ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2024

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (274 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (274 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2024

Publish Year International Journal 18
2024 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exVaranya Lueangaramkul, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Antiviral mechanisms of sorafenib against foot-and-mouth disease virus via c-RAF and AKT/PI3K pathways", Veterinary Research Communications, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 329-343
2024 exSritabtim, K., inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, exPiyasanti, Y., exChaipipat, S., exKuwana, T., exJurutha, J., exSinsiri, R., inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First study on repeatable culture of primordial germ cells from various embryonic regions with giant feeder cells in Japanese quail (Coturnix japonica)", Theriogenology, ปีที่ 213, มกราคม 2024, หน้า 43-51
2024 exPiewbang, C., exWardhani, S.W., exSirivisoot, S., inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exSirimanapong, W., exKasantikul, T., exTechangamsuwan, S., "First report of natural Cyprinid herpesvirus-2 infection associated with fatal outbreaks of goldfish (Carassius auratus) farms in Thailand", Aquaculture, ปีที่ 581, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exNutawan Niyatiwatchanchai, exHathaipat Rattanathanya, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparative study of ventilation techniques with supraglottic airway devices in cats: volume-controlled vs pressure-controlled techniques", Journal of Feline Medicine and Surgery, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-9
2024 exSirada Tayayouth, exPatimaporn Kalerum, exJirayu Girddee, exNakrob Pattanapon, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐ ด่านพนัง, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Double Cholecystectomy of Duplex Gallbladder Associated with Chronic Cholecystitis in a Cat", Veterinary Medicine and Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-7
2024 inนางสาวฉัตรธิดา ปานพรม, inนายนักรบ พัฒนผล, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The effects of anesthetic drug choice on heart rate variability and echocardiography parameters in cats", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024, หน้า 1-8
2024 exJamal Hussen, exOmar A. AL-Jabr, exMayyadah Abdullah Alkuwayti, exNoof Abdulrahman Alrabiah, exBaraa Falemban, exAbdulaziz Alouff, exWaleed S. Al Salim, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exMarc Desquesnes, "A Flow Cytometry Study of the Binding and Stimulation Potentialof Inactivated Trypanosoma evansi toward DromedaryCamel Leukocytes", pathogens, ปีที่ 13, ฉบับที่ 21, มกราคม 2024, หน้า 1-15
2024 exนภาขวัญ อิ่มกลิ่น, exปฏิญญา ปะทิเก, exปีกาญจน์ ภูมิรัตน์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exรุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Isolation of bacteriophages specific to bovine mastitis-causing bacteria and characterization of their lytic activity in pasteurized milk", Veterinary World, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 207-215
2024 exChomchat, P., exKlinsawat, W., inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Genetic structure and diversity of green turtle (Chelonia mydas) in the Gulf of Thailand", Veterinary World, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 37-49
2024 exWichayet Saejung, ex Kotchaporn Khumtong, ex Witsanu Rapichai, ex Siriluk Ratanabunyong, exอมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Detection of feline immunodeficiency virus by neutral red-based loop-mediated isothermal amplification assay", Veterinary World, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 72-82
2024 inนายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์, exNordstrom-Schuler, E., exSoisook, P., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exChakngean, R., exPrapruti, S., exTanita, M., exPaladsing, Y., exMakaew, P., exPimsai, A., exSamoh, A., exMahuzier, C., exMorand, S., exChaisiri, K., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A protocol and a data-based prediction to investigate virus spillover at the wildlife interface in human-dominated and protected habitats in Thailand: The Spillover Interface project", PLoS ONE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1 JANUARY, มกราคม 2024
2024 exPatamawadee Khwankitrittikul, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exChayanid Prasanwong, exSittinee Kulprasertsri, inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Species Differences and Tissue Distribution of Heavy Metal Residues in Wild Birds", Animals, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 1-15
2024 exChaiyarat, R., exKanthachompoo, S., inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exYuttitham, M., "Assessment of Nutrients in Natural Saltlicks, Artificial Saltlicks, and General Soils Used by Wild Asian Elephants (Elephas maximus) in the Western Forests of Thailand", Resources, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exธัชพล มงคลวัฒนาพร, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Development of in-house ELISA based on recombinant gag proteins of small ruminant lentiviruses isolated from goats in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า (3636)1-8
2024 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPapavarin Lertsakkongkul, exPatsara Aryatawong, exWilailak Horhirunkhajohn, inนางสาวนายิกา ปิ่นเนียม, inนางสาวประภาพรรณ กระจ่างลิขิต, inนางสาวกมลรัตน์ สอนทอง, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Listeria Contamination in Milk-Processing Chain and Proficiency in Listeria monocytogenes Decontamination of Small-Scale Milk Retailers", Journal of Food Quality, ปีที่ 2024, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 1-7
2024 exHung, P.H.S., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exDuong, L.D., exThao, T.N., exDung, H.T., exHoa, N.X., exHien, B.T., exHoa, N.T., exNa, T.T., exVui, T.Q., exNhung, N.P.N., exGiang, N.T., exThuy, N.T., "Toxoplasma gondii contamination in fresh vegetables destined for human and livestock consumption in Thua Thien Hue, Vietnam", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, มกราคม 2024, หน้า 847-856
2024 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, exD. Saipinta, exนางสาววาสนา จาวเจริญศรี, exศ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร, exProf.Dr.Mario Giorgi, exProf.Dr.Zhaowei Zhang, exProf.Dr. Johanna Fink-Gremmels, "Occurrence and potential health risk of aflatoxin M1 in raw, pasteurized, and uht milk in Thailand", World mycotoxin journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 1-10
2024 exนางสาวณัฐมน เจียรประภาส, inดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, "A New Benzo[6,7]oxepino[3,2-b] Pyridine Derivative Induces Apoptosis in Canine Mammary Cancer Cell Lines", Animals, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 386-386

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10]