ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AA amyloidosisacute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)adenovirusantibodiesanticoccidial drugsAquatic medicineaseptate gregarineBioflavanoidbroilerBroilersChickenchickensClostridium perfringenscoccidiosisCoronavirus enteritisDisinfectantsdysbacteriosisEarly mortality syndromeEimeriaEimeria spp.emergent diseaseextrahepatic productionfarm managementFrancisellosisgrowth performanceImmune Responsein situ hybridizationlipid oxidationlow salinity areaM. hyopneumoniaeMarek's diseasematernal passive immunitymolecular diagnosisnatural infectionnecrotic enteritisnested PCRnursery pigsoocystOrganic acidPacific White shrimppigpig farmPigletsPorcine Circovirus type 2Poultry DiseasesPrimatesPRRSPRRS controlPRRS vaccinerisk factorSalmonellaserum amyloid Ashrimpsuckling pigsSwineSwine feverSwine ReproductionThai pig farmTilapiavaccineVibrio parahaemolyticusvirus sheddingweaning pigswhite feces syndromeการปล่อยเชื้อไวรัสไก่เนื้อประสิทธิภาพการผลิตปลานิลภูมิคุ้มกันแม่สุกรแม่สุกรเลี้ยงลูกโรคบิดโรคมาเร็กส์โรคลำไส้อักเสบแบบมีเนื้อตายในสัตว์ปีก (Avian Necrotic Enteritis) โรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคโรคสัตว์ปีกโรคสัตว์ปีก (Avian diseases)ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย คอนเดนส์แทนนิน minimal bactericidal concentration minimal inhibitory concentrationลักษณะอาการวัคซีนสัตว์สัตว์ (สุกร)สุกรสุกรสาวสุกรสาวทดแทนสุกรอนุบาลสุขภาพทางเดินอาหารในสัตว์ปีก (Avian Gut Health)อายุรศาสตร์สัตว์ปีกอายุรศาสตร์สุกรอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารสัตว์อีเอ็มเอสอุณหภูมิร่างกายอุบัติซ้ำอุบัติใหม่เอ็มเอส-222โอโอซิสต์ฮาโลเธนิbroiler

Executives

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

นาย นรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์

E-Mail: fvetnrtt@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2264 ext. 140

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ)
 • ทุนนอก 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 271 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 150 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 121 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 63 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 48 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)