ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2022

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2022 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกตุแก้ว วาสนาสุข, exเณศรา ชมวิวัฒน์, exประไพพร แปลงงาน, exภาวินี ปานมงคล, exปวิช รวินันท์ภากร, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanical testing of paraosseouse clamp-cerclage stabilization compared to interfragmentary wiring and combination technique in L-shape acrylic plate simulate to canine mandibular fracture", veterinary integrative sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 107-116
2022 exสมพิศ แย้มเกษม, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 199, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 105560-1-6
2022 exPhirabhat Saengsawang, exDecha Pangjai, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of antibodies against three zoonotic Bartonella spp. and cross-reactivity among species and Coxiella burnetii in dogs and cats from Central Thailand", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, ปีที่ 81, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 101743-1-10
2022 exRathborey Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of antibiotics in typical pig farming and its wastewater treatment in Thailand", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 21-29
2022 inนายวันชาติ ยิบประดิษฐ์, exอัญญา วัฒนางกูร, inนายดิศดนัย เพ็ญชรี, exNobuo Sasaki, "Buccal mucosal graft urethroplasty in male cats with traumatic complete urethral rupture", Journal of the American Veterinary Medical Association, ปีที่ 260, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exChutchai Piewbang, exPuntanat Tattiyapong, exMatepiya Khemthong, exSitthichok Lachroje, exSuwimon Boonrungsimane, exTanit Kasantikul, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exSomporn Techangamsuwan, "Dual infections of tilapia parvovirus (TiPV) and tilapia lake virus (TiLV) in multiple tilapia farms: Their impacts, genetic diversity, viral tropism, and pathological effects", Aquaculture, ปีที่ 550, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 737887-1-12
2022 exพิริยาภรณ์ เฑียรเดชสกุล, exพิชญา สันตติวงศ์ไชย, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Glutathione-S-transferase activity in various organs of Crocodylussiamensis and its attenuation role in aflatoxin B1-induced cell apoptosisin human hepatocarcinoma cells", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exSartini, I., exลebkowska-Wieruszewska, B., exGajda, A., exPietruk, K., exGbylik-Sikorska, M., exLisowski, A., exKim, T.W., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., "Propacetamol in dogs: First description of its pharmacokinetics after intravenous and oral administration", Research in Veterinary Science, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 11-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212020201820172016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10]