คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
26 111 5.978 117.355
137 123.333
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 6 3 8 7 ---
26 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
261 69 101 87 0 0 0 0 0 0 73 1 3
591 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย เจริญ ทองมา, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
18
- Leader
2
- Co-
10
- Ads.
6
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.175
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
23.175
- Leader
3.370
- Co-
18.445
- Ads.
1.360
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
53
- International
53
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
13
- Leader
7
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.720
+ Univ. Project
3.720
- Leader
1.860
- Co-
1.860
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.000
- Leader
1.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
28
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.066
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.066
- Leader
0.000
- Co-
2.066
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.816
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.816
- Leader
2.066
- Co-
0.750
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
4
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.984
+ Univ. Project
0.780
- Leader
0.470
- Co-
0.310
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
17.204
- Leader
6.280
- Co-
10.924
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
6
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.370
+ Univ. Project
1.650
- Leader
0.550
- Co-
0.550
- Ads.
0.550
+ Ext. Project
0.720
- Leader
0.110
- Co-
0.610
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, อาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
20
- Leader
4
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.609
+ Univ. Project
1.343
- Leader
0.688
- Co-
0.528
- Ads.
0.128
+ Ext. Project
10.266
- Leader
1.706
- Co-
8.560
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
37
- International
37
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย อรรถพล กำลังดี, อาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
11
- Leader
2
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.677
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
17.377
- Leader
2.572
- Co-
14.805
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
4
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.771
+ Univ. Project
1.600
- Leader
0.600
- Co-
0.600
- Ads.
0.400
+ Ext. Project
5.171
- Leader
1.100
- Co-
4.071
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
11
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว นิรชรา โรจนแพทย์, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.694
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.694
- Leader
0.000
- Co-
0.694
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.800
+ Univ. Project
0.320
- Leader
0.160
- Co-
0.160
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.480
- Leader
0.000
- Co-
6.000
- Ads.
1.480
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
35
- International
35
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
13
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.150
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.150
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ภูดิท มณีสาย, อาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.280
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.280
- Leader
0.000
- Co-
0.280
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.158
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.158
- Leader
0.000
- Co-
0.158
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย โฆษิต ศรีเพ็ญ, อาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
40
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
36
- Leader
3
- Co-
30
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
48.420
+ Univ. Project
3.000
- Leader
1.500
- Co-
1.500
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
45.420
- Leader
15.902
- Co-
28.288
- Ads.
1.230
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
70
- International
70
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0