โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Agar diffusion microbioassayalternative anthelminticantibiotic sensitivityarthritisbacterial countbacterial isolatebovine leukosisBovine viral diarrhea virusBVDVCalcium sulfateCaprine Arthritis Encephalitis ViruscELISAcondensed tannindairydairy calfdairy cattledairy cowDermatology drug sensitivityencephalitisEnrofloxacinepidemiology of infectious diseases in ruminantEscherichia colifat supplementfinancial profitGentamicinGLOBATAN EOgoatgoat milkherbal crude-extractsherd health and farm management in dairy and beef cattle, small ruminanthydrolysable tanninHypochlorous acidintrauterine infectionKlebsiella spp.machine milkingmastitismastitis pathogenmilkmilk compositionPCRPMMApredippingpremilking managementprotein utilizationrumen digestionsmall farm holdersmall ruminantStaphylococcus aureusStreptococcus dysgalactiaeSurgery กรดไฮโดรคลอรัสการจุ่มหัวนมก่อนรีดการใช้ประโยชน์จากโปรตีนการปลดปล่อยยาการย่อยในกระเพาะหมักคอนเดนส์แทนนินแคลเซียมซัลเฟตโคนมโคสาวจำนวนแบคทีเรียแจ้งเตือนโรคเบื้องต้นถ่ายพยาธิผ่าตัดสัตว์เลี้ยง/สัตว์เลี้ยงพิเศษ และงานส่องกล้องตรวจพอลิเมทิลเมทาคริเลทแพะ-แกะเม็ดลูกปัดยาเจนต้ามัยซินยาเอนโรฟลอซาซินระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และทางเดินหายใจสหกรณ์โคนมสัตว์เลี้ยงพิเศษและการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวินิจฉัย อายุรศาสตร์ระบบประสาท อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ไฮโดรไลเซเบอ แทนนิน

Executives


Persons (โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)