ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

aflatoxinaflatoxin B1amoxicillinanimalantibioticantibiotic beadapoptosisbacteriabeadBioaccumulationbioavailabilityBioequivalencebroilercalcium sulfatechlortetracyclineCiprofloxacinContaminationcurcumincypermethrinDDGSdeoxynivalenoldispositionsduckelutionenrofloxacinfeedfreshwater crocodilesfruit juicesfumonisinfusarenon-Xgreen sea turtlesHealth risk assessmentHeavy metalsHPLClaying henLC-MSLC-MS/MSlipid peroxidationMacrobrachium rosenbergiimarbofloxacinMicemycotoxinMycotoxinsnaringeninnivalenolochratoxin AoxytetracyclinePattani BaypharmacodynamicpharmacokineticpharmacokineticsPhytoremediationpigpigletsPMMApotencyPyreneratratsRemediation technologyresidueresiduesResistanceSpectrophotometrysulfadimethoxinesulfonamidetoxicitytoxicokineticToxicokineticsTrophic transferwithdrawal timezearalenoneการกำหนดขนาดยาการตกค้างการปนเปื้อนการสะสมกุ้งก้ามกรามเต่าตนุแบคทีเรียปลานิลเป็ดผู้บริโภคไพรีทรอยด์เภสัชจลนศาสตร์เภสัชวิทยามะเร็งเต้านมสุนัขไมโครพลาสติกยาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะระยะปลอดยาฤทธิ์การต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งโลหะหนักโลหะหนักก่อมะเร็ง ผลต่อสุขภาพสัตว์ ผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมสัตว์เลี้ยงสุนัขหูอักเสบในสุนัขอนุพันธ์อาหารปลอดภัยเอนโรฟลอกซาซินแอสเปอร์จิลลัส ฟัลวัส

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว นฤมล กลางแก้ว

narumol.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

นางสาว นภสร เผ่าชูศักดิ์

anocha.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-7537

Avata

ดร. พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์

phanwimol.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9ต่อ6504


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 92 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 325 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 205 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 183 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 172 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)