ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AflatoxinBarn owldouble quenched probe RT-qPCRdouble quenched TaqMan ProbeE.coliEncephalitozoon cuniculiESBLfeedstuffsfowl adenovirusFumonisinHaemoproteus spp.in situ hybridizationinclusion body hepatitisLAMPMeat rabbitMolecular BiologyPet rabbitPigsPorcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome virusPrevalenceReal-time RT-PCRT-2/HT-2 ToxinThailand Tylo albaType IIUS strainZearalenoneกระต่ายเนื้อกระต่ายสวยงามความชุกความหลากหลายทางพันธุกรรมจุลชีววิทยา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารเทคนิค loop-Mediated Isothermal Amplificationเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ และอณูวินิจฉัยโปรตีนโครงสร้างพาร์โวไวรัสในเป็ดเทศพาร์โวไวรัสในห่านฟาล์ว อะดีโนไวรัสโรคพีอาร์อาร์เอสวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารไวรัสพีอาร์อาร์เอส จีโนไทป์สองไวรัสวิทยา, โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนสัตวแพทย์ศาสตร์ โรคสุกรสายพันธุ์อเมริกาอินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส

Executives


Persons (ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)