177000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาชัญญา เก่งระดมกิจ1531010000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาณัฐสุดา กลิ่นแก้ว0000000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาเทวินทร์ อินปั๋นแก้ว6851616000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยานงนุช ภิญโญภานุวัฒน์1961818000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยานิภา ธรรมสนธิเจริญ1000000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาบุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์9766000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาภิรมย์ ศรีวรนาถ0000000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย3171919000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาวีระพล จันทร์สวรรค์2000000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาศุภนันท์ บุญชอบ0000000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาสินสมุทร แซ่โง้ว3133000000000
ภาควิชาปรสิตวิทยาอาคม สังข์วรานนท์7566000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยากรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ11444000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ16433000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาโฆษิต ศรีเพ็ญ1000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาจรรยา พุกกะเวส0000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาเจริญ ทองมา2133000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาเฉลียว ศาลากิจ3271212000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาไชยยันต์ เกษรดอกบัว281299000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาดำรง พฤกษราช0000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาถวิล เจริญศิริสุทธิกุล0000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาทวีศักดิ์ ส่งเสริม7061313000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาธีระพล ศิรินฤมิตร35131919000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยานิรชรา โรจนแพทย์3322000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยานิสิต ม่วงศรี0000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาปรีดา เลิศวัชระสารกุล3791616000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาพรทิพภา นวกิจกุล0000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาภูดิท มณีสาย8333000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยารุ่งเรือง ยอดชีวัน3111000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาวชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์9111000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาวนิดา เลาหสุรโยธิน0011000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาวรวิทย์ วัชชวัลคุ106345858000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาวัลยา ผ่องแผ้ว3011000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาสุมาลี ทัศนวัฒน์0000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาสุวิมล พันธุ์ดี2022000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาเสรี ดอนแก้วบัว0000000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก0100000000000
ภาควิชาพยาธิวิทยาอรรถพล กำลังดี9100000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยากมลชัย ตรงวานิชนาม2388000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยากาญจนา อิ่มศิลป์26644000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาไกรสิริ ขีดขั้น0000000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาชาติชาย หนุนภักดี0000000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาณัฐสิทธิ์ ตันสกุล17822000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยานภสร เผ่าชูศักดิ์931212000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยานฤมล กลางแก้ว21488000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาประสบ บูรณมานัส0000000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาปารียา อุดมกุศลศรี1381313000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาพรรณวิมล ตันหัน21044000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาพีระพล อยู่สวัสดิ์0000000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยามาลินี ลิ้มโภคา1022000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยายรรยง อินทรรักษา0000000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาศรัญญา พัวพลเทพ52577000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาสมพร ศรีรอด0000000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาอโนชา เผ่าชูศักดิ์0000000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาอักษร แสงเทียนชัย16144000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาอำนาจ พัวพลเทพ84477000000000
ภาควิชาเภสัชวิทยาอุสุมา เจิมนาค14155000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง)12499000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงกัญจน์ แก้วมงคล13255000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงกาวิล นันท์กลาง4644000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเกษกนก ศิรินฤมิตร25101616000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคงศักดิ์ เที่ยงธรรม6400000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด)18171616000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจันทนา นันทวาทการ0111000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจันทร์จิรา ภวภูตานนท์21855000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงจิตรกร วิริยารัมภะ1122000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเจดีย์ เต็มวิจิตร4322000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเฉลิมพล เล็กเจริญสุข28577000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงชยกฤต สินธุสิงห์4144000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงชัยกร ฐิติญาณพร8244000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงชื่นสุมน ลิ้มมานนท์3011000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์3011000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงทักษอร ดวงอุไร5300000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงทัศนีย์ เจริญทรง8255000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงธงชัย อัศวศักดิ์สกุล0011000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงนริศ เต็งชัยศรี47212525000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงนิรุตติ์ สุวรรณา10122000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงประจิตต์ บุณยมณี0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเปรม ชุนถนอม0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพันพิชา สัตถาสาธุชนะ18688000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพายุ ศรีศุภร0100220000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพิบูล ไชยอนันต์0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงพิมล วีรสิทธิ์0100000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงมนชนก วิจารสรณ์8277220000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงวราภรณ์ อ่วมอ่าม51000220000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงวัชระ ภูเกิด0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์5744000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงศราวุธ อย่างธารา5011000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ5000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสถิตภัค อัศวราชันย์3000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสมพงษ์ วัฒกนารา0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสิริกุล สุนทรารักษ์1200000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสิริรัตน์ นิยม8233000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสุณี คุณากรสวัสดิ์5121111220000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสุพจน์ เอนกวนิช0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงสุวัฒน์ เกียรติเสวี0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงเสลภูมิ ไพเราะ0100000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอนันต์ ทองคงอ่วม0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอมรรัตน์ ศาสตรวาหา81488000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอาภา เทศประทีป0122000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอารีย์ ทยานานุภัทร์18466000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงอุมาภรณ์ ศิลปผดุง0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ0144000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข9411000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าจตุรงค์ วงศ์สนิท1133000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าเจริญศักดิ์ ศาลากิจ22844000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธนู ภิญโญภูมิมินทร์11133000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธเนศร ทิพยรักษ์3022000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธีระ รักความสุข42311919000011000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธีระศักดิ์ (ยกเลิก) ตรัยมงคลกูล0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล1300000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่านันทวัน ญาติบรรทุง3811000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่านิกร ทองทิพย์42977000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่านิอร รัตนภพ7211000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าพรชัย สัญฐิติเสรี1821414000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าพรรษกฤช สุขหงษ์1200000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าพิพัฒน์ อรุณวิภาส24131919000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าเมธา จันดา11111000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าวรกิจ เชิดชูธรรม6599000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าวันดี เที่ยงธรรม5111000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าวิทย์ เลิศแสง0144000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสมชัย สัจจาพิทักษ์691010000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์0144000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสมิต ศรีสำราญ1200000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสัญชัย ลักษณโกเศศ0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสุนทรี เพ็ชรดี27733000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ1000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอดิศร ยะวงศา51588000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอดิศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอนวัช แสงมาลี1000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์3371313110000000
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าอารีย์ ไหลกุล9422000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์กิจจา อุไรรงค์5222000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร5444000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์จันทนา กุญชร ณ อยุธยา0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ฐิติมา โรจน์กิตติคุณ0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์1600000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์7244000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ธานีรัตน์ สานติวัตร0244000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นรินทร์ อุประกรินทร์711010000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นรุตม์ ทะนานทอง3322000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นวลอนงค์ สินวัต6100000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์นิรุตม์ ทะนานทอง0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ประภา ทรงจินดา0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปริญทิพย์ วงศ์ไทย0522000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปริวรรต พูลเพิ่ม14444000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ2100000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์9444000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์พิชัย จิรวัฒนาพงศ์11122000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ภัทรา มูลจิตร481313000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์มานะกร สุขมาก16255000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์รพีพรรณ มีสง่า0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น7077000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์วิศณุ บุญญาวิวัฒน์12744110000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สมเกียรติ พันธ์ธรรม0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สมุทร สิริเวชพันธุ์0011000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สิทธิณี กุลประเสริฐศรี1100000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สุดธิษา เหล่าเปี่ยม5355000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สุธี รัตนภิรมย์1255000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์สุรพล แก้วมงคล0000000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์อรวรรณ์ บุตรดี691616000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์อลงกต บุญสูงเนิน24377000000000
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์เอกชัย เย็นสุข0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาจักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาชนินทร์ ติรวัฒนวานิช12499000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาชมนาด เลิศไกร3000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาชูศรี พรหมวาทร0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาชูศรี ศรีเพ็ญ8400000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาธัชกร เลิศวรรณการ0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยานรสุทธิ์ บางภูมิ0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยานฤดี เกษมสันต์2322220000000
ภาควิชาสรีรวิทยานวลทิพย์ กมลวารินทร์0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยานุช โชติช่วง0011000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาบุญยืน สาริกะภูติ0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาพรสุชา พละเสวีนันท์0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาพัชรพร กรมขันธ์9111000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาวรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ0011000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาวิราช นิมิตสันติวงศ์1322000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาศิริวรรณ พราพงษ์12101414220000000
ภาควิชาสรีรวิทยาสมหมาย หอมสวาท2133000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาสันติ แก้วโมกุล6455000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาสุนทรานี ทองใหญ่1033000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาสุภาพร บุณยประสิทธิ์0100000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาโสภา สอนดี0000000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาอรรถวิทย์ โกวิทวที20422000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาอาภัสสรา ชูเทศะ20101212000000000
ภาควิชาสรีรวิทยาอุคเดช บุญประกอบ531212000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร9011000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์จุรีย์ ปานกำเหนิด4133000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ8244000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ชัยเทพ พูลเขตต์50142222000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย (ซ้ำ ยกเลิก) ศักดิ์ภู่อร่าม0000000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม7566000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล4011000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์บดินทร์ ติระพัฒน์2000000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง241515000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ปัจฉิมา สิทธิสาร6033000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ภัทราวุธ แสงนวล2000000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์วราพร พิมพ์ประไพ22822000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศรีสมัย วิริยารัมภะ22141212220000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์1041111000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศิริพร คงสร้อย15122000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ศุภร ทองยวน26622000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุกัญญา ทองรัตน์สกุล32101818000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์541313000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุปภาดา คณานับ7211000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุวรรณา ทิพยรักษ์5144000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์สุวิชา เกษมสุวรรณ24171010220000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์อมรเทพ (ซ้ำ) อาชวกุลเทพ0000000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์อมรเทพ อาชวกุลเทพ2122000000000
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์อาสูตร สงวนเกียรติ1621414000000000
ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (ยกเลิก)เชาวลิต นาคทอง0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนจุฑามาส รัตนคุณูประการ0322000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนทศพล รุจิพิมลกิจ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนเทพโสภา อัศวธีระเกียรติ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนภัทรพงศ์ จักรทอง2200000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนวันชาติ ยิบประดิษฐ์2233000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนวิชุดาพร โกสาทอง0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกนกพร ตัณฑ์ไพบูลย์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกนกวรรณ เกิดวุฒิ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกษมาภรณ์ หุตะจินดา0011000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนจารุวรรณ วงษาลี1000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนชวพร ต่อศรี0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนณัฐณัฏฐ์ อินทรพิทักษ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนณัฐเนตร ศรีตระกูล7111000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย3011000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนทศพล องค์วิเศษไพบูลย์0100000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนทิพยพร ตรีพุทธรัตน์1200000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนทิพาวดี เสียดขุนทด0100000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร1011000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนนทษิต ชุติญาณวัฒน์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนภาภรณ์ เสนารัตน์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนรินทิพย์ บัคแลนด์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ0111000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนาถปรียา เพิ่มเจริญ0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนำดี แซ่เฮง0022000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนิธิดา บุญวิทยา4022110000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร1000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนปิยธิดา อาจอ่ำ1011000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพจณิชา อนัคกุล1000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพลวัต จริยรังษีรัตนา0011000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์1000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนพุฒิณี แสงมณี0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์2000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล1000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนลาวัลย์ หล้าสุพรม6011000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนวิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์0022000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนวีรดา วชิโรดม1000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนศรัญญา สุจริตพงษ์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสมิทธ์ พงศ์เจริญวาณิชย์0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา0344000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสุทธิพงศ์ เพ็ญไพรัตน์กุล0000000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนสุธาสินี บุญยินดี0100000000000
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนโอสธี เดชกัลยา0200000000000
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ชลธิชา ขุนพรม1000000000000
สำนักงานเลขานุการกฤษฎา บำรุงกิจ1011000000000
สำนักงานเลขานุการเกษตร สุเตชะ4100000000000
สำนักงานเลขานุการขจร กอบสันเทียะ1000000000000
สำนักงานเลขานุการจนัธ นิยมสุจริต1011220000000
สำนักงานเลขานุการชเนตตี จันทิก2011000000000
สำนักงานเลขานุการณัฏฐิกา โกฎแสง0011000000000
สำนักงานเลขานุการณัฐพล เมืองทอง0233000000000
สำนักงานเลขานุการดิเรก รุจิรัตนวรากร0000000000000
สำนักงานเลขานุการทินวรรธน์ ศรีสุข0000000000000
สำนักงานเลขานุการธัญมน แตงเอี่ยม0000000000000
สำนักงานเลขานุการธัญลักษณ์ ศิลุจจัย0100000000000
สำนักงานเลขานุการนักรบ พัฒนผล2300000000000
สำนักงานเลขานุการนัจพร แจ่มจันทร์0322000000000
สำนักงานเลขานุการนุชนาจ เตวิยะ0000000000000
สำนักงานเลขานุการเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์4100000000000
สำนักงานเลขานุการประกรณ์ จาละ4255000000000
สำนักงานเลขานุการพรรณจิตต์ นิลกำแหง1255000000000
สำนักงานเลขานุการพิมพ์ใจ เต็มวิจิตร0211000000000
สำนักงานเลขานุการมนต์ชัย เล็กเจริญวงศ์0111000000000
สำนักงานเลขานุการรติกร บุตรชา10200000000000
สำนักงานเลขานุการวรกิจ ทีสุกะ0000000000000
สำนักงานเลขานุการวรรณา ใจเย็น0033000000000
สำนักงานเลขานุการวัชรี จันทร์จำนงค์0000000000000
สำนักงานเลขานุการวิชัย ปู่น้อย0011000000000
สำนักงานเลขานุการสกุณา พัฒนกุลอนันต์6211000000000
สำนักงานเลขานุการสมชัย พงศ์จรรยากุล1077000000000
สำนักงานเลขานุการสิรันดร์ ถึกอ่ำ0000220000000
สำนักงานเลขานุการสิริลักษณ์ จาละ4477000000000
สำนักงานเลขานุการสุนันท์ คำเลิศ0011000000000
สำนักงานเลขานุการสุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์0111000000000
สำนักงานเลขานุการสุภารักษ์ คำพุฒ2000000000000
สำนักงานเลขานุการอุบลวรรณ เอกทุ่งบัว0000000000000
สำนักงานเลขานุการเอกชัย สร้อยน้ำ0033000000000